Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek (red.)

Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Wysyłamy w ciągu 3 dni
ISBN:
978-83-231-3406-0
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
358
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek (red.)

Jerzy Wojtowicz, historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej

Kategoria produktu:

Prezentowana monografia zawiera artykuły, w których znakomici specjaliści w swoich dziedzinach analizują dorobek naukowy Profesora Jerzego Wojtowicza oraz przedstawiają jego działalność akademicką. Ponadto czytelnik znajdzie w niej bardzo interesujące wspomnienia uczniów Profesora, przyjaciół oraz osób, które współpracowały z nim bądź ich drogi przecięły się na różnych etapach kariery naukowej. […] [Monografia ta] czytana w proponowanym kluczu teoretycznym [studium przypadku] przedstawia nam nie tylko „kawałek” historiografii PRL, jaki stanowiło pisarstwo historyczne Jerzego Wojtowicza, uwzględniając jego specyfikę, ale także fragment jej „kartograficznego obrazu”, który zmusza nas do zejścia z utartych kolein myślenia o niej.

Fragment Wprowadzenia

Jerzy Wojtowicz - historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury, ur. 24 X 1924 roku we wsi Rumoce, leżącej na Mazowszu. Od 1940 roku działał w konspiracji, w Batalionach Chłopskich (pseudonim „Pogodny”). Po wojnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie. Przez krótki czas był nauczycielem w szkole wiejskiej w Dąbrowie koło Mławy. W 1951 r. ukończył studia historyczne na UMK, gdzie przeszedł kolejno wszystkie szczeble kariery naukowej od stanowiska zastępcy asystenta aż do tytułu profesora zwyczajnego, uzyskanego w 1979 roku. Zmarł  7 IV 1996 roku.   

Wprowadzenie (Wojciech Piasek) / 9
Kazimierz Maliszewski, Profesor Jerzy Wojtowicz - sylwetka człowieka i uczonego / 19
Agnieszka Wieczorek, Profesor Jerzy Wojtowicz - nauczyciel akademicki / 35

***

Krzysztof Mikulski, Jerzy Wojtowicz jako historyk Torunia / 69

Jerzy Dygdała, Jerzy Wojtowicz jako badacz historii Pomorza / 83

Stanisław Salmonowicz, Jerzy Wojtowicz jako badacz europejskiego Oświecenia / 111

Adam Kucharski, Jerzy Wojtowicz jako badacz dziejów komunikacji społecznej / 129

Kazimierz Maliszewski, Jerzy Wojtowicz jako badacz dziejów masonerii / 169

Wojciech Piasek, Historiografia PRL a pisarstwo historyczne Jerzego Wojtowicza / 189

Jerzy Grobis, Śladami rozmów z prof. Jerzym Wojtowiczem. Na marginesie jego prac naukowych / 217

***

Wspomnienia o Profesorze Jerzym Wojtowiczu: Janusz Małłek, Andrzej Tomczak, Kazimierz Wajda, Jan Sziling, Ryszard Kozłowski, Ryszard Sudziński, Jerzy Dygdała, Szczepan Wierzchosławski, Jarosław Porazinski, Zbigniew Grochowski, Wojciech Jurkiewicz, Marek Zieliński, Krzysztof Mikulski, Andrzej Wojtowicz, Marian Pawlak / 233

***

Wykaz tytułów prac doktorskich napisanych pod kierunkiem Profesora Jerzego Wojtowicza (zestawiła A. Wieczorek) / 319

Wykaz tytułów prac magisterskich napisanych pod kierunkiem Profesora Jerzego Wojtowicza w latach 1965-1992 (zestawiła A. Wieczorek) / 321

Bibliografia prac Profesora Jerzego Wojtowicza 1952–1996 (zestawił I. Czarciński/ 331

Spis fotografii / 357

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Kazimierz Maliszewski

    Prof., pracownik Zakładu Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim historię kultury, mentalności i komunikacji społecznej w czasach nowożytnych.  Prowadzi zajęcia na temat historii kultury nowożytnej,  historii Kościoła XVI–XVIII w., wybranych problemów z metodologii historii czasów nowożytnych oraz zagadnień dziejów z kultury staropolskiej na tle europejskim (XVI–XVIII w.). Autor m.in. prac: Jakub Kazimierz Rubinkowski szlachcic, mieszczanin toruński, erudyta barokowy (1982), Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku. Studium z dziejów kształatowania się i rozpowszechniania sarmackich stereotypów wiedzy i informacji o "Theatrum mundi" (1990), Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej (2001), W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie (2006), Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku (2014). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

  • Wojciech Piasek

    Metodolog historii, historyk historiografii. Adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1990–1995 studia w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK (indywidualny program studiów w zakresie etnoarcheologii), w latach 1992–1996 studia w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Redaktor „Rocznika Antropologii Historii”. Współinicjator Forum Humanistycznego (www.forhum.uni.torun.pl). Obszary zainteresowań: kulturowy status wiedzy historycznej, piśmiennictwo historiograficzne XX wieku w antropologicznej perspektywie badań historiograficzno-metodologicznych: historiografia PRL, historiografia kultury. Autor prac: Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, Poznań 2004; Historia jako wiedza lokalna. „Antropologiczne przesunięcie” w badaniach historiografii PRL, Toruń 2011. Redaktor i współredaktor monografii: K. Górski, Społeczne podstawy kultury. Zbiór prac, „Homines et historia” [V], Toruń 2006; K. Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, „Homines et historia” [IX], Toruń 2008; Granice dyscyplinarne w humanistyce, Olsztyn 2006; Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, Olsztyn 2007; Rzeczy i ludzie. Humanistka wobec materialność, Olsztyn 2008, Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, Olsztyn 2009; „Zwroty” badawcze w humanistyce. Konteksty poznawcze, kulturowe i społeczno-instytucjonalne, Olsztyn 2010. 

    Specialist in methodology of history, historian of historiography, assistant professor in the Institute of History and Archival Sciences at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Research interests: ethnography of modern thought in history and non-academic forms of history.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum