• Strona główna
  • Chemia
  • Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część I: Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska

Renata Gadzała-Kopciuch, Bogusław Buszewski (red.)

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część I: Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3540-1
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
226
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Renata Gadzała-Kopciuch, Bogusław Buszewski (red.)

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część I: Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska

Kategoria produktu:

Przygotowanie próbek do analizy i końcowe oznaczanie izolowanych związków to dwa istotne etapy w każdej procedurze analitycznej. Niedokładności, jakie zostaną popełnione na tych etapach, mogą doprowadzić do niewłaściwych wyników i  błędnych informacji dotyczących badanego materiału.

Podręcznik akademicki, który proponujemy,  to rozszerzona wersja poprzedniej edycji z 2003 roku. W obecnej formie jest to zestaw siedemnastu ćwiczeń laboratoryjnych związanych z izolowaniem związków chemicznych z próbek stałych, ciekłych i gazowych, oraz jakościowym i ilościowym oznaczaniem tych indywiduów. Większość ćwiczeń w wykazie literatury ma odniesienie do aktualnych aktów prawnych regulujących dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w różnorodnych matrycach. Skrypt napisany został przez specjalistów z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowy w zakresie przedstawionych treści nauczania.

Podręcznik ten stanowi niezębną pozycję dydaktyczną dla studiujących chemię środowiska i ochronę środowiska na studiach o profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym. 

Wprowadzenie / 9

1. Wyznaczanie parametrów sumarycznych w wodach  i ściekach / 15
1.1. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera / 15
1.2. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) / 18
1.3. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową (ChZTCr) / 25
1.4. Literatura / 30

2. Badanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych / 32
2.1. Klasyfikacja zanieczyszczeń wody / 32
2.2. Oznaczanie twardości ogólnej oraz stężenia wapnia i magnezu w wodzie / 33
2.3. Oznaczanie twardości węglanowej / 36
2.4. Oznaczanie chlorków w wodzie / 38
2.5. Oznaczanie fosforanów(V) w wodzie / 40
2.6. Suma azotanów(III) i azotanów(V) w wodzie 42
2.7. Literatura / 45

3. Wyodrębnianie WWA na przykładzie pirenu z wody techniką SPE i oznaczanie za pomocą HPLC z wykorzystaniem detekcji UV/ 47
3.1. Właściwości fizykochemiczne WWA / 47
3.2. Metody wyodrębniania i zatężania WWA z wody / 49
3.3. Detekcja WWA w HPLC / 51
3.4. Mikro-HPLC / 53
3.5. Wyodrębnianie pirenu z wody techniką SPE i oznaczanie za pomocą mikro-HPLC / 56
3.6. Literatura / 58

4. Oznaczanie substancji anionoaktywnych w wodzie i ściekach / 60
4.1. Prawa absorpcji / 60
4.2. Środki powierzchniowo czynne / 63
4.3. Oznaczanie detergentów anionoaktywnych metodą z błękitem metylenowym / 64
4.4. Oznaczanie substancji anionoaktywnych w wodzie i ściekach / 64
4.5. Literatura / 67

5. Oznaczanie indeksu fenolowego w wodzie / 68
5.1. Fenole lotne / 68
5.2. Zasada oznaczania i zakres stosowania metody 68
5.3. Oznaczanie indeksu fenolowego / 70
5.4. Literatura / 72

6. Oznaczanie azotanów i chlorków w materiale roślinnym za pomocą elektrod jonoselektywnych / 73
6.1. Podstawy teoretyczne potencjometrii / 73
6.2. Elektrody jonoselektywne / 75
6.3. Potencjometria bezpośrednia / 77
6.4. Warzywa i owoce / 80
6.5. Zanieczyszczenia warzyw i owoców / 81
6.6. Oznaczanie azotanów w marchwi za poocą elektrody jonoselektywnej / 82
6.7. Miareczkowanie potencjometryczne / 87
6.8. Oznaczanie chlorków w materiale roślinnym / 91
6.9. Literatura / 92

7. Chemiczne zanieczyszczenie gleb / 93
7.1. Wprowadzenie / 93
7.2. Konduktometria i potencjometria jako metody badania zanieczyszczenia gleb / 97
7.3. Oznaczanie zasolenia w glebie / 100
7.4. Oznaczanie chlorków w glebie / 101
7.5. Oznaczanie kwasowości gleby / 102
7.6. Literatura / 104

8. Oznaczanie zawartości kationów metalicznych w glebie / 106
8.1. Wprowadzenie / 106
8.2. Oznaczanie sumy kationów zasadowych metodą Kappena / 112
8.3. Oznaczanie sodu w glebie (metoda fotometrii płomieniowej) / 114
8.4. Oznaczanie wapnia i magnezu w glebie / 116
8.5. Oznaczanie cynku w glebie / 117
8.6. Literatura / 117

9. Oznaczanie lotnych zanieczyszczeń powietrza — tlenki siarki / 118
9.1. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza / 118
9.2. Pierwotne i wtórne zanieczyszczenia atmosfery / 119
9.3. Analiza próbek powietrza / 121
9.4. Metody pobierania próbek powietrza / 122
9.5. Tlenki siarki / 127
9.6. Oznaczanie zawartości ditlenku siarki w powietrzu (imisja) / 131
9.7. Literatura / 133

10. Oznaczanie lotnych zanieczyszczeń powietrza — tlenki azotu / 134
10.1. Wprowadzenie / 134
10.2. Analityczne metody oznaczania tlenków azotu / 135
10.3. Oznaczanie zawartości tlenków azotu w powietrzu (imisja) / 137
10.4. Literatura / 139

11. Badanie zanieczyszczeń pyłowych powietrza / 140
11.1. Wprowadzenie / 140
11.2. Wpływ pyłów na środowisko naturalne / 141
11.3. Ołów – jako niebezpieczny składnik pyłów / 141
11.4. Mineralizacja jako metoda przygotowania próbek stałych do analiz elementarnych / 142
11.5. Oznaczanie pyłu zawieszonego oraz zawartego w nim ołowiu / 147
11.6. Literatura / 147

12. Oznaczanie węglowodorów alifatycznych metodą chromatografii gazowej / 149
12.1. Wprowadzenie / 149
12.2. Pobieranie i wzbogacanie próbek gazowych / 149
12.3. Chromatografia gazowa / 150
12.4. Oznaczanie węglowodorów alifatycznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej z adsorpcyjnym wzbogacaniem próbki na węglu aktywnym / 153
12.5. Literatura / 154  

13. Oznaczanie składu mleka i jego zanieczyszczeń / 156
13.1. Mleko i jego zanieczyszczenia / 156
13.2. Składniki i rodzaje mleka / 156
13.3. Zanieczyszczenia mleka / 157
13.4. Antybiotyki w mleku / 158
13.5. Mechanizm działania oraz kryterium doboru leku / 159
13.6. Uboczne skutki stosowania chemioterapeutyków / 160
13.7. Powstawanie oporności oraz metabolizm i wydalanie leku 161
13.8. Podział antybiotyków / 162
13.9. Problemy z występowaniem antybiotyków w żywności / 163
13.10. Wykrywanie enzymów w mleku / 164
13.11. Oznaczanie ilościowe i jakościowe składu mleka / 165
13.12. Wykrywanie antybiotyków -laktamowych w mleku za pomocą testu PENZYMl00 / 168
13.13. Literatura / 171

14. Podstawy teoretyczne chromatografii cienkowarstwowej / 172
14.1. Wprowadzenie / 172
14.2. Sposób prowadzania procesu chromatograficznego / 175
14.3. Preadsorpcja par rozpuszczalnika w komorach TLC / 176
14.4. Demiksja fazy ruchomej / 178
14.5. Nanoszenie substancji / 179
14.6. Rozwijanie chromatogramu / 180
14.7. Wywoływanie chromatogramów / 181
14.8. Wyznaczanie parametrów retencji techniką chromatografii cienkowarstwowej / 182
14.9. Literatura / 184

15. Oznaczanie zawartości kofeiny za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej / 185
15.1. Kofeina / 185
15.2. Ekstrakcja ciecz–ciało stałe / 186
15.3. Chromatografia cieczowa / 187
15.4. Oznaczanie kofeiny za pomocą SPE-HPLC / 190
15.5. Literatura /  192

16. Analiza ilościowa kwasu salicylowego, askorbinowego lub ibuprofenuw preparatach farmaceutycznych / 193
16.1. Leki / 193
16.2. Metody miareczkowe / 198
16.3. Analiza ilościowa substancji czynnych kwasu acetylosalicylowego, askorbinowego lub ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych / 204
16.4. Literatura / 207

17. Spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu w roślinach / 208
17.1. Chlorofil / 208
17.2. Przygotowanie próbek stałych / 210
17.3. Spektrofotometria UV-VIS / 215
17.4. Oznaczania chlorofilu w roślinach / 218
17.5. Literatura / 220

18. Wiarygodność analiz chemicznych / 222

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum