Jagoda Jaskulska

Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 Kodeksu pracy

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4595-0
Rok wydania:
2021
Liczba stron:
302
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

miękka

Jagoda Jaskulska

Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 Kodeksu pracy

Kategoria produktu:

Przedmiotem prezentowanej monografii jest problematyka stosowania przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 k.p. do stosunków pracy. W odniesieniu do art. 300 k.p. sformułowano wiele poglądów mających swe źródło zarówno w koncepcjach przedstawicieli doktryny prawa pracy, jak i w tezach formułowanych w toku wykładni i stosowania prawa w praktyce. W niektórych aspektach są one istotnie zróżnicowane, w innych ujęciach dają się zaś sprowadzić do ogólnej reguły, niemal w większości przyjętej i powielanej (także współcześnie) jako aksjomat. Dodatkowo należy odnotować brak monograficznych opracowań, które ujmowałyby w sposób ogólny główne założenia i problemy odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p., czy też niewielką liczbę opracowań, które podawałyby w wątpliwość powszechnie przyjęte wzorce.

[…] W monografii znalazły się rozważania dotyczące charakteru przepisów odsyłających oraz rozumienia poszczególnych przesłanek stosowania przepisów Kodeksu cywilnego na podstawie art. 300 k.p., z uwzględnieniem najbardziej kontrowersyjnych, w ocenie autorki, kwestii. Przeanalizowano przede wszystkim sposób rozumienia klauzuli odpowiedniego stosowania, czy też możliwość stosowania art. 300 k.p. do zbiorowych stosunków pracy. W tym kontekście zbadano także kwestię zasadności odnoszenia do art. 300 k.p. pojęcia luki w prawie. W monografii podjęto również próbę wyjaśnienia niejasności powstałych na gruncie stanu nieunormowania sprawy ze stosunku pracy, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak regulacja fragmentaryczna czy regulacja negatywna. Analizie poddano ponadto materię zasad prawa pracy, a jej rezultaty wykorzystano do ustalenia znaczenia, w jakim ustawodawca posłużył się tym terminem w treści art. 300 k.p., oraz do zidentyfikowania pełnionych przez nie w tym zakresie funkcji.

 

 

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Prawo pracy w systemie prawa
1.1. Rozwój prawa pracy – rys historyczny
1.2. Relacja prawa pracy względem prawa cywilnego w kontekście art. 300 k.p
1.2.1. Wyodrębnienie prawa pracy w systemie prawa
1.2.2. Przedmiot i właściwości prawa pracy
1.2.3. Funkcje prawa pracy

Rozdział 2. Przepisy odsyłające
2.1. Charakterystyka przepisów odsyłających
2.1.1. Przepisy odsyłające systemowo
2.1.2. Przepisy odsyłające pozasystemowo
2.2. Kwalifikacja art. 300 k.p. na gruncie przepisów odsyłających

Rozdział 3. Znaczenie stosunku pracy na tle art. 300 k.p.
3.1. Stosunek pracy
3.1.1. Pojęcie stosunku pracy
3.1.2. Klauzule autonomiczne i stosunki prawne związane ze stosunkiem pracy
3.2. Stosunek pracy w rozumieniu art. 300 k.p.
3.3. Wybrane problemy z praktyki stosowania prawa
3.3.1. Umowa przedwstępna
3.3.2. Umowa o zakazie konkurencji

Rozdział 4. Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do zbiorowych stosunków pracy
4.1. Zbiorowe prawo pracy – uwagi ogólne
4.2. Charakterystyka autonomicznych źródeł prawa pracy o charakterze umownym
4.3. Zagadnienie stosowania przepisów Kodeksu cywilnego na gruncie zbiorowego prawa pracy w doktrynie i orzecznictwie
4.4. Wykładnia art. 300 k.p. pod kątem stosunków prawnych zbiorowego prawa prac

Rozdział 5. Brak regulacji w prawie pracy jako przesłanka odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p.
5.1. Pojęcie sprawy nieunormowanej
5.2. Sprawa unormowana częściowo a odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego
5.2.1. Brak regulacji i regulacja fragmentaryczna w przepisach prawa pracy w kontekście art. 300 k.p. – uwagi na tle odpowiedzialności pracodawcy z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę
5.3. Zagadnienie luki w prawie a art. 300 k.p.
5.4. Kolejność rozstrzygania sprawy ze stosunku pracy
5.5. Przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p.

Rozdział 6. Klauzula odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego na gruncie prawa pracy
6.1. Klauzula odpowiedniego stosowania przepisów w teorii prawa
6.2. Klauzula odpowiedniego stosowania przepisów w orzecznictwie sądów
6.3. Znaczenie klauzuli odpowiedniego stosowania na gruncie art. 300 k.p.
6.3.1. Klauzula odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego w doktrynie prawa pracy
6.3.2. Modyfikacja przepisów Kodeksu cywilnego w ramach art. 300 k.p.
6.3.3. Klauzula odpowiedniego stosowania przepisów, a tworzenie prawa
6.3.4. Klauzula odpowiedniego stosowania, a cel przepisów odsyłających
6.3.5. Przesłanki niestosowania przepisów z art. 300 k.p.
6.3.6. Sposób stosowania przepisów Kodeksu cywilnego na gruncie art. 300 k.p.
6.4. Klauzula odpowiedniego stosowania przepisów a analogia legis
6.5. Przepisy Kodeksu cywilnego jako przepisy stosowane z art. 300 k.p.
6.5.1. Przepisy stosowane w rozumieniu art. 300 k.p.
6.5.2. Przepisy Kodeksu cywilnego istotne i nieistotne na gruncie stosunku pracy
6.5.3. Katalog przepisów Kodeksu cywilnego stosowanych do stosunku pracy w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy

Rozdział 7. Pojęcie i funkcje zasad prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p.
7.1. Zasady prawa w teorii prawa
7.2. Zasady prawa pracy
7.3. Zasady prawa pracy w rozumieniu art. 300 k.p.
7.3.1. Katalog zasad prawa pracy z art. 300 k.p.
7.3.2. Funkcje zasad prawa pracy z art. 300 k.p.

Zakończenie
Bibliografia
Summary

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum