• Strona główna
  • Rynna Gopła - Problem jej genezy i roli w odpływie wód roztopowych podczas zlodowacenia vistuliańskiego

Paweł Molewski

Rynna Gopła - Problem jej genezy i roli w odpływie wód roztopowych podczas zlodowacenia vistuliańskiego

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-876-3914-1
Rok wydania:
1999
Liczba stron:
180
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

12,00 zł

Paweł Molewski

Rynna Gopła - Problem jej genezy i roli w odpływie wód roztopowych podczas zlodowacenia vistuliańskiego

Spis treści
Wprowadzenie (Ewolucja poglądów na genezę rynien subglacjalnych *Rynna Gopła w świetle cech diagnostycznych różnych typów rynien subglacjalnych)
Obszar badań i stan jego dotychczasowego poznania
Cel i zakres pracy
Metody badań (Rodzaje i ocena materiałów źródłowych *Badania terenowe *Badania laboratoryjne i prace kameralne)
Ogólna charakterystyka geomorfologiczna rynny Gopła i jej otoczenia
Budowa geologiczna i stratygrafia czwartorzędu (Tektonika, charakterystyka geologiczna i ukształtowanie stropów mezozoiku i tzreciorzędu *Miąższość osadów czwartorzędowych *Uwagi o stratygrafii czwartorzędu *Sposób wykształcenia osadów czwartorzedowych)
Formy i osady związane z transgresją ostatniego lądolodu i ich związki ze starszym podłożem (Poziomy morenowe północnej części rynny Gopła *Wzgórza i pagórki morenowe rejonu Chełmc i Książa *Wykszałcenie osadów fazy anaglacjalnej ostatniego lądolodu w południowej części rynny Gopła i jej otoczeniu)
Geneza rynny Gopła
Zróżnicowanie etapów recesji ostatniego lądolodu w świetle form i osadów (Krawędź sedymentacyjna kontaktu lodowego w strefie marginalnej fazy poznańskiej w południowym otoczeniu rynny Gopła *Formy morenowe strefy marginalnej fazy poznańskiej na zachód od południowego zasięgu rynny Gopła *Deglacjacja obszaru w otoczeniu południowej części rynny Gopła *Ukierunkowane zagłębienia wytopiskowe na linii postoju lądolodu podczas fazy poznańskiej między Skulskiem a Mielnicą *Deglacjacja obszaru w otoczeniu środkowej i północnej części rynny Gopła *Ciągi wzniesień i zagłębień wytopiskowych po wałach lodowo-morenowych na południe od zachodniego odcinka marginalnej doliny głuszyńskiej)
Zagadnienie isnienia odpływu wód roztopowych rynną Gopła w czasie recsji otatniego lądolowu oraz potencjalne przeobrażenia w rynnie (Problem odpływu wód roztopowych rynną Gopła podczas funkcjonowania doliny głuszyńskiej *Problem odpływu wód roztopowych rynną Gopła podczas funkcjonowania doliny Bachorzy *Postglacjalne przeobrażenia w rynnie)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum