SKIP_TO

Dla autorów

INSTRUKCJA WYDAWNICZA
dotycząca wymagań formalnych i edytorskich dla Autorów oraz Redaktorów 
prac zbiorowych na etapach recenzyjnym i realizacji wydawniczej


 
ETAP RECENZYJNY


I. Wymagania dot. składanych dokumentów i materiałów na etapie recenzyjnym 

1. Zlecenie do recenzji wystawione przez przewodniczącego wydziałowej komisji wydawniczej lub dziekana wydziału ze wskazaniem źródła finansowania. 
Formularze zleceń są dostępne po zalogowaniu pod linkiem: https://www.umk.pl/pracownicy/wydawnictwo/
2. Komplet umów autorskich w przypadku dzieł zbiorowych. 
Wzory umów autorskich są dostępne po zalogowaniu pod linkiem:https://www.umk.pl/pracownicy/wydawnictwo/

Brak kompletu umów autorskich uniemożliwia przyjęcie publikacji do realizacji wydawniczej. 

3. Tekst przeznaczony do recenzji umieszczony w jednym pliku (materiał ilustracyjny powinien być umieszczony we właściwych miejscach w pliku tekstowym). 

Wszystkie dokumenty i materiały należy przesłać na adres: recenzja@umk.pl

Po otrzymaniu recenzji WN UMK przesyła je do przewodniczącego wydziału i autora. 


II. Zakończenie etapu recenzyjnego: wymagane dokumenty

1. Zlecenie do realizacji wydawniczej/druku wystawione przez przewodniczącego wydziałowej komisji wydawniczej lub dziekana wydziału ze wskazaniem źródła finansowania. 
2. Pisemne odniesienie się autora/ów do recenzji.
3. Poprawiony materiał do wydania. 

Wszystkie dokumenty i materiały należy przesłać na adres: recenzja@umk.pl


ETAP REALIZACJI WYDAWNICZEJ


I. Wymagania dotyczące składanego materiału do wydania

1. Ostateczna wersja pracy (po recenzji), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:
 • Pliku/ów w wersji elektronicznej (na jednym nośniku elektronicznym)
 • Makiety, jeśli praca ma charakter albumowy 
2. Układ materiałów w publikacji składanej do WN UMK w zależności o typu publikacji:
 • strona tytułowa,
 • spis treści,
 • wykazy skrótów i oznaczeń,
 • wstęp/przedmowa,
 • tekst główny z przypisami,
 • aneksy,
 • bibliografia,
 • słowniki terminów,
 • indeksy,
 • wykazy ilustracji, tabel itp.,
 • streszczenia obcojęzyczne lub polska wersja streszczeń, które Wydawnictwo przekaże do tłumaczenia.
3. Prawa autorskie

Wszystkie teksty, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

4. Notki informacyjne

Prosimy Autorów o przygotowanie i przesłanie redaktorom prowadzącym na etapie prac redakcyjnych:
 • zdjęcia (fakultatywnie), kilku zdań własnych o książce oraz krótkiego biogramu naukowego (obligatoryjnie), które będą umieszczone na 4. stronie okładki oraz na stronach WWW; 
 • krótkiej notki o książce w języku angielskim (na stronę WWW).
 • notki informacyjne zostaną poddane redakcji, a ich wersja ostateczna zatwierdzona przez autora/ów.

II. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa

1. Tekst
 • plik tekstowy w formacie .rtf lub .doc (Word 95 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora) na jednym nośniku elektroniczny); elektroniczna wersja tekstu powinna uwzględniać poprawki wskazywane przez recenzentów,
 • czcionka: 12 punktów Times New Roman, można używać pogrubionych liter i kursywy, nie należy stosować podkreśleń,
 • tekst powinien mieć ujednolicony zapis tytułów, przypisów (WN UMK nie narzuca jednej formy przypisów, wymagana jest jednolitość w całej pracy), bibliografii, cytatów,
 • interlinia 1,5 wiersza,
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne - czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym,
 • przypisy dolne (Times New Roman; tekst przypisów - 10 punktów; interlinia - 1,5 wiersza),
 • prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania,
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja),
2. Ilustracje
 • ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką,
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie,
 • fotografie - pliki zapisane w formacie .tif lub .jpg o rozdzielczości zalecanej 300 dpi. Niska rozdzielczość fotografii wpływa znacząco na jakość wydruku. 
 • wykresy wykonane w  Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji) lub zapisane w formacie .pdf lub .png (jeśli nie muszą być w trakcie prac poddawane edycji). Unikamy zapisu wykresów w formacie .jpg.
 • rysunki dobrej jakości w postaci plików w formacie .pdf lub.png. Unikamy zapisu rysunków w formacie .jpg.
 • każda tabela powinna być ponumerowana i mieć tytuł, a wykres, schemat, rysunek i zdjęcie numer i podpis,
 • nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu,
 • dostarczony nośnik elektroniczny powinien być wolny od wirusów.

3. Ujednolicenia: dot. opisów bibliograficznych i stosowanych skrótów
 • przypisy i bibliografia: należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu - tradycyjny lub zmodernizowany, 
 • stosowane skróty powinny mieć jednolitą formę w obrębie całej pracy – dotyczy to także prac zbiorowych, w których konsekwentny sposób zapisu i kolejność elementów w opisach bibliograficznych ustala – wg przyjętych zasad – redaktor naukowy z autorami poszczególnych artykułów. 
 • pozycje zamieszczone w bibliografii powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów, a w przypadku prac zbiorowych wg nazwisk redaktorów naukowych albo wg tytułów.

Jeżeli praca nie będzie spełniać ww. wymagań edytorskich, Wydawnictwo Naukowe UMK może zwrócić materiały Autorowi i wyznaczyć termin na przygotowanie ich zgodnie z Instrukcją. 
 

III. Przebieg procesu redakcyjnego

1. Kierownik redakcji przydziela redaktorowi pliki do opracowania redakcyjnego i wyznacza czas pracy. Redaktor zobowiązany jest do kontaktu z autorem i przesłania mu opracowanego tekstu do autoryzacji. Opracowanie redakcyjne redaktor wykonuje w pliku Word z wykorzystaniem opcji "śledź zmiany" – prosimy o nieakceptowanie zmian wprowadzonych przez redaktora, jedynie o odniesienie się do nich w formie komentarza. 
2. Po akceptacji wprowadzonych zmian i uzgodnieniu z autorem ostatecznego kształtu pracy redaktor przygotowuje pracę do łamania.
3. Po łamaniu na pliku .pdf wykonujemy korekty tekstu (I korekta wydawnicza, na tym samym pliku .pdf co I korekta autorska). Korektę należy wykonać w formie elektronicznej. 


Program do wykonania korekty elektronicznej jest darmowy i możliwy do pobrania ze strony: https://get.adobe.com/pl/reader/

4. Po I korekcie wydawniczej wprowadzane są poprawki, po czym następuje etap II korekty wydawniczej i autorskiej, ponowne wprowadzenie poprawek, po czym wykonywana jest III korekta wydawnicza i autorska.
5.  Akceptacja i przygotowanie pliku do druku.


Dziękujemy Autorom za zapoznanie się ze wskazówkami, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Wydawnictwem

wydawnictwo@umk.pl

tel. (056) 611 49 21; 611 42 53; 611 42 95

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.