• Home
  • Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego

Hanna Karaszewska

Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1635-0
Publication year:
2003
Pages number:
418
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

miękka

Hanna Karaszewska

Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego

Podjęcie problematyki funkcjonowania mechanizmów kształtowania wynagrodzeń w okresie zmian systemowych w polskiej gospodarce jako przedmiotu prezentowanej pracy wynika głównie z motywów poznawczych. Fakt, iż w literaturze ekonomicznej publikowane są liczne wyniki badań prezentujących i oceniających stan rozwiązań systemowych w analizowanej dziedzinie, zwłaszcza w mikroskali, dowodzi wagi tej problematyki. Obecność rozważań nad zmianami w realnej sferze wynagrodzeń wzbogaca wiedzę na temat kierunków i determinantów ruchu płac. W literaturze tej odczuwa się natomiast bardzo wyraźny brak opracowań kompleksowych, ukazujących przemiany w mechanizmach regulujących tę sferę gospodarki w jej powiązaniu ze sferą realną, rozważających płacę tak w jej makro-, jak i w mikroekonomicznym wymiarze, a równocześnie zapewniających wzbogacanie analiz statycznych o ujęcia dynamiczne.
Wybór tematu ma również uzasadnienie praktyczne. Wcześniej sygnalizowana potrzeba doskonalenia sfery zarządzania płacami generowana koniecznością zwiększania konkurencyjności na wszystkich poziomach gospodarowania staje się szczególnie pilna w perspektywie wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej. Chociaż płace w gospodarce rynkowej są przede wszystkim kategorią mikroekonomiczną, to potrzeba nowoczesnego kształtowania reguł, instrumentów i procedur je określających rodzi wyzwania wobec wszystkich podmiotów i sił społecznych, obecnych w polityce wynagrodzeń.
Podstawowym celem badania, którego rezultaty przedstawione zostały w pracy, było zidentyfikowanie kierunków przemian w mechanizmie kształtowania środków na wynagrodzenia oraz indywidualnych wynagrodzeń, które towarzyszyły procesowi transformacji polskiej gospodarki i ich skutków dla kształtu szeroko pojętego systemu płac. Ponieważ przemiany te pozostawały współzależne z przebiegiem realnych procesów płacowych w gospodarce, usytuowane zostały na ich tle.

Wstęp; PŁACA JAKO KATEGORIA MAKRO- I MIKROEKONOMICZNA: Istota i znaczenie wynagrodzeń: Treść i zakres podstawowych pojęć * Wynagrodzenia i ich miejsce w gospodarce * Wynagrodzenia jako element sfery realnej * Płaca jako element sfery regulacji * System płac jako narzędzie regulacji wynagrodzeń * Makroekonomiczne konsekwencje wynagrodzeń * Wynagrodzenia a inflacja * Wynagrodzenia a zatrudnienie * Model rokowań zbiorowych a zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy * Wynagrodzenia a konkurencyjność gospodarki * Wynagrodzenia a wzrost gospodarczy * Wynagrodzenia a międzynarodowe konwencje * Płaca minimalna i jej związek z zatrudnieniem * Płaca jako przedmiot dialogu społecznego * Państwo i jego miejsce w mechanizmie regulowania wynagrodzeń * Podsumowanie. Mechanizm kształtowania wynagrodzeń w mikroskali - tendencje zmian i ich uwarunkowania: Pracodawca i pracownik wobec płacy - antynomia czy tożsamość interesów? * Miejsce mechanizmu kształtowania wynagrodzeń w zarządzaniu i jego uwarunkowania-podstawowe dylematy decyzyjne * Kierunki przemian mechanizmu kształtowania wynagrodzeń w mikroskali a nowa jakość otoczenia * Zmiany w otoczeniu * Kierunki zmian w mikrosystemach wynagrodzeń i wynikające z nich zagrożenia * Cele mikrosystemów wynagrodzeń * Modele wynagradzania * Model płac powiązanych z efektami * Model płac za kompetencje * Model płac za wkład pracy * Model płac kształtowanych na podstawie rynkowych przeglądów wynagrodzeń * Modele hybrydowe * Narzędzia mikrosystemów płac - ich dobór, kształtowanie, wykorzystanie * Pakietowe systemy wynagrodzeń * Elementy pakietu a model kształtowania wynagrodzeń * Wynagrodzenie stałe i mechanizm jego kształtowania * Narzędzia stymulowania wyników - determinanty i formy * Świadczenia dodatkowe * Dobór elementów pakietu wynagrodzeń a realizacja celów zainteresowanych podmiotów * Podsumowanie. SFERA REALNA WYNAGRODZEŃ W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMU EKONOMICZNEGO: Kierunki zmian w płacach - ich identyfikacja i ocena: Zakres badań i ich metodyka * Dynamika zmian płac * Podstawowe cechy relacji płac * Relacje wynagrodzeń według segmentów działalności gospodarczej * Płace w przemyśle * Płace według źródeł finansowania * Płace w sektorze prywatnym i publicznym * Wynagrodzenia w przekroju terytorialnym * Determinanty regionalnego zróżnicowania wynagrodzeń * Wynagrodzenia według zawodów i stanowisk pracy * Pionowe rozpiętości wynagrodzeń * Podsumowanie. Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach o najwyższym poziomie przychodów w gospodarce polskiej:Zakres badania i jego metodyka * Prezentacja badanej próby * Poziom, dynamika, relacje płac * Pionowe rozpiętości wynagrodzeń * Płace a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw * Podsumowanie. MECHANIZM REGULOWANIA WYNAGRODZEŃ W GOSPODARCE POLSKIEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI: Kierunki zmian w mechanizmie kształtowania środków na wynagrodzenia: Cel badania i sposób jego realizacji * Modele regulacji środków na płace w polskiej praktyce gospodarczej okresu transformacji * Regulacja podatkowa środków na płace - kierunki modyfikacji * Ocena oddziaływania * Negocjacyjny model kształtowania płac w praktyce polskiej * Kształt rozwiązań ustawowych * Ocena oddziaływania * Uwarunkowania i kierunki przemian * Narzędzia centralnych oddziaływań * Regulowanie wynagrodzeń minimalnych * Mechanizm regulowania wynagrodzeń sferze budżetowej * Uregulowania kodeksu pracy * Obciążenia podatkowe * Podsumowanie. Kierunki zmian w mikrosystemach wynagrodzeń: Wyniki wcześniejszych badań * Cel badania i jego metodyka * Charakterystyka przedsiębiorstw objętych badaniem * Strategia ankietowanych firm i ich priorytety w dziedzinie zarządzania płacami * Realne wynagrodzenia i zasady ich kształtowania * Narzędzia zarządzania płacami * Skutki zmian w płacach-intencje a rzeczywistość * Determinanty zmian mikrosystemów wynagrodzeń * Podsumowanie. Zakończenie; Bibliografia; Spis tabel; Spis wykresów; Spis schematów; Spis rysunków

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum