• Home
  • Litteraria Copernicana 1/2008: Konwicki

Przemysław Kaniecki, Jerzy Speina

Litteraria Copernicana 1/2008: Konwicki

Nakład wyczerpany

ISSN:
1899-315X
Publication year:
2008
Pages number:
248
Typ okładki:
miękka
Format:
200 x 250 mm
Series:
Litteraria Copernicana
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

miękka

Przemysław Kaniecki, Jerzy Speina

Litteraria Copernicana 1/2008: Konwicki

Litteraria Copernicana naukowe z zakresu szeroko rozumianej wiedzy o literaturze: nie tylko polskiej, także eu­ropejskiej i światowej. Redagowane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikoła­ja Kopernika, nawiązuje do uprzednio wydawanych na tymże Wydziale zeszytów literaturoznawczych „Acta Universitatis Nicolai Copernici". Zamierzamy jednak drukować teksty nie tylko badaczy z Torunia, lecz również z innych ośrodków naukowych - i na tę współpracę autorów spoza UMK bardzo liczymy.

Chcemy, by „Litteraria Copernicana" odzwierciedlały zainteresowania badawcze moż­liwie szerokiego kręgu historyków i teoretyków literatury i by literatura ujmowana była tu w różnych kontekstach, także z uwzględnieniem innych dyscyplin humanistycznych.
Pismo zawiera kilka działów: oprócz studiów i rozpraw, które stanowią główny człon każdego numeru, znajdzie się w nim miejsce na nieznane materiały: dokumenty, świa­dectwa, teksty literackie dotąd przechowywane w archiwach. W tym numerze są to m.in. źródła odnalezione w aktach GUKPPiW, pozwalające pełniej zobaczyć polityczne kon­teksty twórczości Konwickiego i jej recepcji, a także dotrzeć do tekstów pisarza w ich po­staci sprzed ingerencji peerelowskiej cenzury. W numerze trzecim, który będzie poświę­cony Jerzemu Szaniawskiemu, opublikujemy m.in. pierwotną wersję Fortepianu oraz listy tego - jak się wydaje - dziś zapomnianego i niedocenianego dramaturga.

Ponadto zamieszczać będziemy w każdym tomie recenzje książek z zakresu wiedzy o literaturze, polskich i zagranicznych, jak również - i do tego działu, pod nazwą „Mi­strzowie", przywiązujemy dużą wagę - artykuły o wybitnych uczonych, którzy wpłynę­li w sposób szczególny na rozwój współczesnej nauki o literaturze, o akademickich na­uczycielach i wychowawcach. Niekiedy będą to wspomnienia bardzo osobiste, czasem prezentacje dorobku naukowego. Pierwszym uczonym, którego sylwetkę przedstawiamy we wspomnieniu jego wieloletniej współpracowniczki, jest Artur Hutnikiewicz.

Od redaktora /4
Z lotu ptaka. Z Tadeuszem Konwickim -rozmawia Tadeusz Lubelski /7

STUDIA I ROZPRAWY
Jan Walc - Świadomość
Joanna Cieplińska - Gry i idee, czyli biograficzne wariacje Tadeusza Konwickiego /32
Bernadetta Żynis - „To jest Konwicki, czy nie jest?" O podmiotowości sylleptycznej /41
Agnieszka Czajkowska - Mitologizacja i mistyfikacja. Twórczość Tadeusza Konwickiego wobec romantycznego powrotu do „kraju lat dziecinnych" /60
Nina Taylor-Terlecka - Kartografia utraconej prowincji /74
Piotr Perkowski - „Cała Polska stoi dziś w kolejkach". Powieści Konwickiego jako źródło do badania codzienności PRL-u /88
Przemysław Kaniecki - Noc dożynek. Problematyka śmierci we Wniebowstąpieniu /104
Elżbieta Kiślak - Prawda Miłosza, prawda Konwickiego /132

WYWIADY, ARCHIWALIA, MATERIAŁY
Recenzje cenzorskie pierwszych powieści Konwickiego /147
„Szczotki" cenzorskie Sennika współczesnego GUKPPiW wobec powieści Zwierzoczlekoupiór /171
Konwicki w puzzlach. Ze Stanisławem Beresiem o powstaniu Pół wieku czyśćca rozmawia Przemysław Kaniecki /175
Jesteśmy wciąż tacy sami. Z Tadeuszem Konwickim rozmawia Tadeusz Sobolewski /201
Pierwsza eksplikacja Lawy /209
Małgorzata Terlecka-Reksnis, Dziady pod murami Kremla /211
Powrót po dwudziestu jeden latach. Z Gustawem Holoubkiem o roli Poety w Lawie rozmawia Małgorzata Terlecka-Reksnis /221
MISTRZOWIE
Teresa Friedelówna, Profesor Artur Hutnikiewicz. Wspomnienie /226
RECENZJE
Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego, red. Janusz Skuczyński, Piotr Skrzypczak (Piotr Zwierzchowski)
Aleksander Fiut, Spotkania z Innym (Michał Krajkowski)
Tomas Venclova, Opisać Wilno (Ewa Dryglas)

STRESZCZENIA/ABSTRACTS

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum