• Home
  • Prawo i administracja
  • Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) "de lege lata i de lege ferenda"

Jerzy P. Naworski

Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) "de lege lata i de lege ferenda"

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2474-0
Publication year:
2011
Pages number:
402
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

88,00 zł

miękka

Jerzy P. Naworski

Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) "de lege lata i de lege ferenda"

Kategoria produktu:

Monografia poświęcona jest instytucji prawnej  doniosłej praktycznie, kontrowersyjnej w nauce i praktyce prawa oraz stanowiącej przedmiot zainteresowania w pracach nad nowym kodeksem cywilnym. Potrzeba przedstawienia spójnej koncepcji „przedsiębiorcy” nie budzi wątpliwości. Praca J. Naworskiego jest ważnym głosem w dyskusji na ten temat, ponieważ jest napisana przez znawcę przedmiotu, który przepisy dotyczące przedsiębiorcy nie tylko analizuje w swoich publikacjach, lecz także stosuje w praktyce. Praca tama charakter komplementarny i stanowi istotny wkład w badania w zakresie prawa prywatnego.

Wykaz skrótów / 9
Wprowadzenie / 13

Rozdział I. Różnorodność ujęć przedsiębiorcy w prawie cywilnym
(materialnym i procesowym) / 17

Rozdział II. Przedsiębiorca w prawie formalnym. Analiza wybranych regulacji / 24
1. Art. 5 ust. 1 p.u.n. / 24
2. Art. 479 2 § 1 k.p.c. / 25
3. Art. 492 ust. 1 p.u.n. / 27
4. Art. 87 § 2 k.p.c. / 30

Rozdział III. Definicja przedsiębiorcy w prawie materialnym. Zakres podmiotowy / 36

1. Uwagi ogólne / 36
2. Osoba prawna w projekcie nowego k.c. / 37
2.1. Ocena proponowanego rozwiązania / 38
2.2. Nienazwana osoba prawna w projekcie nowego k.c. / 40
3. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną / 44
4. Przedsiębiorca będący osobą prawną / 51
5. Przedsiębiorca będący osobą ustawową / 54
5.1. Podmiotowość prawna osoby ustawowej / 54
5.2. Przesłanki uznania jednostki organizacyjnej za osobę ustawową / 57
5.3. Przykłady osób ustawowych / 59
6. Status prawny spółki cywilnej / 64
7. Osoba ustawowa a przymiot przedsiębiorcy / 66
8. Jednostka organizacyjna niebędąca podmiotem prawa a status przedsiębiorcy / 66
9. Podmiotowe ujęcie przedsiębiorcy w wybranych ustawach / 69
9.1. Art. 2 u.z.n.k. / 69
9.2. Inne ustawy / 74

Rozdział IV. „Prowadzenie przedsiębiorstwa". Analiza pojęcia / 79
1. Uwagi ogólne / 79
2. Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym. Wybrane zagadnienia / 81
2.1. Wprowadzenie / 81
2.2. Pojęcie przedsiębiorstwa w art. 33 i art. 116 k.s.h. / 82
2.3. Wykładnia art. 789 k.p.c. / 87
2.4. Zorganizowana część przedsiębiorstwa / 93
3. Funkcjonalne znaczenie przedsiębiorstwa / 103
3.1. Ujęcie przedsiębiorstwa w kodeksie handlowym
w kontekście obecnych regulacji / 103
3.2. Cel handlowej spółki osobowej / 109
3.3. Pojęcie „prowadzenie przedsiębiorstwa" w k.s.h. / 111
3.3.1. Stanowisko piśmiennictwa na gruncie k.s.h. / 111
3.3.2. Prowadzenie przedsiębiorstwa przez spółkę partnerską / 113
3.4. „Prowadzenie przedsiębiorstwa" w innych ustawach - przykłady regulacji / 116
4. Judykatura Sądu Najwyższego / 117
5. Ocena orzecznictwa / 120
6. Stanowisko doktryny na gruncie k.c. / 123
7. Funkcjonalne rozumienie przedsiębiorstwa / 127
8. Formuła „prowadzenie przedsiębiorstwa" poza k.c. i k.s.h. / 133
9. Znaczenie nowelizacji art. 551 k.c. / 136
10. Krytyka przedmiotowego rozumienia przedsiębiorstwa / 137
11. Podsumowanie / 139

Rozdział V. Pojęcie działalności gospodarczej / 143
1. Działalność zarobkowa / 143
1.1. Działalność według założeń rachunku ekonomicznego / 146
1.2. Ocena judykatury Sądu Najwyższego / 149
1.3. Status prawny s.p.z.o.z. / 150
2. Cel handlowej spółki osobowej w likwidacji / 153
3. Działalność zorganizowana i ciągła / 156
3.1. Wprowadzenie / 156
3.2. Zorganizowanie działalności gospodarczej / 159
3.3. Ciągłość wykonywania działalności gospodarczej / 161
4. Przerwa w wykonywaniu działalności gospodarczej / 165
4.1. Przerwa faktyczna / 165
4.2. Przerwa w znaczeniu prawnym / 166
4.3. Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę jednoosobowego / 168
4.4. Zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę rejestrowego / 171
4.5. Przerwa w wykonywaniu działalności gospodarczej a status przedsiębiorcy / 173
4.6. Przedsięwzięcia jednorazowe / 176
5. Działalność uboczna / 178
6. Zorganizowanie i ciągłość działalności gospodarczej - podsumowanie / 180
7. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu / 184

Rozdział VI. Działalność zawodowa / 191
1. Wprowadzenie / 191
2. Zawodowy charakter działalności w art. 355 § 2 k.c. / 194
3. Działalność zawodowa a wolny zawód / 196
4. Osoba wykonująca wolny zawód jako przedsiębiorca w ujęciu historycznym / 198
5. Wolny zawód w obowiązującym stanie prawnym / 202
6. Osoba prowadząca działalność zawodową / 209
7. Cechy działalności zawodowej / 213
8. Pojęcie działalności zawodowej w definicji konsumenta / 216
9. Działalność zawodowa w wybranych regulacjach prawnych / 220
10. Działalność zawodowa a sprawa gospodarcza sensu stricto / 225
11. Podsumowanie / 229

Rozdział VII. „Upadłość konsumencka" a status przedsiębiorcy / 233

1. Zagadnienia wstępne / 233
2. Problem „szczególnej" zdolności upadłościowej rolnika / 236
3. Pozostałe zagadnienia związane z „upadłością konsumencką" / 240

Rozdział VIII. Rolnik jako przedsiębiorca / 245
1. Pojęcia związane z działalnością gospodarczą w dziedzinie rolnictwa / 245
2. „Gospodarstwo rolne" w art. 6 pkt 5 p.u.n. i art. 554 k.c. / 252
3. Osoba prowadząca gospodarstwo rolne w przepisach o działalności gospodarczej / 255
4. Rolnik indywidualny w prawie cywilnym materialnym i procesowym / 258
5. Podsumowanie / 265

Rozdział IX. Przedsiębiorca kwalifikowany i inni przedsiębiorcy / 268
1. Przedsiębiorca kwalifikowany / 268
2. Przedsiębiorca typowy i nietypowy / 274
3. Znaczenie art. 36 uKRS / 283
4. Postulat rezygnacji z dookreślania przedsiębiorcy / 289
4.1. Wprowadzenie / 289
4.2. Zakres (ramy, związek) czynności przedsiębiorcy z działalnością gospodarczą / 293
4.3. Wnioski de lege ferenda / 298
5. Analiza wybranych regulacji k.c. w kontekście postulatu de lege ferenda / 304
5.1. Art. 358 1 § 4 k.c. / 304
5.2. Art. 554 i 118 k.c. / 305
5.3. Art. 355 § 2 k.c. / 307
5.4. Art. 1 ust. 1 u.s.k. / 308
5.5. Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia / 315

Rozdział X. Status przedsiębiorcy a wpis do rejestru lub ewidencji / 317
1. Uwagi ogólne / 317
2. Wpis do rejestru i ewidencji a przymiot przedsiębiorcy / 320
3. Moment podjęcia działalności gospodarczej / 328
4. Podjęcie działalności gospodarczej przez spółkę kapitałową w organizacji / 329

Rozdział XI. Przedsiębiorca w projekcie nowego kodeksu cywilnego / 334

1. Uwagi ogólne / 334
2. Rodzaje przedsiębiorców i definicja działalności gospodarczej / 336
2.1. Przedsiębiorca zwykły (art. 57 § 1 projektu) / 336
2.2. Definicja działalności gospodarczej (art. 57 § 2 projektu) / 339
2.3. Przedsiębiorca szczególny (art. 58 projektu) / 340
2.4. Przedsiębiorca drobny (art. 59 projektu) / 344
2.5. Przedsiębiorca rejestrowy (art. 63 projektu) / 345
2.6. Przedsiębiorca ex lege i spółka handlowa w organizacji (art. 60 § 1 i 2 projektu) / 347
2.7. Przedsiębiorca pozorny (art. 61 projektu) / 351
2.8. Przedsiębiorca wbrew prawu (art. 64 projektu) / 353
2.9. Przedsiębiorca rolny (art. 65 projektu) / 356
3. Siedziba przedsiębiorcy (art. 62 projektu) / 361
4. Przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym (art. 76 projektu) / 365

Zakończenie / 371
Bibliografia / 391

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum