• Home
  • Chemia
  • Heterogeniczność strukturalna oraz właściwości adsorpcyjne adsorbentów naturalnych (klinoptynolit, mordenit, diatomit, talk, chryzotyl)

Miroslav Sprynskyy

Heterogeniczność strukturalna oraz właściwości adsorpcyjne adsorbentów naturalnych (klinoptynolit, mordenit, diatomit, talk, chryzotyl)

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2864-9
Publication year:
2012
Pages number:
270
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Miroslav Sprynskyy

Heterogeniczność strukturalna oraz właściwości adsorpcyjne adsorbentów naturalnych (klinoptynolit, mordenit, diatomit, talk, chryzotyl)

Kategoria produktu:

Jest to kompleksowe opracowanie zagadnienia zbadania i opisania właściwości wybranych sorbentów naturalnych w celu ich zastosowania w praktyce. Problematyka ochrony środowiska przez wiązanie nadmiarowych ilości szkodliwych indywiduów chemicznych jest bardzo ważna i wciąż aktualna.

Z recenzji dr. hab. Jerzego Łukaszewicza, prof. UMK

Skróty i symbole / 9
Wstęp / 11

1. Naturalne adsorbenty klasy krzemianów
1.1. Klasyfikacja minerałów klasy krzemianów / 17
1.2. Charakterystyka wybranych adsorbentów klasy krzemianów / 29
1.2.1. Zeolity: klinoptylolit, mordent / 29
1.2.1.1. Struktura krystaliczna oraz właściwości fizykochemiczne / 29
1.2.1.2. Geneza oraz geologiczne warunki występowania / 40
1.2.1.3. Możliwości praktycznego zastosowania / 42
1.2.2. Talk / 45
1.2.2.1. Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna / 45
1.2.2.2. Geneza oraz geologiczne warunki występowania / 48
1.2.2.3. Możliwości praktycznego zastosowania / 49
1.2.3. Chryzotyl / 50
1.2.3.1. Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna / 50
1.2.3.2. Geneza oraz geologiczne warunki występowania / 53
1.2.3.3. Możliwości praktycznego zastosowania / 54
1.2.4. Skały krzemionkowe organogeniczne – diatomity / 56
1.2.4.1. Struktura oraz właściwości fizykochemiczne diatomitów / 56
1.2.4.2. Geneza oraz geologiczne warunki występowania / 60
1.2.4.3. Możliwości praktycznego zastosowania / 61

2. Heterogeniczność i hierarchia strukturalna adsorbentów naturalnych
2.1. Stosowane metody i techniki badawcze / 63
2.1.1. Metody badań właściwości fizycznych / 63
2.1.2. Badania mikroskopowe / 65
2.1.3. Analiza spektroskopowa w podczerwieni (FTIR) / 66
2.1.4. Termiczna analiza grawimetryczna (TGA) / 66
2.1.5. Analiza dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD) / 68
2.1.6. O znaczanie zawartości węgla organicznego (TOC) / 68
2.1.7. Metoda niskotemperaturowej adsorpcji azotu / 69
2.1.8. Metoda obliczeń geometrycznych / 73
2.2. Heterogeniczność struktury porowatej klinoptylolitu / 75
2.2.1. Wprowadzenie do problemu badawczego / 75
2.2.2. Właściwości fizyczne klinoptylolitu / 77
2.2.3. Izotermy niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu / 77
2.2.4. Powierzchnia właściwa i objętość porów klinoptylolitu zajmowanych przez kationy wymienne (CEC) oraz zaadsorbowane cząsteczki wody (dane TGA) / 80
2.2.5. Wiązania strukturalne klinoptylolitu (analiza FTIR) / 83
2.2.6. Morfologa i struktura mikrokrystalitów klinoptylolitu (techniki mikroskopowe) / 84
2.2.7. Obliczenia porowatości szkieletowej struktury krystalicznej klinoptylolitu za pomocą metody geometrycznej / 89
2.3. Specyfika struktury nanorurek azbestu chryzotylowego / 90
2.3.1. Zarys problemu badawczego / 90
2.3.2. Charakterystyka morfologii i struktury włókien chryzotylu (technika SEM) / 91
2.3.3. Skład chemiczny i mineralny chryzotylu / 93
2.3.4. Charakterystyka morfologii i struktury nanorurek chryzotylu (technika TEM) / 95
2.3.5. Struktura porowata nanorurek chryzotylu według wyników badań niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu oraz obliczeń geometrycznych / 101
2.3.6. Charakterystyka przemian termicznych chryzotylu (technika TGA) / 106
2.4. Charakter warstwowej nanostruktury talku / 110
2.4.1. Morfologia, struktura oraz skład chemiczny / 110
2.4.2. Struktura porowata oraz wiązania strukturalne talku / 112
2.4.3. Skład mineralny oraz stabilność termiczna / 114
2.5. Heterogeniczność strukturalna diatomitów / 114
2.5.1. Charakterystyka morfologii i struktury diatomitów za pomocą SEM / 116
2.5.2. Skład chemiczny i mineralny / 117
2.5.3. Struktura porowata (izoterma niskotemperaturowej adsorpcji/desorpcji azotu) / 119
2.5.4. Charakter wiązań strukturalnych / 121
2.5.5. Stabilność termiczna diatomitów / 122
2.6. Wnioski z badań heterogeniczności strukturalnej adsorbentów naturalnych / 125

3. Złożoność i zróżnicowanie procesów adsorpcji na adsorbentach naturalnych
3.1. Stosowane metody opisu procesów adsorpcji / 129
3.1.1. Kinetyka adsorpcji. Matematyczne modele opisu kinetyki adsorpcji / 130
3.1.2. Izoterma adsorpcji. Matematyczne modele opisu izotermy adsorpcji / 134
3.1.3. Matematyczne modele opisu adsorpcji w warunkach dynamicznych / 139
3.1.4. Parametry statystyczne dokładności aproksymacji modeli teoretycznych / 141
3.2. Jonowymienna adsorpcja metali ciężkich i jonów NH4 + z roztworów wodnych / 142
3.2.1. Jonowymienna adsorpcja jonów amonowych na klinoptylolicie i mordenicie / 142
3.2.1.1. Problematyka zanieczyszczenia wód naturalnych azotem amonowym / 142
3.2.1.2. Jonowymienna adsorpcja jonów amonowych na klinoptylolicie w warunkach statycznych / 145
3.2.1.3. Jonowymienna adsorpcja jonów amonowych na klinoptylolicie w warunkach dynamicznych / 150
3.2.1.4. Jonowymienna adsorpcja jonów amonowych na mordenicie w warunkach statycznych i dynamicznych / 157
3.2.2. Selektywność jonowymiennej adsorpcji metali ciężkich na klinoptylolicie / 163
3.2.2.1. Wprowadzenie do problemu badawczego / 163
3.2.2.2. Kinetyka jonowymiennej adsorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych / 165
3.2.2.3. Izotermy jonowymiennej adsorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych / 169
3.2.2.4. Aproksymacja danych eksperymentalnych do modeli teoretycznych / 172
3.3. Immobilizacja metali ciężkich na klinoptylolicie z osadów ściekowych / 176
3.3.1. Utylizacja osadów ściekowych – poważny problem środowiskowy / 176
3.3.2. E kstrakcja metali ciężkich z osadów ściekowych techniką soid–liquid–solid extraction z wykorzystaniem kolumn dyfuzyjno‑adsorpcyjnych / 179
3.3.3. Wpływ dodatku klinoptylolitu na formy migracyjne metali ciężkich w osadach ściekowych / 189
3.4. Adsorpcja związków organicznych z roztworów wodnych / 193
3.4.1. Kinetyka oraz równowagowa adsorpcja fenolu na klinoptylolicie / 193
3.4.1.1. Problematyka fenoli w środowisku naturalnym / 193
3.4.1.2. Model struktury klinoptylolitu modyfikowanego surfaktantem / 195
3.4.1.3. Kinetyka adsorpcji fenolu na klinoptylolicie / 197
3.4.1.4. Izotermy adsorpcji fenolu na modyfikowanym HDTMA klinoptylolicie /199
3.4.1.5. Wiarygodne mechanizmy adsorpcji fenolu na klinoptylolicie / 202
3.4.2. Adsorpcja pestycydów chloroorganicznych na klinoptylolicie / 203
3.4.2.1. Problem pozostałości pestycydów chloroorganicznych w środowisku naturalnym /203
3.4.2.2. Przebieg kinetyki adsorpcji pestycydów chloroorganicznych / 204
3.4.2.3. Izotermy adsorpcji pestycydów chloroorganicznych / 206
3.4.2.4. Wiarygodne mechanizmy adsorpcji pestycydów na powierzchni klinoptylolitu / 208
3.4.3. Immobilizacja zearalenonu na talku i diatomicie z syntetycznych roztworów fizjologicznych / 210
3.4.3.1. Problematyka zanieczyszczeń mikotoksynami / 210
3.4.3.2. Przebieg kinetyki adsorpcji zearalenonu na talku i diatomicie / 214
3.4.3.3. Efektywność desorpcji zearalenonu / 217
3.4.3.4. Wiarygodne mechanizmy adsorpcji zearalenonu na talku i diatomicie / 218
3.5. Usuwanie jonów uranu(VI) z roztworów wodnych / 220
3.5.1. Zarys problemu badawczego / 220
3.5.2. Złożoność procesu adsorpcji jonów uranu na talku / 222
3.5.2.1. Kinetyka adsorpcji uranu oraz wpływ pH na proces adsorpcji / 222
3.5.2.2. Izotermy oraz klastrowy model adsorpcji uranu / 225
3.5.2.3. Selektywność adsorpcji uranu w obecności kationów innych metali / 228
3.5.3. Adsorpcja jonów uranu na naturalnym i modyfikowanym diatomicie / 230
3.5.3.1. Kinetyka adsorpcji uranu na diatomicie / 230
3.5.3.2. Izotermy oraz efektywność adsorpcji uranu / 232
3.5.3.3. Wpływ pH roztworu na adsorpcje uranu / 234
3.5.3.4. Wpływ stężenia i rodzaju rozpuszczonych soli na adsorpcje uranu / 236
3.5.3.5. Efektywność desorpcji uranu / 236
3.5.4. Porównywalna charakterystyka adsorpcji uranu na różnego typu adsorbentach / 237
3.6. Wnioski z badań właściwości adsorpcyjnych wybranych adsorbentów naturalnych /239

4. Podsumowanie / 245
Literatura / 247
Streszczenie / 270
Summary / 271

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum