• Strona główna
  • Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego

Hanna Karaszewska

Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1635-0
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
418
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

49,00 zł

miękka

Hanna Karaszewska

Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego

Podjęcie problematyki funkcjonowania mechanizmów kształtowania wynagrodzeń w okresie zmian systemowych w polskiej gospodarce jako przedmiotu prezentowanej pracy wynika głównie z motywów poznawczych. Fakt, iż w literaturze ekonomicznej publikowane są liczne wyniki badań prezentujących i oceniających stan rozwiązań systemowych w analizowanej dziedzinie, zwłaszcza w mikroskali, dowodzi wagi tej problematyki. Obecność rozważań nad zmianami w realnej sferze wynagrodzeń wzbogaca wiedzę na temat kierunków i determinantów ruchu płac. W literaturze tej odczuwa się natomiast bardzo wyraźny brak opracowań kompleksowych, ukazujących przemiany w mechanizmach regulujących tę sferę gospodarki w jej powiązaniu ze sferą realną, rozważających płacę tak w jej makro-, jak i w mikroekonomicznym wymiarze, a równocześnie zapewniających wzbogacanie analiz statycznych o ujęcia dynamiczne.
Wybór tematu ma również uzasadnienie praktyczne. Wcześniej sygnalizowana potrzeba doskonalenia sfery zarządzania płacami generowana koniecznością zwiększania konkurencyjności na wszystkich poziomach gospodarowania staje się szczególnie pilna w perspektywie wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej. Chociaż płace w gospodarce rynkowej są przede wszystkim kategorią mikroekonomiczną, to potrzeba nowoczesnego kształtowania reguł, instrumentów i procedur je określających rodzi wyzwania wobec wszystkich podmiotów i sił społecznych, obecnych w polityce wynagrodzeń.
Podstawowym celem badania, którego rezultaty przedstawione zostały w pracy, było zidentyfikowanie kierunków przemian w mechanizmie kształtowania środków na wynagrodzenia oraz indywidualnych wynagrodzeń, które towarzyszyły procesowi transformacji polskiej gospodarki i ich skutków dla kształtu szeroko pojętego systemu płac. Ponieważ przemiany te pozostawały współzależne z przebiegiem realnych procesów płacowych w gospodarce, usytuowane zostały na ich tle.

Wstęp; PŁACA JAKO KATEGORIA MAKRO- I MIKROEKONOMICZNA: Istota i znaczenie wynagrodzeń: Treść i zakres podstawowych pojęć * Wynagrodzenia i ich miejsce w gospodarce * Wynagrodzenia jako element sfery realnej * Płaca jako element sfery regulacji * System płac jako narzędzie regulacji wynagrodzeń * Makroekonomiczne konsekwencje wynagrodzeń * Wynagrodzenia a inflacja * Wynagrodzenia a zatrudnienie * Model rokowań zbiorowych a zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy * Wynagrodzenia a konkurencyjność gospodarki * Wynagrodzenia a wzrost gospodarczy * Wynagrodzenia a międzynarodowe konwencje * Płaca minimalna i jej związek z zatrudnieniem * Płaca jako przedmiot dialogu społecznego * Państwo i jego miejsce w mechanizmie regulowania wynagrodzeń * Podsumowanie. Mechanizm kształtowania wynagrodzeń w mikroskali - tendencje zmian i ich uwarunkowania: Pracodawca i pracownik wobec płacy - antynomia czy tożsamość interesów? * Miejsce mechanizmu kształtowania wynagrodzeń w zarządzaniu i jego uwarunkowania-podstawowe dylematy decyzyjne * Kierunki przemian mechanizmu kształtowania wynagrodzeń w mikroskali a nowa jakość otoczenia * Zmiany w otoczeniu * Kierunki zmian w mikrosystemach wynagrodzeń i wynikające z nich zagrożenia * Cele mikrosystemów wynagrodzeń * Modele wynagradzania * Model płac powiązanych z efektami * Model płac za kompetencje * Model płac za wkład pracy * Model płac kształtowanych na podstawie rynkowych przeglądów wynagrodzeń * Modele hybrydowe * Narzędzia mikrosystemów płac - ich dobór, kształtowanie, wykorzystanie * Pakietowe systemy wynagrodzeń * Elementy pakietu a model kształtowania wynagrodzeń * Wynagrodzenie stałe i mechanizm jego kształtowania * Narzędzia stymulowania wyników - determinanty i formy * Świadczenia dodatkowe * Dobór elementów pakietu wynagrodzeń a realizacja celów zainteresowanych podmiotów * Podsumowanie. SFERA REALNA WYNAGRODZEŃ W POLSCE W OKRESIE TRANSFORMACJI SYSTEMU EKONOMICZNEGO: Kierunki zmian w płacach - ich identyfikacja i ocena: Zakres badań i ich metodyka * Dynamika zmian płac * Podstawowe cechy relacji płac * Relacje wynagrodzeń według segmentów działalności gospodarczej * Płace w przemyśle * Płace według źródeł finansowania * Płace w sektorze prywatnym i publicznym * Wynagrodzenia w przekroju terytorialnym * Determinanty regionalnego zróżnicowania wynagrodzeń * Wynagrodzenia według zawodów i stanowisk pracy * Pionowe rozpiętości wynagrodzeń * Podsumowanie. Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach o najwyższym poziomie przychodów w gospodarce polskiej:Zakres badania i jego metodyka * Prezentacja badanej próby * Poziom, dynamika, relacje płac * Pionowe rozpiętości wynagrodzeń * Płace a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw * Podsumowanie. MECHANIZM REGULOWANIA WYNAGRODZEŃ W GOSPODARCE POLSKIEJ W OKRESIE TRANSFORMACJI: Kierunki zmian w mechanizmie kształtowania środków na wynagrodzenia: Cel badania i sposób jego realizacji * Modele regulacji środków na płace w polskiej praktyce gospodarczej okresu transformacji * Regulacja podatkowa środków na płace - kierunki modyfikacji * Ocena oddziaływania * Negocjacyjny model kształtowania płac w praktyce polskiej * Kształt rozwiązań ustawowych * Ocena oddziaływania * Uwarunkowania i kierunki przemian * Narzędzia centralnych oddziaływań * Regulowanie wynagrodzeń minimalnych * Mechanizm regulowania wynagrodzeń sferze budżetowej * Uregulowania kodeksu pracy * Obciążenia podatkowe * Podsumowanie. Kierunki zmian w mikrosystemach wynagrodzeń: Wyniki wcześniejszych badań * Cel badania i jego metodyka * Charakterystyka przedsiębiorstw objętych badaniem * Strategia ankietowanych firm i ich priorytety w dziedzinie zarządzania płacami * Realne wynagrodzenia i zasady ich kształtowania * Narzędzia zarządzania płacami * Skutki zmian w płacach-intencje a rzeczywistość * Determinanty zmian mikrosystemów wynagrodzeń * Podsumowanie. Zakończenie; Bibliografia; Spis tabel; Spis wykresów; Spis schematów; Spis rysunków

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum