Przemysław Kaniecki, Jerzy Speina

Litteraria Copernicana 1/2008: Konwicki

Nakład wyczerpany

Przekierowanie zewnętrzne
ISSN:
1899-315X
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
248
Typ okładki:
miękka
Format:
200 x 250 mm
Seria:
Litteraria Copernicana
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

miękka

Przemysław Kaniecki, Jerzy Speina

Litteraria Copernicana 1/2008: Konwicki

Litteraria Copernicana naukowe z zakresu szeroko rozumianej wiedzy o literaturze: nie tylko polskiej, także eu­ropejskiej i światowej. Redagowane na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikoła­ja Kopernika, nawiązuje do uprzednio wydawanych na tymże Wydziale zeszytów literaturoznawczych „Acta Universitatis Nicolai Copernici". Zamierzamy jednak drukować teksty nie tylko badaczy z Torunia, lecz również z innych ośrodków naukowych - i na tę współpracę autorów spoza UMK bardzo liczymy.

Chcemy, by „Litteraria Copernicana" odzwierciedlały zainteresowania badawcze moż­liwie szerokiego kręgu historyków i teoretyków literatury i by literatura ujmowana była tu w różnych kontekstach, także z uwzględnieniem innych dyscyplin humanistycznych.
Pismo zawiera kilka działów: oprócz studiów i rozpraw, które stanowią główny człon każdego numeru, znajdzie się w nim miejsce na nieznane materiały: dokumenty, świa­dectwa, teksty literackie dotąd przechowywane w archiwach. W tym numerze są to m.in. źródła odnalezione w aktach GUKPPiW, pozwalające pełniej zobaczyć polityczne kon­teksty twórczości Konwickiego i jej recepcji, a także dotrzeć do tekstów pisarza w ich po­staci sprzed ingerencji peerelowskiej cenzury. W numerze trzecim, który będzie poświę­cony Jerzemu Szaniawskiemu, opublikujemy m.in. pierwotną wersję Fortepianu oraz listy tego - jak się wydaje - dziś zapomnianego i niedocenianego dramaturga.

Ponadto zamieszczać będziemy w każdym tomie recenzje książek z zakresu wiedzy o literaturze, polskich i zagranicznych, jak również - i do tego działu, pod nazwą „Mi­strzowie", przywiązujemy dużą wagę - artykuły o wybitnych uczonych, którzy wpłynę­li w sposób szczególny na rozwój współczesnej nauki o literaturze, o akademickich na­uczycielach i wychowawcach. Niekiedy będą to wspomnienia bardzo osobiste, czasem prezentacje dorobku naukowego. Pierwszym uczonym, którego sylwetkę przedstawiamy we wspomnieniu jego wieloletniej współpracowniczki, jest Artur Hutnikiewicz.

Od redaktora /4
Z lotu ptaka. Z Tadeuszem Konwickim -rozmawia Tadeusz Lubelski /7

STUDIA I ROZPRAWY
Jan Walc - Świadomość
Joanna Cieplińska - Gry i idee, czyli biograficzne wariacje Tadeusza Konwickiego /32
Bernadetta Żynis - „To jest Konwicki, czy nie jest?" O podmiotowości sylleptycznej /41
Agnieszka Czajkowska - Mitologizacja i mistyfikacja. Twórczość Tadeusza Konwickiego wobec romantycznego powrotu do „kraju lat dziecinnych" /60
Nina Taylor-Terlecka - Kartografia utraconej prowincji /74
Piotr Perkowski - „Cała Polska stoi dziś w kolejkach". Powieści Konwickiego jako źródło do badania codzienności PRL-u /88
Przemysław Kaniecki - Noc dożynek. Problematyka śmierci we Wniebowstąpieniu /104
Elżbieta Kiślak - Prawda Miłosza, prawda Konwickiego /132

WYWIADY, ARCHIWALIA, MATERIAŁY
Recenzje cenzorskie pierwszych powieści Konwickiego /147
„Szczotki" cenzorskie Sennika współczesnego GUKPPiW wobec powieści Zwierzoczlekoupiór /171
Konwicki w puzzlach. Ze Stanisławem Beresiem o powstaniu Pół wieku czyśćca rozmawia Przemysław Kaniecki /175
Jesteśmy wciąż tacy sami. Z Tadeuszem Konwickim rozmawia Tadeusz Sobolewski /201
Pierwsza eksplikacja Lawy /209
Małgorzata Terlecka-Reksnis, Dziady pod murami Kremla /211
Powrót po dwudziestu jeden latach. Z Gustawem Holoubkiem o roli Poety w Lawie rozmawia Małgorzata Terlecka-Reksnis /221
MISTRZOWIE
Teresa Friedelówna, Profesor Artur Hutnikiewicz. Wspomnienie /226
RECENZJE
Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego, red. Janusz Skuczyński, Piotr Skrzypczak (Piotr Zwierzchowski)
Aleksander Fiut, Spotkania z Innym (Michał Krajkowski)
Tomas Venclova, Opisać Wilno (Ewa Dryglas)

STRESZCZENIA/ABSTRACTS

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum