Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Mariusz Czupich (red.)

Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3700-9
Rok wydania:
2017
Liczba stron:
422
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Mariusz Czupich (red.)

Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Kategoria produktu:

Książka jest zbiorem 20 opracowań dotyczących aktualnej problematyki rozwoju państw i regionów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie wdrażania w Unii Europejskiej założeń Strategii Europa 2020.

Opracowany zbiór może być ciekawą lekturą dla teoretyków i praktyków zarządzania rozwojem, szczególnie ze względu na jego międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter. Autorzy reprezentują zarówno państwa członkowskie UE (Litwa, Łotwa i Polska), jak i spoza tej Wspólnoty (Białoruś, Rosja, Ukraina), dzięki czemu w książce znalazły się różne podejścia, właściwe nie tylko dla nauk ekonomicznych, co pozwoliło przybliżyć ważkie zagadnienia rozwoju z wielu perspektyw (ponadnarodowej, krajowej, regionalnej, mikroekonomicznej).

Wstęp / Introduction / Вступление / 9

Jubileusz Profesora Wojciecha Kosiedowskiego

Jubilee of Professor Wojciech Kosiedowski

Юбилей Профессора Войцеха Коседовского / 13

 

Rozdział I / Chapter I / Глава I

Rola instytucji w kreowaniu rozwoju inteligentnego

Role of institutions in inteligent development creation / роль институций в формировании умного развития

Tetiana Bogolib –Регионы Украины перед вызовами умного, устойчивого и инклюзивного развития

Regiony Ukrainy przed wyzwaniami rozwoju inteligentnego, zrownoważonego i inkluzywnego

Regions of Ukraine Facing the Challenges of Intelligent, Sustainable and Inclusive Development / 19

Alexander Stetjuha – Externalities in the Implementation of the Concept of ,,Smart City” / Efekty zewnętrzne we wdrażaniu koncepcji „smart city” / Внешние эффекты реализации концепции „smart city” / 41

Alina Walenia – Instytucje w procesie wdrażania inteligentnych specjalizacji w regionach Polski Wschodniej

Institutions in the Process of Implementation of Smart Specialisations in the Regions of Eastern Poland / Институции в процессе внедрения умных специализаций в регионах Восточной Польши / 55

Anton Slonimskiy, Marina Slonimskaya – Генерация знаний, ≪умные≫ специализации и распространение инноваций в се-тевых моделях технологических взаимодействий

Generowanie wiedzy, inteligentne specjalizacje i rozpowszechnianie innowacji w sieciowych modelach technologicznego wzajemnego oddziaływania

Knowledge Generating, Smart Specialisations and Diffusion of Innovation in the Networking Models of Technological Interaction / 71

Marek Jakubiak – Rola uczelni technicznych w kreowaniu rozwoju inteligentnego i zrownoważonego – studium przypadku /

Role of Technical Universities in Creating a Intelligent and Sustainable Development – a Case Study

Роль технических вузов в формировании умного и устойчивого развития – анализ типа „case study” / 101

Jakub Marszałkiewicz – Propozycja organizacyjno-programowa w zakresie kształcenia kadr na potrzeby transportu lotniczego

Organizational and Program Proposal for Training of Personnel for the Air Transport Needs Предлажения по организации и программе обучения кадров для воздушного транспорта / 115

Marian Oliński – Model biznesu a zasięg działania przedsiębiorstw – podejście relacyjne Business Model and Scope of Enterprise Activity – Relational Approach

Модель бизнеса и объёмы деятельности предпртятий – относительный подход / 129

 

Rozdział II / Chapter II / Глава II

Uwarunkowania rozwoju zrownoważonego i inkluzywnego

Conditions of sustainable and inclusive development

Oбусловленности устойчивого и инклюзивного развития

Henryk Borko – Inkluzywny kapitalizm – rozwoj czy degradacja gospodarcza? Ujęcie regionalne

Inclusive Capitalism: Development or Economic Stagnation? A Regional Perspective

Ин-клюзивный капитализм – развитие или экономическая дегра- дация? Региональная перспектива / 153

Cezary Brzeziński – Zagrożenia biorożnorodności wynikające z uwarunkowań prawnych planowania przestrzennego w Polsce

Threats of Biodiversity Resulting from Legal Requirements of Spatial Planning in Poland / Угрозы биоразнообразия, вытека-ющие из правовых требований территориального планирова- ния в Польше / 179

Sławomir Jankiewicz – Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podstawa zrównoważonego rozwoju regionów Europy Środkowej i Wschodniej

Small and Medium Sized Enterprises as the Basis for Sustainable Development of the Regions of Central and Eastern Europe

Маленкие и средние предприятия как основа устой-чивого развития регионов Центральной и Восточной Европы / 197

Katarzyna Piechowiak – Działalność Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wojewodztwie Kujawsko-Pomorskim

Activity of the Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in the Kujawsko-Pomorskie Region

Действия Воеводского фонда охра-ны природной среды и водного хозяйства в Воеводстве куяв-ско-поморским / 209

Leszek Cybulski, Ewa Pancer-Cybulska – Unijna polityka rynku pracy – ocena krytyczna European Union Labor Market Policy – Critical Review

Политика рынка труда в Евросоюзе – крити-ческая оценка / 235

Marzena Piotrowska-Trybull – Wartość dodana jednostki wojskowej dla społeczności lokalnej

The Added Value of a Military Unit for Local Society

Прибавочная стоимость военной части для местного общества / 247

 

Rozdział III / Chapter iII / Глава III

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego

Selected aspects of regional development

Избранные аспекты регионального развития

Agnė Šneiderienė – Evaluation Model of Corporate Social Responsibility Influence on Regional Economic Growth

Model oceny wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na regionalny wzrost gospodarczy

Модель оценки влияния ответственного

бизнеса на региональный экономический рост / 273

Paulina Szulc-Fischer – Rozwoj regionalny w oparciu o klastry przemysłowe

Regional Development Based on Industrial Clusters

Ре-гиональное развитие на основе прoмышленных клястеров / 295

Maryna Navalna – Развитие сетевых коммуникаций в Украине

Rozwoj komunikacji sieciowej na Ukrainie

Development of Network Communication in Ukraine / 307

Barbara Jurkowska – Zrożnicowanie rozwoju regionow przygranicznych

Polski Połnocno-Wschodniej i Zachodniej (w świetle badań ankietowych)

Border Regions’ Development Disparities Between North-Eastern and Western Poland (Based on Survey Research)

Дифференциация развития приграничных регионов

Северо-восточной и Западной Польши (в свете опроса) / 319

Tatiana Andreeva – Налогообложение рабочей силы в Латвии:

особенности и проблемы / Opodatkowanie pracy na Łotwie: cechy i problemy / Taxation of Labour in Latvia: Features and Problems / 341

Andrei G. Manakov, Pavel E. Suvorkov, Saulius Stanaitis, Regina

Venckiene – Прогноз миграций и динамики населения в странах Балтии до 2095 года

Prognoza migracji i dynamiki ludności Estonii, Litwy i Łotwy do 2095 roku

Forecast of Migration and Population Dynamics of Estonia, Lithuania and Latvia until 2095 / 353

Stasys Vaitekūnas – Transformations of the Lithuanian Rural Settlement

System in the Period after the Independency Restoration

Zmiany litewskiego systemu osadnictwa wiejskiego w okresie

po odzyskaniu niepodległości / Перемены литовской системы

сельского расселения после восстановления независимости / 367

Spis publikacji naukowych Profesora Wojciecha Kosiedowskiego

List of scientific publications of Professor Wojciech Kosiedowski

Список научных публикаций Профессора Войцеха Косе-довского / 387

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum