• Home
  • Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych

Daniela Szymańska

Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1190-1
Publication year:
2000
Pages number:
253
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

19,00 zł

miękka

Daniela Szymańska

Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych

"Celem niniejszej pracy jest prezentacja dorobku naukowego geografów, demografów, statystyków i innych badaczy zajmujących się problematyką ruchliwości przestrzennej ludności zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.
Większość prac zawartych w tej publikacji zaprezentowano w formie referatów na drugiej międzynarodowej konferencji naukowej pt. ,,Procesy i formy ruchliwości przestrzennej ludności w okresie przemian ustrojowych", która odbyła się w Toruniu w dniach 20-21 września 1999 r. Organizatorzy konferencji to: Zakład Studiów Miejskich i Rekreacji Instytutu Geografii UMK oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Demograficznego w Warszawie.
Celem konferencji była ocena procesów i form ruchliwości przestrzennej ludności w krajach doświadczających transformacji społeczno-ekonomicznej i ustrojowej. Konferencja skupiła zarówno praktyków, jak i naukowców (z Polski oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także z Francji i Niemiec) z dziedziny ruchliwości przestrzennej ludności i była doskonałym forum dyskusyjnym na wiodące tematy i problemy dotyczące wspomnianego zagadnienia, konfrontacją różnych perspektyw i doświadczeń. Tym bardziej, że okres, jaki upłynął od wprowadzenia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zmian gospodarczych i ustrojowych, jest wystarczająco długi, by wychwycić prawidłowości i trendy w strukturze i procesach ruchliwości przestrzennej ludności oraz określić kierunki zmian w mobilności ludności, dokonać identyfikacji mechanizmów sprawczych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
Prezentowany zbiór prac stanowić może podstawę oceny stanu i kierunków rozwoju studiów geograficznych i demograficznych dotyczących ruchliwości przestrzennej ludności w Polsce i za granicą. Daje przede wszystkim przegląd stanowisk teoretyczno-metodologicznych, metod i ujęć badawczych oraz rozwiązań praktycznych stosowanych w poszczególnych ośrodkach i krajach."

Fragment ze wstępu

Przemiany w procesach i strukturach demograficznych w krajach europejskich

Juri Korę, Political system transformations and changes inpopulation behaviour case ofmigration behmiour estonian population
Hristo Karakashev, Hristo Maleshkoy, Marin Bachvarov, Demographic decay - The case of Bulgaria
Jazeps Jankevics, Change in the population ofLatvia due to migration

Badania ruchliwości przestrzennej ludności - aspekt metodyczno-metodologiczny

Alicja Szajnowska-Wysocka, Aspekty i walory metodologiczne zjawiska migracji
Andrzej Matczak, Delimitacja granic regionów miejskich; Łaska, Zduńskiej Woli i Sieradza na podstawie danych o migracjach stałych

Nowe zjawiska i procesy ruchliwości przestrzennenj ludności - wymiar krajowy i międzynarodowy

Jaroslav Yencalek, Mikro a makroregionalni aspekty prostorove dynamiky obyvatel Ćeske Republiky 90. let
I. N. Molodikova, N. N. Nozdrina, Migratory flows to Russia and their effect on the territorial distribution ofthe population
Krystian Heffiler, Brygida Solga, Współczesne procesy migracyjne i zagraniczne przepływy siły roboczej (na przykładzie Śląska Opolskiego)
Nicolai Sluka, Russia in international intellectual migrations of population: mainfeatures, tendencies, problems
Monika Stanny-Burak, Wpływ migracji definitywnych na proces koncentracji ludności w Polsce w latach 1976-1995

Regionalne zróznicowanie zjawisk ruchliwości przestrzennej ludności

Jerzy Runge, Franciszek Kłosowski, Migracje ludności miast województwa śląskiego w latach 1977-1997
Janusz Słodczyk, Natężenie i kierunki przepływów migracyjnych na Śląsku Opolskim
Zbigniew Długosz, Lech Haydukiewicz, Migracje ludności na obszarze województw małopolskiego i karpackiego w latach 1986- 1997 w świetle wybranych mierników
Eugeniusz Zdrojewski, Regiony o charakterze napływowym i odpływowym w Polsce 
Elżbieta Grzelak-Kostulska, Przemiany w przyroście rzeczywistym ludności na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w ujęciu typologicznym Webba
Iwona Kiniorska, Migracje ludności jako czynnik procesu urbanizacji miast województwa świętokrzyskiego
Anna Cychowska, Migracje definitywne na terenie byłego województwa słupskiego w latach 1988-1998

Dynamika i procesy migracji ludności w miastach

Wojciech Michalski, Ewa Szafrańska, Wewnątrzmiejskie migracje stałe mieszkańców Łodzi w 1997 roku
Daniela Szymańska, Beata Hołowiecka, Ruch wędrówkowy ludności i jego zasięg oddziaływania na przykładzie miasta Bydgoszczy i Torunia
Daria Marcinowicz, Przemiany mobilności ludności w okresie przemian ustrojowych na przykładzie miasta Poznania i jego strefy podmiejskiej
Daniela Szymańska, Beata Hołowiecka, Migracje stale do i z miast średniej wielkości w okresie przemian ustrojowych

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum