• Home
  • Stratygrafia i środowisko sedymentacji zlodowacenia Wisły w południowej części Dolnego Powiśla

Wojciech Wysota

Stratygrafia i środowisko sedymentacji zlodowacenia Wisły w południowej części Dolnego Powiśla

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1444-7
Publication year:
2002
Pages number:
144
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Wojciech Wysota

Stratygrafia i środowisko sedymentacji zlodowacenia Wisły w południowej części Dolnego Powiśla

Celem niniejszej pracy jest szczegółowe rozpoznanie stratygrafii i sedymentacji osadów oraz rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia Wisły w południowej części dolnego Powiśla.
Region dolnego Powiśla pojmowany jest jako obszar doliny dolnej Wisły - od Fordonu po ujście Wisły - wraz ze strefą przyległych wysoczyzn morenowych (Augustowski 1982). Położony w jego części południowej teren badań obejmuje południowo-zachodni kraniec wysoczyzny morenowej Pojezierza Chełmińskiego i sąsiadujące z nią od południa i zachodu fragmenty doliny Wisły (ryc l).
Wysoczyznę morenową Pojezierza Chełmińskiego tworzą płaskie lub faliste, przeważnie gliniaste równiny morenowe położone na wysokości 80-100 m n.p.m. Od południa wysoczyzna morenowa sąsiaduje z pradoliną Wisły - Kotliną Toruńską, która jest w nią wcięta na głębokość 40-50 m. Od zachodu Pojezierze Chełmińskie graniczy z fragmentem Doliny Dolnej Wisły -Doliną Fordońską, wciętą w wysoczyznę morenową na głębokość 60-70 m. W Dolinie Fordońskiej występują kotlinowate rozszerzenia Basenu Unisławskiego i Świecko-Chełmińskiego. Na północ od Doliny Fordońskiej znajduje się rozległe, kotlinowate rozszerzenie Basenu Grudziądzkiego. Zbocza basenów i przyległa wysoczyzna morenowa są silnie porozcinane przez boczne doliny i niecki denudacyjne.
Prace badawcze prowadzono w strefie krawędziowej doliny Wisły oraz na obszarze przyległej wysoczyzny morenowej pomiędzy Toruniem a Chełmnem. Przedmiotem badań były odsłonięte w dużej części na zboczach doliny Wisły miąższe (do 70 m) sekwencje osadów vistuliańskich(...)

Spis treści

Cel i przedmiot badań
Dotychczasowe poglądy dotyczące stratygrafii osadów zlodowacenia Wisły
Metody badań (Badania w stanowiskach kluczowych *Badania litologiczno-petrograficzne *Datowanie osadów metodą termoluminescencyjną *Prezentacja wyników badań w stanowiskach kluczowych *Analiza przestrzenna jednostek stratygraficznych)
Podłoże i stratygrafia osadów młodszego plejstocenu (Ukształtowanie i budowa podłoża czwartorzędu *Miąższość osadów czwartorzędowych *Jednostki litostratygraficzne młodszego plejstocenu)
Analiza stratygraficzna i sedymentologiczna osadów zlodowacenia Wisły (Stanowisko Rzęczkowo *Stanowisko Łążyn *Stanowisko Unisław *Stanowisko Kiełp *Stanowisko Starogród l *Stanowisko Starogród 2 *Stanowisko Chełmno)
Stratygrafia, paleogeografia i środowiska sedymentacji zlodowacenia Wisły (Wyniki datowania TL *Chronostratygrafia *Główne zdarzenia paleogeograficzne i środowiska sedymentacji)
Model stratygraficzno-paleogeograficzny zlodowacenia Wisły w Polsce - dyskusja (Obecność lądolodu na Niżu Polskim we wczesnym vistulianie *Korelacja zdarzeń glacjalnych w środkowym i późnym vistulianie *Transgresja i zasięg lądolodu na początku środkowego vistulianu - stadiał świecia (dolny pleniglacjał) *Okres bez pokrywy lodowej w środkowym vistulianie (interpleniglacjał) *Zdarzenia glacjalne w późnym vistulianie (stadiał główny, górny pleniglacjał))

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum