Anna Ziemlewska

Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621)

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-614-8724-1
Publication year:
2008
Pages number:
283
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Anna Ziemlewska

Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621)

Kategoria produktu:

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocznik 92 zeszyt 3

Ryga (niem. Riga, łot. Riga) - obecna stolica Łotwy i blisko miliono­wa metropolia u ujścia Dźwiny przez ponad osiem wieków swojej burzliwej historii zmieniała wielokrotnie przynależność państwo­wą i podlegała wielu władcom: biskupom, a następnie arcybiskupom ry­skim, Zakonowi Niemieckiemu w Inflantach, królom Szwecji, carom Rosji, Związkowi Radzieckiemu, a także Rzeczypospolitej. Określenie jak długo miasto znajdowało się w granicach państwa polsko-litewskiego na­stręcza pewne trudności. Wprawdzie już w 1561 roku ostatni arcybiskup ryski Wilhelm Hohenzollern oraz ostatni mistrz krajowy Gotthard Kettler przekazali Zygmuntowi Augustowi swoje prawa zwierzchnie do miasta, jednak de facto Ryga przeszła pod polsko-litewskie panowanie dopiero w 1581 roku, na mocy układu w Drohiczynie, zawartego między delegacją ryską a Stefanem Batorym. Miasto pozostało w granicach Rzeczypospo­litej aż do kapitulacji przed wojskami Gustawa Adolfa w 1621 roku. Wła­śnie te cztery dekady w dziejach miasta są przedmiotem rozważań w tej publikacji. 

Wstęp 7
Rozdział I. Ryga wobec rozpadu średniowiecznych władztw terytorialnych w Inflantach /19
Polityczna i gospodarcza pozycja Rygi w średniowiecznych Inflantach /19
Rozpad wspólnoty inflanckiej i rywalizacja o Inflanty po ataku wojsk Iwana Groźnego /32
Próby podporządkowania Rygi przez Zygmunta Augusta /40
Konflikt wewnątrz miasta a kwestia podporządkowania się Rygi Zygmuntowi Augustowi /48
Między Litwą, Polską a Rzeszą - walka Rygi o niezależność (1562-1576) /53
Rozdział II. Podporządkowanie Rygi Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1577-1582) /61
Organizacja Inflant za czasów Stefana Batorego /61
Rokowania w sprawie podporządkowania Rygi Rzeczypospolitej /69
„Privilegium Stephaneum" oraz inne mandaty i przywileje reguluj ące funkcj onowanie Rygi w Rzeczypospolitej /77
Rozdział III. Ryga a Rzeczpospolita w okresie rozruchów kalendarzowych (1584-1589) /89
Napięcia społeczne i religijne w Rydze po włączeniu do Rzeczypospolitej /89
Wybuch rewolty /95
Konflikt wewnątrz miasta - walka opozycji mieszczańskiej z elitami władzy (grudzień 1584-styczeń 1585) /97
Narastanie konfliktu miasta z władzami zwierzchnimi - próby dyplomatycznego rozstrzygnięcia problemu / 101
Radykalizacja postaw i eskalacja konfliktu między miastem a Rzecząpospolitą (wiosna 1586-koniec 1586) /105
Postawa Rygi podczas bezkrólewia i walki o tron (1587 rok) /110
Sprawa podporządkowania się Rygi Zygmuntowi III Wazie i pacyfikacja rozruchów (1588-1589 rok) /115
Rozdział IV. Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w czasach Zygmunta III (1589-1621) /131
Inflanty w czasach panowania Zygmunta III Wazy /131
Reformy wewnętrzne i przemiany społeczne w Rydze (1589-1621) /134
Ryga w życiu politycznym Rzeczypospolitej i Inflant; relacje z instytucjami państwa i prowincji / 145
Stosunki religijne w Rydze; spory z jezuitami /171
Kontakty handlowe i pozycja gospodarcza Rygi w Rzeczypospolitej /185
Rozdział V. Udział Rygi w wojnie polsko-szwedzkiej w Inflantach (1600-1621) /209
Walki w Inflantach i udział Rygi w pierwszej fazie wojny (1600-1611) /210
Udział Rygi w walkach z wojskami Gustawa Adolfa (1617-1620) /232
Zdobycie Rygi przez Szwedów /236
Zakończenie /245
Bibliografia /251
Zusammenfassung /273
Indeks osobowy /275

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum