• Home
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy

Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska (red.)

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-28-323-1254-71
Publication year:
2010
Pages number:
308
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Adam P. Balcerzak, Elżbieta Rogalska (red.)

Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy

Kategoria produktu:

Pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku podnoszenie konkurencyjności i stwarzanie warunków dla rozwoju innowacyjności stają się najważniejszą kwestią zarówno z perspektywy sukcesu indywidualnego podmiotu gospodarczego, jak i całego państwa. Z tego też względu problematyka ta jest przedmiotem zainteresowań ogromnej liczby badaczy, co roku poświęca się jej wiele opracowań naukowych. W związku z tym we wstępie kolejnej pracy dotyczącej tego zagadnienia należy zdać pytania: Czy na rynku wydawniczym jest miejsce dla jeszcze jednej monografii z tego zakresu? Czy praca ta może zyskać zainteresowanie czytelnika? Współczesna gospodarka transformuje się w niespotykanym wcześniej tempie. Jesteśmy świadkami nowych zjawisk gospodarczych, które błyskawicznie zmieniają pozycje konkurencyjne nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, korporacji, ale także całych gospodarek. Wczorajsi potentaci dzisiaj mogą zmagać się z wielkimi problemami. Świadczą o tym mikroekonomiczne przykłady globalnych graczy z sektora finansowego takich jak nieistniejący już Lehman Brothers czy uratowany dzięki ogromnym nakładom z funduszy publicznych AIG. W przypadku sfery makroekonomicznej świadczy o tym na przykład stracona dekada lat dziewięćdziesiątych XX wieku Japonii, uznawanej za jedną z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych gospodarek epoki powojennej, czy też aktualne problemy Stanów Zjednoczonych, cały czas odgrywających rolę lidera globalnej gospodarki opartej na wiedzy. Fakty te świadczą, że w warunkach niezwykle dynamicznej transformacji niemal każdej sfery współczesnego życia gospodarczego ekonomiści oraz specjaliści z zakresu zarządzania z jednej strony stoją wobec ogromu zagadnień do badania, z drugiej zaś gwarantuje to ciągły popyt na opracowania naukowe z tego zakresu. Z tego względu liczymy, że kolejna pozycja poświęcona problematyce stymulowania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy zyska zainteresowanie Czytelników zajmujących się badaniami uniwersyteckimi, a także może się okazać interesującą lekturą dla praktyków gospodarczych.

Patron książki / 2
Wprowadzenie / 5
CZĘŚĆ I. Globalna gospodarka wiedzy otoczeniem innowacyjnego przedsiębiorstwa / 17
1. BARBARA SIUTA-TOKARSKA - Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych gospodarek zagranicznych / 21
2. MAŁGORZATA MADRAK-GROCHOWSKA - Filary polskiej gospodarki opartej na wiedzy / 37
3. KATARZYNA ŻAK - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju i innowacyjności / 55
4. TOMASZ GUTOWSKI, ANETA ONISZCZUK-JASTRZĄBEK - Strategiczne zachowania przedsiębiorstw na globalnym rynku / 71
5. BARBARA RZEŹNIK - Strategiczne wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w gospodarce opartej na wiedzy / 83
CZĘŚĆ II. Powiązania sieciowe w realiach gospodarki wiedzy: konsekwencje dla konkurencyjności przedsiębiorstwa/ 97
6. SYLWIA TALAR - Międzynarodowe powiązania kapitałowo-produkcyjne polskiego przemysłu / 101
7. URSZULA SŁUPSKA - Koncepcja organizacji wirtualnej w gospodarce opartej na wiedzy / 117
8. ALICJA ANTONOWICZ - Jednostki franchisingowe i własne w działalności sieci franchisingowych / 131
9. KATARZYNA KUŹNIAR - Poszukiwanie efektywnych modeli współpracy uczelnie - przemysł jako wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce / 143
CZĘŚĆ III. Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez zarządzanie relacjami z interesariuszami przedsiębiorstwa oraz zarządzanie jakością / 157
10. DAWID SZOSTEK - Znaczenie i pomiar satysfakcji klienta w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem / 161
11. JOANNA HERNIK - Marketingowa zasada 3e w działalności małych i średnich podmiotów / 175
12. BARBARA PIOTROWSKA, ŁUKASZ REZMER - Nowelizacja normy ISO 9001:2008 - przegląd, interpretacja zmian, wpływ na system zarządzania jakością przedsiębiorstwa / 189
13. PAWEŁ ANTONOWICZ - Zmienne egzogeniczne funkcji dyskryminacyjnych w polskich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw / 203
14. PRZEMYSŁAW JEZIORSKI, MATEUSZ MRÓWKA - Uwarunkowania procesu restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego / 217
CZĘŚĆ IV. Wykorzystanie nowoczesnych form finansowana działalności przedsiębiorstwa jako instrument podnoszenia konkurencyjności / 235
15. SYLWIA LIPIŃSKA-TYBURCZY - Dostępność kredytu bankowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP / 239
16. MACIEJ WOŹNIAK - Instrumenty finansowe wspierające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kapitału obcego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - rozdział dopuszczony do publikacji / 255
17. MARIUSZ LIPSKI - Możliwości efektywnego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w grupie kapitałowej / 269
18. JAROSŁAW BANAŚ - Ekonomiczny i informacyjny charakter elektronicznej współpracy przedsiębiorstw z bankami / 283
Spis rysunków, wykresów, schematów / 297
Spis tabel / 301
Noty o autorach / 305

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum