Jerzy Boehlke

Firma we współczesnej myśli ekonomicznej. Studium teoretyczno-metodologiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2487-0
Publication year:
2010
Pages number:
616
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

78,00 zł

miękka

Jerzy Boehlke

Firma we współczesnej myśli ekonomicznej. Studium teoretyczno-metodologiczne

Kategoria produktu:

Teoria firmy jest, obok teorii rynków i konkurencji, najważniejszą częścią współczesnej mikroekonomii. Jej osiągnięcia mają istotne znaczenie dla opisu i wyjaśniania decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie w kwestiach rozmiarów i struktury produkcji, cen oferowanych do sprzedaży dóbr i usług oraz wielkości i struktury ponoszonych dla ich wykonania nakładów. Praktycznie nie ma podręcznika do mikroekonomii, w którym nie poruszano by zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Problematyka ta jest również przedmiotem ciągłych zainteresowań nauk o zarządzaniu. Pojęcia firmy i przedsiębiorstwa używane są zwykle zamiennie, chociaż z punktu widzenia mikroekonomii nie są one tożsame. Tylko w przypadku przedsiębiorstwa wytwarzającego na wymianę jeden produkt można je traktować jako synonimy.Współczesny świat firm (przedsiębiorstw) jest niezwykle bogaty i zróżnicowany. Wiedza potoczna i teoretyczna jest w tym zakresie ogromna. Jednakże, pomimo dynamicznego rozwoju badań teoretycznych i empirycznych dotyczących problematyki przedsiębiorstwa, ciągle nie ma jednomyślności i precyzji co do tak fundamentalnych kwestii, jak: status ontologiczny firmy, czynniki determinujące jej wielkość i wewnętrzną strukturę, cele działalności przedsiębiorstw, sposób ich zachowania się na rynku, wpływ otoczenia na efekty działalności firmy, ocena warunków sukcesu i przyczyn porażek, powody zróżnicowania populacji przedsiębiorstw w branży czy wreszcie tak podstawowa sprawa, jak przyczyny powstawania firm. Listę tę można by bez problemu jeszcze wydłużyć, ale i bez tego łatwo docenić teoretyczną i praktyczną doniosłość wspomnianych wyżej problemów.

Wprowadzenie /9
Rozdział 1. Neoklasyczna teoria firmy /55
1.1. Charakterystyka neoklasycznego modelu przedsiębiorstwa /55
1.2. Krytyka i obrona modelu neoklasycznego /69
1.3. Wnioski /84
Rozdział 2. Menedżerska teoria firmy /90
2.1. Prekursorzy i głowni reprezentanci /91
2.2. Własność i kontrola /119
2.3. Wnioski /140
Rozdział 3. Behawioralna teoria firmy /143
3.1. Firma jako koalicja grup interesów /143
3.2. Struktura organizacyjna a sposób i efektywność funkcjonowania firmy /155
3.3. Koncepcja X-efektywności /173
3.4. Relacje firmy z otoczeniem /182
3.5. Ocena behawioralnej teorii firmy /196
3.6. Wnioski /200
Rozdział 4. Firma w nowej ekonomii instytucjonalnej /203
4.1. Relacje kontraktowe jako podstawa ekonomicznej teorii firmy /203
4.2. Teoria kosztów transakcyjnych /214
4.3. Teoria agencji /252
4.4. Ewolucyjna teoria firmy /274
4.5. Wnioski /298
Rozdział 5. Przedsiębiorstwo w teorii gospodarki socjalistycznej /300
5.1. Istota i pozycja przedsiębiorstwa w gospodarce socjalistycznej /301
5.2. Behawioralne aspekty przedsiębiorstwa socjalistycznego /330
5.3. Ocena dokonań teorii przedsiębiorstwa socjalistycznego /341
5.4. Wnioski /349
Rozdział 6. Ekonomiczna teoria firmy a procesy zmian systemowych w gospodarkach postsocjalistycznych /352
6.1. Propozycje kierunków badań /353
6.2. Znaczenie modelu przedsiębiorstwa państwowego /365
6.3. Przekształcenia własnościowe /381
6.4. Ścieżki wejścia do biznesu /396
6.5. Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość w modelach transformacji /408
6.6. Problemy metodologiczne /425
6.7. Wnioski /434
Rozdział 7. Ontologia i epistemologia firmy /438
7.1. Podstawowe pytania filozofii nauki /438
7.2. Ontologia firmy /445
7.3. Epistemologia firmy /482
7.4. Wnioski /531
Uwagi końcowe /540
Wykaz literatury /571

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum