• Home
  • Archaeologia Historica Polona, t. 20 (2012): Regiony, rzemiosła, kategorie - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju

Jadwiga Chudziakowa (red.)

Archaeologia Historica Polona, t. 20 (2012): Regiony, rzemiosła, kategorie - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1425-3534
Publication year:
2012
Pages number:
264
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Archaeologia Historica Polona
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Jadwiga Chudziakowa (red.)

Archaeologia Historica Polona, t. 20 (2012): Regiony, rzemiosła, kategorie - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju

Maria Magdalena Blomberg: Badania archeologiczne Polaków na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego
(XIX – początek XX wieku) / 7
Jacek Wysocki: Badania stanowisk archeologicznych z późnego średniowiecza i nowożytności w regionie warmińsko-mazurskim w latach 1989–2009 / 43
Marian Rębkowski: Ciągle młoda? Archeologia późnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim po 1989 roku / 69
Marcin Majewski: Ocena stanu badań archeologicznych nad okresem nowożytnym na Pomorzu Zachodnim / 95
Dariusz Poliński: Stan badań archeologicznych nad późnym średniowieczem i nowożytnością w ziemi chełmińskiej / 105
Piotr Wawrzyniak: Najnowsze badania miast w województwie lubuskim. Wybrane przykłady / 131
Andrej A. Metel’skij: Fortyfikacje zamku w Nieświeżu z końca XVI – początku XVIII wieku / 161
Andrzej Kowalczyk: Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika kamionkowa z Poznania / 191
Tatiana Buben’ko: Szklane naczynia z XVI–XVIII wieku z Witebska / 219
Jerzy Piekalski, Krzysztof  Wachowski: Dzieciństwo i wiek dojrzewania, edukacja i rekreacja w średniowiecznym i wczesnonowożytnym Wrocławiu / 245\

Sumaries
Maria Magdalena Blomberg: Archaeological studies carried out by Poles in the Grand Duchy of Lithuania regions (19 th century – the beginnings of 20 th century) / 39
Jacek Wysocki: Exploration works of archaeological sites of the late Middle Ages and the Modern Times in Warmińsko-Mazurski region in the period of 1989–2009 / 55
Marian Rębkowski: Still young? Archaeology of the late Middle Ages in Western Pomerania after 1989 / 94
Marcin Majewski: Estimation of present state of archaeological research concerning modern period in Western Pomerania / 104
Dariusz Poliński: The state of archaeological studies on the late Middle Ages and the Modern Times in Chełmno Land / 130
Piotr Wawrzyniak: The latest explorations of towns in Lubuskie voivodeship. Selected examples / 159
Andrej A. Metel’skij: Fortifications of the castle in Niasviž (Nieśwież) from the end of 16th century and the beginning of 18th century / 179
Andrzej Kowalczyk: Late mediaeval and modern stoneware vessels from Poznań / 220
Tatiana Buben’ko: Glass vessels from Vitebsk of 16th–18th century / 232
Jerzy Piekalski, Krzysztof  Wachowski: Childhood and adolescence, education and recreation in mediaeval and early modern Wrocław / 263

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum