SKIP_TO
Kategoria: Nauki humanistyczne / Archeologia

Archaelogia Historica Polona, t. 19

autorzy: Jadwiga Chudziakowa redaktorzy: Jadwiga Chudziakowa
Rok wydania:2011 Liczba stron:218
OPIS

W dniu 1 sierpnia2006 roku JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika powołał interdyscyplinarny Zespół do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia. Decyzję tę poprzedziło podpisanie w dniu 2 czerwca 2006 roku listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Urzędem Gminy Miasta Torunia a UMK w zakresie badań Torunia. W skład Zespołu weszło sześciu archeologów, dwóch historyków mediewistów, trzech historyków sztuki i architektury, dwóch geografów, antropolog, archeozoolog i konserwator; w sumie 16 osób. Zespół opracował obszerny i wieloletni program działań badawczych, obejmujący między innymi:

1.Badania początków Torunia przed translokacją, w szczególności lokalizację i rozpoznanie grodu Vogelsang, lokalizację i badania osady krzyżackiej w Starym Toruniu.

2.Badania przedlokacyjnego miasta.

3.Badania najstarszego miasta lokacyjnego.

4.Rekonstrukcję faz rozwoju przestrzennego średniowiecznego i nowożytnego

miasta.

5.Zagadnienia dotyczące przedmieść toruńskich, ich powstania i rozwoju przestrzennego, zabudowy i topografii oraz roli w strukturze aglomeracji miejskiej.

6.Studia nad poziomem życia i strukturą społeczną mieszkańców miasta oraz przedmieść w średniowieczu i nowożytności.

7.Opracowanie struktury populacji ludzkiej i jej przemian w średniowiecznym

i nowożytnym mieście.

8.Badania początków i faz rozwoju założeń architektonicznych, w tym lokalizacji i  badań pozostałości dotąd nierozpoznanych obiektów: kościołów, klasztorów,szpitali, budynków użyteczności publicznej.

9.Rekonstrukcję środowiska naturalnego przedlokacyjnego Torunia i jego najbliższych okolic oraz przemiany środowiskowe związane z oddziaływaniem miasta.

Toruń należy do najważniejszych średniowiecznych miast w Polsce, ale też do nielicznych o tej randze, gdzie na szerszą skalę nie były prowadzone programowe, zespołowe badania wykopaliskowe. Pamiętajmy, że Toruń jest też miastem, gdzie znajduje się wyjątkowo dużo zachowanych obiektów średniowiecznej  architektury murowanej; w stanie niemal niezmienionym przetrwał do naszych czasów średniowieczny staromiejski układ przestrzenny, który sam w sobie stanowi cenny element zabytkowy. Prowadzone dotąd w Toruniu, z różnym skutkiem i przez bardzo różne instytucje, w których prace wykopaliskowe najczęściej wynikały z doraźnych potrzeb inwestycji, remontów, zmian nawierzchni itp., nie zaś z programowych badań o określonym, przemyślanym kwestionariuszu pytań, na jakie chcemy uzyskać odpowiedź. W rezultacie doprowadziły one do ogromnego rozproszenia uzyskanych tą drogą źródeł, do których dostęp jest bardzo utrudniony, nie mówiąc już o braku możliwości ich rzetelnej interpretacji. Akcje badawcze takie jak nadzory archeologiczne czy badania ratownicze wyprzedzające wielkie i małe inwestycje są konieczne i stanowią bardzo ważny aspekt opieki nad zabytkami, powinny jednak spełniać warunki badań naukowych. Szybkie tempo takich prac, wymuszone terminami obowiązującymi inwestorów, nie zwalnia badacza od rzetelnej rejestracji wszystkich informacji płynących z warstw kulturowych. Bardzo poważnym mankamentem różnego rodzaju prac wykopaliskowych prowadzonych w Toruniu od wielu lat przez różne jednostki jest niemal zupełny brak opracowań(poza artykułami o charakterze przyczynkarskim) i rzetelnej analizy materiałów źródłowych, co w konsekwencji często prowadzi do nadinterpretacji. Mimo że w ciągu ostatnich 20 lat w obrębie całej aglomeracji miejskiej nastąpiło częściowe lub pełne rozpoznanie stratygrafii, w wielu punktach miasta nie potrafimy zrekonstruować ani rozwoju przestrzennego najstarszej drewnianej zabudowy lokacyjnego miasta, ani faz narastających kolejno zmian w średniowiecznym budownictwie drewnianym, nie mówiąc już o chronologii tego budownictwa. Niewiele także potrafimy powiedzieć o osadnictwie poprzedzającym pojawienie się na tym terenie zakonu krzyżackiego. Dysponujemy jedynie śladowymi informacjami na temat średniowiecznych szlaków i dróg komunikacyjnych w Toruniu. Brak też badań nad najstarszym placem targowym, które zazwyczaj są bogatym nośnikiem informacji. Wielką stratą jest również to, że w Toruniu nie wykorzystano szansy, jaką stwarzały kompleksowe prace remontowe rynku staromiejskiego. Wiemy bowiem, jak cenne wyniki badań uzyskano w trakcie takich prac prowadzonych na rynkach Wrocławia, Krakowa, Gdańska, Elbląga, Szczecina czy Kołobrzegu. Poza wspomnianymi doraźnymi pracami o charakterze nadzorów oraz badaniami ratowniczymi prowadzone były w Toruniu większe, szeroko płaszczyznowe akcje badawcze. W latach 1958–1966 porządkowo-wykopaliskowymi pracami objęto teren ruin zamku krzyżackiego, w latach 90. ubiegłego stulecia badano pozostałości klasztoru Dominikanów, w ostatnich latach natomiast prowadzono badania ratownicze w obrębie ruin zamku dybowskiego. Należy także wspomnieć o badaniach ratowniczych prowadzonych na szerszą skalę w kościele św. Janów czy pofranciszkańskim kościele Najświętszej Marii Panny. W obu tych przypadkach dokonano cennych odkryć w obrębie prezbiterium, jednak badania te należy uznać za niedokończone. Niedostateczny stopień rozpoznania archeologicznego, wynikającego z dotychczasowych odkryć na terenie Torunia, stwarza duże niebezpieczeństwo dowolności interpretacji. Zdając sobie w pełni sprawę z konieczności przeprowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym, środowisko uniwersyteckie od wielu lat zabiegało o stworzenie zespołu do badań Torunia, jednak z powodów pozamerytorycznych do realizacji tych planów doszło dopiero w 2006 roku. Odkrycia dokonane w ciągu ostatnich dwóch lat przez Instytut Archeologii UMK przy ul. Wały gen. Sikorskiego stały się impulsem do ponowienia starań w kierunku stworzenia takiego zespołu. Dobrze układająca się współpraca między Uczelnią a Urzędem Miasta, przy dużym poparciu Wojewódzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytków, stworzyła podstawy do wspólnych działań w tym zakresie. Do  rąk czytelnika oddajemy 19 tom „Archaeologia Historica Polona”, który w całości poświęcony jest wynikom interdyscyplinarnych badań prowadzonych w Toruniu. Redakcja informuje, że od 19 tomu AHP seria ta staje się czasopismem z numerem ISSN:1425-3534. Jednocześnie zachowujemy kolejność numeracji tomów ze względu na długą już tradycję wydawniczą dotychczasowej serii. 

Prof.dr hab. Jadwiga Chudziakowa

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu. Edycja trzecia

42,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Codices et Fragmenta. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny w aspekcie historycznego trwania

150,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Chwile szczęścia

Niels Hav
22,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Księga szkiców pana Geoffreya Crayona

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf 1848-1981 z urodzenia Kujawianin

49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Stawka większa niż życie. Wokół fenomenu kulturowego

39,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Faces of Immigrant Fatherhood: Portrayal of Immigrant Fathers in Selected Asian-Canadian Diasporic Fiction

Joanna Antoniak
44,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Uspołecznianie antropocenu. Ekowerwa i ekologizowanie ekonomii

Ewa Bińczyk
40,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tim Jackson. Postwzrost. Życie po kapitalizmie

Tim Jackson
46,00 zł
NOWOŚĆ
Książka
Nauki humanistyczne

Esej o naturze naszych uczuć i afektów

Francis Hutcheson
od 49,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Kapitalizm platform

Nick Srnicek
32,00 zł
Książka Oprawa miękka
Nauki humanistyczne

Tytus, Romek i A'Tomek i twórczość komiksowa Henryka J. Chmielewskiego

44,00 zł
Książka
Archeologia

Średniowieczny port w Zatoce Puckiej w świetle badań archeologicznych

Mateusz Popek
od 6,92 zł
Książka
Archeologia

Album zmian kostnych średniowiecznej populacji z Gruczna. Album of human bone lesions in the medieval population from Gruczno

Alicja Drozd-Lipińska, Andrzej Romański
od 63,20 zł
Książka
Archeologia

Między archeologią a naukami o środowisku. Between archaeological and environmental sciences

Magdalena Sudoł-Procyk, Łukasz Czyżewski, Magdalena Krajcarz
od 6,92 zł
Książka
Archeologia

Czas żupanów, czas czechmanów. Strój polski w źródłach archeologicznych, ikonograficznych i pisanych

Małgorzata Grupa
od 6,92 zł
Książka Oprawa twarda
Archeologia

Trzy jubileusze archeologii akademickiej. 80, 70, 40-

Wojciech Chudziak, Jacek Gackowski, Daniel Makowiecki
420,00 zł
Książka Oprawa twarda
Archeologia

Katalog wyposażenia pochówków z kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie (XVII–XVIII wiek)

Anna Drążkowska, Marcin Nowak
240,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Sport: Język, społeczeństwo, kultura

Lech Zieliński, Sylwia Skuza
od 6,92 zł
Książka Komplet tomów
Archeologia

XXI Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji, Toruń, 22–24 listopada 2017 roku. Tom I i II

Jacek Gackowski, Kamil Adamczak, Ewa Bokiniec, Marcin Weinkauf, Małgorzata Markiewicz, Dorota Bienias
328,00 zł
Książka
Archeologia

Late Magdalenian Campsite at Krucza Skała Rockshelter

Krzysztof Cyrek, Magdalena Sudoł-Procyk, Łukasz Czyżewski
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Archeologia

Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku

Anna Drążkowska
220,00 zł
Książka
Archeologia

Słowianie połabscy. Studia z zakresu archeologii, historii i językoznawstwa

Łukasz Kaczmarek, Paweł Szczepanik
od 6,92 zł
Książka
Archeologia

Burial crypts Of St Francis of Assisi church in Cracow In the light of interdisciplinary studies

Anna Drążkowska
od 140,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia archeologiczno-paleobotaniczne

Wojciech Chudziak
83,00 zł 58,10 zł
Książka
Archeologia

Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. Tom 2: Antropologia – Archeobotanika – Mikrobiologia – Konserwacja

Anna Drążkowska
od 140,00 zł
Książka
Archeologia

Krypty grobowe kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. Tom 1: Archeologia – Historia – Kostiumologia

Anna Drążkowska
od 228,00 zł
Książka
Archeologia

Obrzędowość pogrzebowa w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu. Funeral Rituals in the Chełmno-Dobrzyń Zone in the Early Middle Age

Jacek Bojarski
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Rogowo. Gmina Lubicz, województwo kujawsko-pomorskie. T. 3: stanowisko 23, osada kultury wielbarskiej, analiza źródeł ruchomych

Ewa Bokiniec
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Trudna historia zwłok. Tom 1: „Wrócisz do ziemi”

Przemysław Urbańczyk
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia

Paweł Szczepanik
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, t. 7: Powiat toruński

Wojciech Chudziak, Marcin Weinkauf
52,00 zł
Książka
Archeologia

Ancient Lamps from Negotino Gradište in the Republic of North Macedonia: seasons 2007-2014

Dorota Sakowicz
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego

Anna Drążkowska
od 126,00 zł
Książka
Archeologia

Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich północno-zachodniego wybrzeża Morza Czarnego

Inga Głuszek
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Archeologia zbrodni. Oficerowie polscy na cmentarzu ofiar NKWD w Charkowie

Andrzej Kola
od 44,10 zł
Książka
Archeologia

Traseologia w studiach nad pradziejowym krzemieniarstwem. Przykłady z osad i kopalń krzemienia w dorzeczach Wisły i Odry (neolit - epoka brązu - wczesna epoka żelaza)

Jolanta Małecka-Kukawka
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego

Grzegorz Osipowicz
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Od Torunia do Charkowa

Miłosz Markocki, Andrzej Pydyn
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Handel interregionalny od X do XII wieku. Europa Środkowa, Środkowo-Wschodnia, Półwysep Skandynawski i Półwysep Bałkański. Studium Porównawcze

Piotr Pranke, Miloš Zečević
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). Tom 2

Marcin Weinkauf
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

W cieniu Dżesera. Badania polskich archeologów w Sakkarze

Karol Myśliwiec
od 49,00 zł
Książka
Archeologia

Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku

Bogusz Wasik
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). Tom 1

Marcin Weinkauf
od 4,92 zł
Książka
Archeologia

Zanim Polska została Polską

Przemysław Urbańczyk
od 42,00 zł
Książka
Archeologia

Szynych. Gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. T. 1: Katalog: stanowisko 12

Ewa Bokiniec
od 72,00 zł
Książka
Archeologia

Zamek Krzyżacki w Świeciu. Próba rekonstrukcji zamku wysokiego w średniowieczu

Maria Spławska-Korczak
od 34,00 zł
Książka
Archeologia

Dewocjonalia z końca XVI-XVIII wieku pochodzące z badań archeologicznych na terenie Polski. Stan zachowania, identyfikacja, zagadnienia konserwatorskie

Marek Kołyszko
od 48,00 zł
Książka
Archeologia

Jaskinia Biśnik. Wczesny środkowy paleolit

Krzysztof Cyrek
od 90,00 zł
Książka
Archeologia

Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie. Studium palinologiczne

Agnieszka Maria Noryśkiewicz
od 92,00 zł
Książka
Archeologia

Mieszko Pierwszy Tajemniczy

Przemysław Urbańczyk
od 58,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

U źródeł pamięci. O "zapominaniu" w historii, teologii i literaturze

Piotr Roszak
od 42,00 zł
Książka
Archeologia

Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza

Jacek Gackowski
od 84,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 4)

Wojciech Chudziak
66,00 zł 46,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Cmentarz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach w latach 1867-1920

Marek Kołyszko
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej. Wytwórczość garncarska jako źródło poznania lokalnych procesów osadniczych

Jacek Bojarski
120,00 zł 84,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku

Anna Drążkowska
156,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiały

Marcin Wiewióra
138,00 zł 96,60 zł
Książka Oprawa miękka
Archeologia

Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVII w.) i ich konserwacja

Małgorzata Grupa
72,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały, t. 2

Jacek Gackowski
66,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Stan biologiczny i warunki życia ludności "in Culmine" na Pomorzu Nadwiślańskim (X-XIII wiek)

Tomasz Kozłowski
136,00 zł 95,20 zł
Książka
Nauki humanistyczne

O pojęciu dowodu w matematyce

Krzysztof Wójtowicz
od 34,00 zł
Książka
Nauki humanistyczne

Spór o granice poznania dzieła muzycznego

Maciej Gołąb
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Ptolemejski Egipt i greckie centra północnego wybrzeża Morza Czarnego. Związki polityczne i gospodarcze

Magdalena Olszta-Bloch
46,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Argonauci epoki kamienia. Wczesna aktywność morska od pierwszych migracji z Afryki do końca neolitu

Andrzej Pydyn
62,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne

Grzegorz Osipowicz
74,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim. Studium archeozoologiczne

Daniel Makowiecki
49,00 zł
Książka
Archeologia

Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim

Stanisław Kukawka
od 46,00 zł
Książka
Archeologia

Archeologia Jeziora Powidzkiego

Andrzej Pydyn
od 32,20 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Archeologia epok brązu i żelaza. Studia i materiały t. 1

Jacek Gackowski
49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim. Katalog źródeł archeologicznych

Wojciech Chudziak, Jerzy Olczak
89,00 zł 62,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Przeprawy mostowe na ziemiach polskich w średniowieczu

Wojciech Szulta
27,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Biżuteria szklana z wczesnośredniowiecznych cmentarzysk strefy chełmińsko-dobrzyńskiej

Małgorzata Markiewicz
59,00 zł 41,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych

Wojciech Chudziak
37,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Collaboration, communication and involvement: Maritime archeology and education in the 21st Century

Andrzej Pydyn, Joe Flatman
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Produkcja szkła w rzymskim i wczesnobizantyjskim Novae w świetle źródeł archeologicznych (Mezja Dolna)

Jerzy Olczak
9,00 zł
Książka
Archeologia

Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku

Anna Drążkowska
od 157,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku

Anna Drążkowska
92,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Architektura obronna w Nubii od V do XVI wieku

Marcin Wiewióra
84,00 zł 58,80 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
85,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce

Sławomir Moździoch, Wojciech Chudziak
131,00 zł 78,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie

Wojciech Chudziak
69,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Civitas Schinesghe cum pertinentiis

20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kałdusie (stanowisko 1)

Wojciech Chudziak
40,00 zł 28,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Brucken vor 1000 Jahren

Andrzej Kola, Gerard Wilke
19,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500

Andrzej Nowakowski
49,00 zł 34,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej

Dariusz Poliński
39,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 5

Wojciech Chudziak
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 4

Wojciech Chudziak
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej

Jolanta Małecka-Kukawka
15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

The Romanesque Churches of Mogilno, Trzemeszno and Strzelno

Jadwiga Chudziakowa
22,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Studies in the Lake Dwellings of the West Baltic Barrow Culture

Andrzej Kola
5,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Mosty sprzed tysiąca lat

Andrzej Wilke Gerard Kola
19,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej, t. 3

Jerzy Olczak
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Szkice prahistoryczne Źródła - metody - interpretacje

Stanisław Kukawka
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Monuments en plomb d'Olbia Pontique au Musée National de Varsovie

Aleksandra Wąsowicz, Wanda Zdrojewska
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Archeologia

Jaskinia Biśnik. Rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego

Krzysztof Cyrek
30,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.