Marlena Ciechan-Kujawa

Wielowymiarowy audyt biznesowy - wartość dodana dla organizacji i interesariuszy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3171-7
Publication year:
2013
Pages number:
468
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

78,00 zł

miękka

Marlena Ciechan-Kujawa

Wielowymiarowy audyt biznesowy - wartość dodana dla organizacji i interesariuszy

Kategoria produktu:

Praca stanowi interesujące i bardzo wartościowe opracowanie na temat audytu, w szczególności audytu zewnętrznego (…) Zawiera udaną próbę autorskiej konstrukcji modelu audytu biznesowego, poprzez wielowymiarową ocenę organizacji do zdolności kontynuowania działalności w warunkach zrównoważonego rozwoju (…) Do walorów niniejszej pracy należy zaliczyć autorskie, nowatorskie podejście do wielu kwestii, a przede wszystkim krytyczny stosunek do poruszanych aspektów. Świadczy to o Jej rzetelności naukowej w tak skomplikowanej i wielowątkowej materii. Z pewnością istotnym atutem książki jest również szeroki, a przy tym syntetyczny przegląd wyników badań obcych oraz przeprowadzone szerokie badania własne na kilku próbach badawczych.

Z recenzji prof. dr hab. Danuty Dziawgo

Wstęp / 9

ROZDZIAŁ 1. Nowe tendencje i uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w XXI wieku
1. Wyzwania i mechanizmy modelowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw / 21
1.1. Uwarunkowania wyboru modeli biznesowych / 21
1.2. Efektywność i innowacje jako determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / 30
2. Interesariusze i ich wpływ na tworzenie spirali wartości / 37
2.1. Rozwój i znaczenie teorii interesariuszy / 37
2.2. Istota zarządzania relacjami z interesariuszami / 45
3. Przejrzystość organizacji a zaufanie interesariuszy / 63

ROZDZIAŁ 2. Audyt jako narzędzie oceny zrównoważonego rozwoju organizacji
1. Istota audytu i uwarunkowania jego rozwoju / 71
1.1. Pojęcie audytu i jego geneza / 71
1.2. Determinanty rozwoju audytu / 77
2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres audytu / 80
2.1. Audyt w kontekście relacji pomiędzy stronami audytu / 80
2.2. Audyt z perspektywy zakresu przeprowadzanej oceny / 92
3. Cele współczesnego audytu i jego znaczenie dla organizacji oraz jej interesariuszy / 98

ROZDZIAŁ 3. Standardy i praktyka rewizji finansowej
1. Istota rewizji finansowej i jej cele na tle uwarunkowań historycznych,
prawnych i ekonomicznych / 107
1.1. Pojęcie rewizji finansowej i jej miejsce w systemie audytu / 107
1.2. Ekonomiczno-prawne determinanty ewolucji rewizji finansowej / 112
1.3. Standaryzacja i harmonizacja rewizji finansowej w Polsce / 122
1.4. Perspektywy i kierunki rozwoju usług audytorskich / 126
2. Podstawy prawne i zakres świadczonych usług audytorskich / 129
2.1. Aktualne rozwiązania systemowe / 129
2.2. Podmioty podlegające badaniu sprawozdań finansowych / 136
3. Rewizja finansowa na tle systemu rachunkowości, kontroli i nadzoru organizacji / 140
3.1. Systemowy obszar rewizji finansowej / 140
3.2. Sprawozdanie jako przedmiot badania / 144
3.3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej / 154
3.4. Ocena kontynuacji działalności / 156
4. Forma i zakres komunikacji wyników audytu – opinia i raport biegłego / 162
5. Przydatność audytu finansowego w ocenie interesariuszy w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym / 167

ROZDZIAŁ 4. Audyt systemów zarządzania na podstawie międzynarodowych standardów
1. Zmiany w systemach zarządzania i ich wpływ na rozwój standaryzacji / 177
2. Wytyczne norm ISO w definiowaniu zakresu audytu zewnętrznego / 188
2.1. Standardy w zakresie zarządzania jakością ISO 9000 / 188
2.2. Inne standardy zarządzania / 195
2.3. Integracja systemów zarządzania z perspektywy dojrzałości organizacji / 206
3. Audyt systemu zarządzania organizacją dla potrzeb certyfikacji / 211
3.1. Cele, atrybuty i komponenty procesu audytu / 211
3.2. Zakres i metodyka oceny systemów zarządzania
w świetle wytycznych norm serii ISO / 217
3.3. Raportowanie wyników audytu – wytyczne i ich stosowanie / 221
4. Efekty certyfikacji systemów zarządzania dla interesariuszy / 224

ROZDZIAŁ 5. Współczesny kontekst audytu – wyzwania i perspektywy w świetle wyników badań
1. Uzasadnienie problemu badawczego / 231
2. Metodyka badań empirycznych / 234
3. Szczegółowa analiza prób badawczych / 247
3.1. Struktura badanych organizacji / 247
3.2. Struktura grupy audytorów systemów zarządzania / 251
3.3. Struktura grupy biegłych rewidentów / 254
4. Prezentacja wyników badań / 257
4.1. Oczekiwania w zakresie roli współczesnego audytu / 257
4.2. Ocena praktyki funkcjonowania audytu / 290
4.3. Determinanty i perspektywy rozwoju audytu / 319

ROZDZIAŁ 6. Wielowymiarowy zewnętrzny audyt biznesowy – model oceny organizacji i komunikowania wyników
1. Cele audytu wielowymiarowego i jego potencjalne korzyści / 331
2. Model wielowymiarowej oceny organizacji / 335
2.1. Metodyka budowy modelu / 335
2.2. Elementy oceny organizacji w ramach audytu wielowymiarowego / 346
3. Wielowymiarowa macierz oceny organizacji / 363
4. Analiza luk w ocenie zgodności i efektywności działalności organizacji w ramach obecnych audytów zewnętrznych / 375
5. Komunikowanie wyników wielowymiarowego audytu biznesowego / 396
5.1. Preferencje w zakresie raportowania i komunikowania wyników audytów / 396
5. 2. Koncepcja modelu raportowania wyników interesariuszom na tle preferencji stron audytu / 404

Zakończenie
Syntetyczne zestawienie osiągnięć naukowych / 418
Podsumowanie uzyskanych wyników badań empirycznych / 419
Omówienie zaproponowanego modelu / 424
Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań / 426
Literatura / 429
Spis tabel / 457
Spis wykresów / 461
Spis schematów / 467

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum