• Home
  • Chemia
  • Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część I: Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska

Renata Gadzała-Kopciuch, Bogusław Buszewski (red.)

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część I: Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3540-1
Publication year:
2016
Pages number:
226
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Renata Gadzała-Kopciuch, Bogusław Buszewski (red.)

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część I: Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska

Kategoria produktu:

Przygotowanie próbek do analizy i końcowe oznaczanie izolowanych związków to dwa istotne etapy w każdej procedurze analitycznej. Niedokładności, jakie zostaną popełnione na tych etapach, mogą doprowadzić do niewłaściwych wyników i  błędnych informacji dotyczących badanego materiału.

Podręcznik akademicki, który proponujemy,  to rozszerzona wersja poprzedniej edycji z 2003 roku. W obecnej formie jest to zestaw siedemnastu ćwiczeń laboratoryjnych związanych z izolowaniem związków chemicznych z próbek stałych, ciekłych i gazowych, oraz jakościowym i ilościowym oznaczaniem tych indywiduów. Większość ćwiczeń w wykazie literatury ma odniesienie do aktualnych aktów prawnych regulujących dopuszczalne ilości zanieczyszczeń w różnorodnych matrycach. Skrypt napisany został przez specjalistów z Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i dorobek naukowy w zakresie przedstawionych treści nauczania.

Podręcznik ten stanowi niezębną pozycję dydaktyczną dla studiujących chemię środowiska i ochronę środowiska na studiach o profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym. 

Wprowadzenie / 9

1. Wyznaczanie parametrów sumarycznych w wodach  i ściekach / 15
1.1. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera / 15
1.2. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) / 18
1.3. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dichromianową (ChZTCr) / 25
1.4. Literatura / 30

2. Badanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych / 32
2.1. Klasyfikacja zanieczyszczeń wody / 32
2.2. Oznaczanie twardości ogólnej oraz stężenia wapnia i magnezu w wodzie / 33
2.3. Oznaczanie twardości węglanowej / 36
2.4. Oznaczanie chlorków w wodzie / 38
2.5. Oznaczanie fosforanów(V) w wodzie / 40
2.6. Suma azotanów(III) i azotanów(V) w wodzie 42
2.7. Literatura / 45

3. Wyodrębnianie WWA na przykładzie pirenu z wody techniką SPE i oznaczanie za pomocą HPLC z wykorzystaniem detekcji UV/ 47
3.1. Właściwości fizykochemiczne WWA / 47
3.2. Metody wyodrębniania i zatężania WWA z wody / 49
3.3. Detekcja WWA w HPLC / 51
3.4. Mikro-HPLC / 53
3.5. Wyodrębnianie pirenu z wody techniką SPE i oznaczanie za pomocą mikro-HPLC / 56
3.6. Literatura / 58

4. Oznaczanie substancji anionoaktywnych w wodzie i ściekach / 60
4.1. Prawa absorpcji / 60
4.2. Środki powierzchniowo czynne / 63
4.3. Oznaczanie detergentów anionoaktywnych metodą z błękitem metylenowym / 64
4.4. Oznaczanie substancji anionoaktywnych w wodzie i ściekach / 64
4.5. Literatura / 67

5. Oznaczanie indeksu fenolowego w wodzie / 68
5.1. Fenole lotne / 68
5.2. Zasada oznaczania i zakres stosowania metody 68
5.3. Oznaczanie indeksu fenolowego / 70
5.4. Literatura / 72

6. Oznaczanie azotanów i chlorków w materiale roślinnym za pomocą elektrod jonoselektywnych / 73
6.1. Podstawy teoretyczne potencjometrii / 73
6.2. Elektrody jonoselektywne / 75
6.3. Potencjometria bezpośrednia / 77
6.4. Warzywa i owoce / 80
6.5. Zanieczyszczenia warzyw i owoców / 81
6.6. Oznaczanie azotanów w marchwi za poocą elektrody jonoselektywnej / 82
6.7. Miareczkowanie potencjometryczne / 87
6.8. Oznaczanie chlorków w materiale roślinnym / 91
6.9. Literatura / 92

7. Chemiczne zanieczyszczenie gleb / 93
7.1. Wprowadzenie / 93
7.2. Konduktometria i potencjometria jako metody badania zanieczyszczenia gleb / 97
7.3. Oznaczanie zasolenia w glebie / 100
7.4. Oznaczanie chlorków w glebie / 101
7.5. Oznaczanie kwasowości gleby / 102
7.6. Literatura / 104

8. Oznaczanie zawartości kationów metalicznych w glebie / 106
8.1. Wprowadzenie / 106
8.2. Oznaczanie sumy kationów zasadowych metodą Kappena / 112
8.3. Oznaczanie sodu w glebie (metoda fotometrii płomieniowej) / 114
8.4. Oznaczanie wapnia i magnezu w glebie / 116
8.5. Oznaczanie cynku w glebie / 117
8.6. Literatura / 117

9. Oznaczanie lotnych zanieczyszczeń powietrza — tlenki siarki / 118
9.1. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza / 118
9.2. Pierwotne i wtórne zanieczyszczenia atmosfery / 119
9.3. Analiza próbek powietrza / 121
9.4. Metody pobierania próbek powietrza / 122
9.5. Tlenki siarki / 127
9.6. Oznaczanie zawartości ditlenku siarki w powietrzu (imisja) / 131
9.7. Literatura / 133

10. Oznaczanie lotnych zanieczyszczeń powietrza — tlenki azotu / 134
10.1. Wprowadzenie / 134
10.2. Analityczne metody oznaczania tlenków azotu / 135
10.3. Oznaczanie zawartości tlenków azotu w powietrzu (imisja) / 137
10.4. Literatura / 139

11. Badanie zanieczyszczeń pyłowych powietrza / 140
11.1. Wprowadzenie / 140
11.2. Wpływ pyłów na środowisko naturalne / 141
11.3. Ołów – jako niebezpieczny składnik pyłów / 141
11.4. Mineralizacja jako metoda przygotowania próbek stałych do analiz elementarnych / 142
11.5. Oznaczanie pyłu zawieszonego oraz zawartego w nim ołowiu / 147
11.6. Literatura / 147

12. Oznaczanie węglowodorów alifatycznych metodą chromatografii gazowej / 149
12.1. Wprowadzenie / 149
12.2. Pobieranie i wzbogacanie próbek gazowych / 149
12.3. Chromatografia gazowa / 150
12.4. Oznaczanie węglowodorów alifatycznych w powietrzu metodą chromatografii gazowej z adsorpcyjnym wzbogacaniem próbki na węglu aktywnym / 153
12.5. Literatura / 154  

13. Oznaczanie składu mleka i jego zanieczyszczeń / 156
13.1. Mleko i jego zanieczyszczenia / 156
13.2. Składniki i rodzaje mleka / 156
13.3. Zanieczyszczenia mleka / 157
13.4. Antybiotyki w mleku / 158
13.5. Mechanizm działania oraz kryterium doboru leku / 159
13.6. Uboczne skutki stosowania chemioterapeutyków / 160
13.7. Powstawanie oporności oraz metabolizm i wydalanie leku 161
13.8. Podział antybiotyków / 162
13.9. Problemy z występowaniem antybiotyków w żywności / 163
13.10. Wykrywanie enzymów w mleku / 164
13.11. Oznaczanie ilościowe i jakościowe składu mleka / 165
13.12. Wykrywanie antybiotyków -laktamowych w mleku za pomocą testu PENZYMl00 / 168
13.13. Literatura / 171

14. Podstawy teoretyczne chromatografii cienkowarstwowej / 172
14.1. Wprowadzenie / 172
14.2. Sposób prowadzania procesu chromatograficznego / 175
14.3. Preadsorpcja par rozpuszczalnika w komorach TLC / 176
14.4. Demiksja fazy ruchomej / 178
14.5. Nanoszenie substancji / 179
14.6. Rozwijanie chromatogramu / 180
14.7. Wywoływanie chromatogramów / 181
14.8. Wyznaczanie parametrów retencji techniką chromatografii cienkowarstwowej / 182
14.9. Literatura / 184

15. Oznaczanie zawartości kofeiny za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej / 185
15.1. Kofeina / 185
15.2. Ekstrakcja ciecz–ciało stałe / 186
15.3. Chromatografia cieczowa / 187
15.4. Oznaczanie kofeiny za pomocą SPE-HPLC / 190
15.5. Literatura /  192

16. Analiza ilościowa kwasu salicylowego, askorbinowego lub ibuprofenuw preparatach farmaceutycznych / 193
16.1. Leki / 193
16.2. Metody miareczkowe / 198
16.3. Analiza ilościowa substancji czynnych kwasu acetylosalicylowego, askorbinowego lub ibuprofenu w preparatach farmaceutycznych / 204
16.4. Literatura / 207

17. Spektrofotometryczna metoda oznaczania chlorofilu w roślinach / 208
17.1. Chlorofil / 208
17.2. Przygotowanie próbek stałych / 210
17.3. Spektrofotometria UV-VIS / 215
17.4. Oznaczania chlorofilu w roślinach / 218
17.5. Literatura / 220

18. Wiarygodność analiz chemicznych / 222

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum