Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Mariusz Czupich (red.)

Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3700-9
Publication year:
2017
Pages number:
422
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka, Mariusz Czupich (red.)

Problemy rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego w Europie Środkowo-Wschodniej

Kategoria produktu:

Książka jest zbiorem 20 opracowań dotyczących aktualnej problematyki rozwoju państw i regionów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie wdrażania w Unii Europejskiej założeń Strategii Europa 2020.

Opracowany zbiór może być ciekawą lekturą dla teoretyków i praktyków zarządzania rozwojem, szczególnie ze względu na jego międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter. Autorzy reprezentują zarówno państwa członkowskie UE (Litwa, Łotwa i Polska), jak i spoza tej Wspólnoty (Białoruś, Rosja, Ukraina), dzięki czemu w książce znalazły się różne podejścia, właściwe nie tylko dla nauk ekonomicznych, co pozwoliło przybliżyć ważkie zagadnienia rozwoju z wielu perspektyw (ponadnarodowej, krajowej, regionalnej, mikroekonomicznej).

Wstęp / Introduction / Вступление / 9

Jubileusz Profesora Wojciecha Kosiedowskiego

Jubilee of Professor Wojciech Kosiedowski

Юбилей Профессора Войцеха Коседовского / 13

 

Rozdział I / Chapter I / Глава I

Rola instytucji w kreowaniu rozwoju inteligentnego

Role of institutions in inteligent development creation / роль институций в формировании умного развития

Tetiana Bogolib –Регионы Украины перед вызовами умного, устойчивого и инклюзивного развития

Regiony Ukrainy przed wyzwaniami rozwoju inteligentnego, zrownoważonego i inkluzywnego

Regions of Ukraine Facing the Challenges of Intelligent, Sustainable and Inclusive Development / 19

Alexander Stetjuha – Externalities in the Implementation of the Concept of ,,Smart City” / Efekty zewnętrzne we wdrażaniu koncepcji „smart city” / Внешние эффекты реализации концепции „smart city” / 41

Alina Walenia – Instytucje w procesie wdrażania inteligentnych specjalizacji w regionach Polski Wschodniej

Institutions in the Process of Implementation of Smart Specialisations in the Regions of Eastern Poland / Институции в процессе внедрения умных специализаций в регионах Восточной Польши / 55

Anton Slonimskiy, Marina Slonimskaya – Генерация знаний, ≪умные≫ специализации и распространение инноваций в се-тевых моделях технологических взаимодействий

Generowanie wiedzy, inteligentne specjalizacje i rozpowszechnianie innowacji w sieciowych modelach technologicznego wzajemnego oddziaływania

Knowledge Generating, Smart Specialisations and Diffusion of Innovation in the Networking Models of Technological Interaction / 71

Marek Jakubiak – Rola uczelni technicznych w kreowaniu rozwoju inteligentnego i zrownoważonego – studium przypadku /

Role of Technical Universities in Creating a Intelligent and Sustainable Development – a Case Study

Роль технических вузов в формировании умного и устойчивого развития – анализ типа „case study” / 101

Jakub Marszałkiewicz – Propozycja organizacyjno-programowa w zakresie kształcenia kadr na potrzeby transportu lotniczego

Organizational and Program Proposal for Training of Personnel for the Air Transport Needs Предлажения по организации и программе обучения кадров для воздушного транспорта / 115

Marian Oliński – Model biznesu a zasięg działania przedsiębiorstw – podejście relacyjne Business Model and Scope of Enterprise Activity – Relational Approach

Модель бизнеса и объёмы деятельности предпртятий – относительный подход / 129

 

Rozdział II / Chapter II / Глава II

Uwarunkowania rozwoju zrownoważonego i inkluzywnego

Conditions of sustainable and inclusive development

Oбусловленности устойчивого и инклюзивного развития

Henryk Borko – Inkluzywny kapitalizm – rozwoj czy degradacja gospodarcza? Ujęcie regionalne

Inclusive Capitalism: Development or Economic Stagnation? A Regional Perspective

Ин-клюзивный капитализм – развитие или экономическая дегра- дация? Региональная перспектива / 153

Cezary Brzeziński – Zagrożenia biorożnorodności wynikające z uwarunkowań prawnych planowania przestrzennego w Polsce

Threats of Biodiversity Resulting from Legal Requirements of Spatial Planning in Poland / Угрозы биоразнообразия, вытека-ющие из правовых требований территориального планирова- ния в Польше / 179

Sławomir Jankiewicz – Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podstawa zrównoważonego rozwoju regionów Europy Środkowej i Wschodniej

Small and Medium Sized Enterprises as the Basis for Sustainable Development of the Regions of Central and Eastern Europe

Маленкие и средние предприятия как основа устой-чивого развития регионов Центральной и Восточной Европы / 197

Katarzyna Piechowiak – Działalność Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wojewodztwie Kujawsko-Pomorskim

Activity of the Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in the Kujawsko-Pomorskie Region

Действия Воеводского фонда охра-ны природной среды и водного хозяйства в Воеводстве куяв-ско-поморским / 209

Leszek Cybulski, Ewa Pancer-Cybulska – Unijna polityka rynku pracy – ocena krytyczna European Union Labor Market Policy – Critical Review

Политика рынка труда в Евросоюзе – крити-ческая оценка / 235

Marzena Piotrowska-Trybull – Wartość dodana jednostki wojskowej dla społeczności lokalnej

The Added Value of a Military Unit for Local Society

Прибавочная стоимость военной части для местного общества / 247

 

Rozdział III / Chapter iII / Глава III

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego

Selected aspects of regional development

Избранные аспекты регионального развития

Agnė Šneiderienė – Evaluation Model of Corporate Social Responsibility Influence on Regional Economic Growth

Model oceny wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na regionalny wzrost gospodarczy

Модель оценки влияния ответственного

бизнеса на региональный экономический рост / 273

Paulina Szulc-Fischer – Rozwoj regionalny w oparciu o klastry przemysłowe

Regional Development Based on Industrial Clusters

Ре-гиональное развитие на основе прoмышленных клястеров / 295

Maryna Navalna – Развитие сетевых коммуникаций в Украине

Rozwoj komunikacji sieciowej na Ukrainie

Development of Network Communication in Ukraine / 307

Barbara Jurkowska – Zrożnicowanie rozwoju regionow przygranicznych

Polski Połnocno-Wschodniej i Zachodniej (w świetle badań ankietowych)

Border Regions’ Development Disparities Between North-Eastern and Western Poland (Based on Survey Research)

Дифференциация развития приграничных регионов

Северо-восточной и Западной Польши (в свете опроса) / 319

Tatiana Andreeva – Налогообложение рабочей силы в Латвии:

особенности и проблемы / Opodatkowanie pracy na Łotwie: cechy i problemy / Taxation of Labour in Latvia: Features and Problems / 341

Andrei G. Manakov, Pavel E. Suvorkov, Saulius Stanaitis, Regina

Venckiene – Прогноз миграций и динамики населения в странах Балтии до 2095 года

Prognoza migracji i dynamiki ludności Estonii, Litwy i Łotwy do 2095 roku

Forecast of Migration and Population Dynamics of Estonia, Lithuania and Latvia until 2095 / 353

Stasys Vaitekūnas – Transformations of the Lithuanian Rural Settlement

System in the Period after the Independency Restoration

Zmiany litewskiego systemu osadnictwa wiejskiego w okresie

po odzyskaniu niepodległości / Перемены литовской системы

сельского расселения после восстановления независимости / 367

Spis publikacji naukowych Profesora Wojciecha Kosiedowskiego

List of scientific publications of Professor Wojciech Kosiedowski

Список научных публикаций Профессора Войцеха Косе-довского / 387

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum