• Home
  • Chemia
  • Wiązanie jonów metali w roztworach prostych modeli polimerów

Jadwiga Ostrowska-Czubenko

Wiązanie jonów metali w roztworach prostych modeli polimerów

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1354-8
Publication year:
2001
Pages number:
139
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

Jadwiga Ostrowska-Czubenko

Wiązanie jonów metali w roztworach prostych modeli polimerów

Kategoria produktu:

Spis treści

Polielektrolity naturalne i syntetyczne (Charakterystyka ogólna polielektrolitów naturalnych i syntetycznych * Wiązanie (asocjacja) przeciwjonów przez polijony w roztworach polielektrolitów)

Konkurencyjne wiązania jonów o różnej wartościowości w roztworach polielektrolitów (Wiązanie jonów w roztworach polielektrolitów zawierających przeciwjony o różnej wartościowości * Zastosowanie spektroskopii Na NMR do badania wiązania jonów w roztworach polielektrolitów * Zastosowanie teorii Poissona-Boltzmanna do opisu konkurencyjnego wiązania jonów o różnej wartościowości w roztworach polielektrolitów * Porównanie wyników modelowania numerycznego z wynikami eksperymentalnymi * Zastosowanie teorii kondensacji przeciwjonów Oosawy-Manninga do opisu konkurencyjnego wiązania jonów o różnej wartościowości w roztworach polielektrolitów)

Biopolimery ściany komórkowej bakterii gramdodatnich: struktura i właściwości (Budowa ściany komórkowej bakterii * Struktura chemiczna i funkcje biologiczne głównych biopolimerów ściany komórkowej bakterii gramdodatnich * Selektywne wiązanie jonów magnezu przez kwasy tejchojowe)

Syntetyczne analogi naturalnych kwasów tejchojowych uzasadnienie podjęcia tematu badań. Cel i zakres pracy (Uzasadnienie podjęcia tematu badań * Cel i zakres pracy)

Materiały i metody badań (Badane polimery * Odczynniki * Przygotowanie polimerów w różnych formach jonowych * Pomiary spektralne w podczerwieni * Pomiary spektralne metodą spektroskopii rezonansu magnetycznego jąder sodu (Na NMR) * Pomiary konduktometryczne * Wyznaczanie stałych asocjacji jonów sodu, potasu, wapnia i magnezu z grupami funkcyjnymi polielektrolitu * Pomiary potencjometryczne z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych)

Modelowanie numeryczne wiązania jonów metali o różnej wartościowości przez PPP, PAAM i PSS (Model roztworu polielektrolitu zastosowany do obliczeń numerycznych * Stosowalność modelu komórkowego o symetrii cylindrycznej oraz równania Poissona-Boltzmanna do opisu roztworów badanych polielektrolitów * Rozwiązanie równania Poissona-Boltzmanna dla roztworów polielektrolitów zawierających przeciwjony jedno- lub dwuwartościowe i nie zawierających soli małocząsteczkowych * Rozwiązanie równania Poissona-Boltzmanna dla roztworów polielektrolitów zawierających mieszaninę przeciwjonów jedno- i wielowartościowych)

Wyniki modelowania numerycznego wiązania o różnej wartościowości w roztworach PPP, PAAM I PSS i ich dyskusja (Wiązanie przeciwjonów w roztworach nie zawierających soli małocząsteczkowych MX i MX2 * Wiązanie przeciwjonów w roztworach zawierających sole małocząsteczkowe MX i MX2 * Wpływ wielkości przeciwjonów na krzywe radialnego rozkładu i stopień związania przeciwjonów z polijonem * Niedoskonałości przyjętego modelu roztworu polielektrolitu i ich wpływ na wyniki obliczeń numerycznych)

Wyniki badań eksperymentalnych wiązania jonów metali o różnej wartościowości przez PPP, PAAM I PSS i ich dyskusja (Charakterystyka oddziaływań jonów metali z PPP metodą spektroskopii w podczerwieni * Stałe asocjacji jonów metali jedno- i dwuwartościowych z PPP * Stopnie związania jonów sodu i wapnia z PPP i PSS * Wiązanie jonów wapnia i uwalnianie jonów sodu w roztworach PPP i PSS * Wpływ jonów metali jedno- i dwuwartościowych na stopień związania jonów sodu z PPP, PAAM i PSS * Względne powinowactwo jonów metali jedno- i dwuwartościowych w stosunku do PPP, PAAM i PSS)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum