SKIP_TO
Kategoria: Nauki ścisłe / Chemia

Wiązanie jonów metali w roztworach prostych modeli polimerów

autorzy: Jadwiga Ostrowska-Czubenko
Rok wydania:2001 Liczba stron:139 ISBN:83-231-1354-8
OPIS

Spis treści

Polielektrolity naturalne i syntetyczne (Charakterystyka ogólna polielektrolitów naturalnych i syntetycznych * Wiązanie (asocjacja) przeciwjonów przez polijony w roztworach polielektrolitów)

Konkurencyjne wiązania jonów o różnej wartościowości w roztworach polielektrolitów (Wiązanie jonów w roztworach polielektrolitów zawierających przeciwjony o różnej wartościowości * Zastosowanie spektroskopii Na NMR do badania wiązania jonów w roztworach polielektrolitów * Zastosowanie teorii Poissona-Boltzmanna do opisu konkurencyjnego wiązania jonów o różnej wartościowości w roztworach polielektrolitów * Porównanie wyników modelowania numerycznego z wynikami eksperymentalnymi * Zastosowanie teorii kondensacji przeciwjonów Oosawy-Manninga do opisu konkurencyjnego wiązania jonów o różnej wartościowości w roztworach polielektrolitów)

Biopolimery ściany komórkowej bakterii gramdodatnich: struktura i właściwości (Budowa ściany komórkowej bakterii * Struktura chemiczna i funkcje biologiczne głównych biopolimerów ściany komórkowej bakterii gramdodatnich * Selektywne wiązanie jonów magnezu przez kwasy tejchojowe)

Syntetyczne analogi naturalnych kwasów tejchojowych uzasadnienie podjęcia tematu badań. Cel i zakres pracy (Uzasadnienie podjęcia tematu badań * Cel i zakres pracy)

Materiały i metody badań (Badane polimery * Odczynniki * Przygotowanie polimerów w różnych formach jonowych * Pomiary spektralne w podczerwieni * Pomiary spektralne metodą spektroskopii rezonansu magnetycznego jąder sodu (Na NMR) * Pomiary konduktometryczne * Wyznaczanie stałych asocjacji jonów sodu, potasu, wapnia i magnezu z grupami funkcyjnymi polielektrolitu * Pomiary potencjometryczne z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych)

Modelowanie numeryczne wiązania jonów metali o różnej wartościowości przez PPP, PAAM i PSS (Model roztworu polielektrolitu zastosowany do obliczeń numerycznych * Stosowalność modelu komórkowego o symetrii cylindrycznej oraz równania Poissona-Boltzmanna do opisu roztworów badanych polielektrolitów * Rozwiązanie równania Poissona-Boltzmanna dla roztworów polielektrolitów zawierających przeciwjony jedno- lub dwuwartościowe i nie zawierających soli małocząsteczkowych * Rozwiązanie równania Poissona-Boltzmanna dla roztworów polielektrolitów zawierających mieszaninę przeciwjonów jedno- i wielowartościowych)

Wyniki modelowania numerycznego wiązania o różnej wartościowości w roztworach PPP, PAAM I PSS i ich dyskusja (Wiązanie przeciwjonów w roztworach nie zawierających soli małocząsteczkowych MX i MX2 * Wiązanie przeciwjonów w roztworach zawierających sole małocząsteczkowe MX i MX2 * Wpływ wielkości przeciwjonów na krzywe radialnego rozkładu i stopień związania przeciwjonów z polijonem * Niedoskonałości przyjętego modelu roztworu polielektrolitu i ich wpływ na wyniki obliczeń numerycznych)

Wyniki badań eksperymentalnych wiązania jonów metali o różnej wartościowości przez PPP, PAAM I PSS i ich dyskusja (Charakterystyka oddziaływań jonów metali z PPP metodą spektroskopii w podczerwieni * Stałe asocjacji jonów metali jedno- i dwuwartościowych z PPP * Stopnie związania jonów sodu i wapnia z PPP i PSS * Wiązanie jonów wapnia i uwalnianie jonów sodu w roztworach PPP i PSS * Wpływ jonów metali jedno- i dwuwartościowych na stopień związania jonów sodu z PPP, PAAM i PSS * Względne powinowactwo jonów metali jedno- i dwuwartościowych w stosunku do PPP, PAAM i PSS)

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Chemia

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 5

59,00 zł
Książka
Chemia

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 4

Edward Szłyk
od 6,92 zł
Książka
Chemia

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim

Bartłomiej Igliński, Urszula Kiełkowska, Michał Pietrzak, Mateusz Skrzatek
od 6,92 zł
Książka
Chemia

Skrypt biochemiczny

Marcin Cichosz, Urszula Kiełkowska, Marzanna Kurzawa
od 6,92 zł
Książka
Chemia

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 3

Edward Szłyk
od 6,92 zł
Książka
Chemia

Energia odnawialna w województwie pomorskim

Bartłomiej Igliński, Urszula Kiełkowska, Michał Pietrzak, Mateusz Skrzatek
od 6,92 zł
Książka
Chemia

Badania nanomateriałów z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej

Grzegorz Trykowski
od 6,92 zł
Książka
Nauki ścisłe

Kosmos i życie

Jan Kopcewicz, Włodzisław Duch, Andrzej Strobel
od 6,92 zł
Książka
Chemia

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 2

Edward Szłyk
od 6,92 zł
Książka
Chemia

Modern separation techniques

Bogusław Buszewski, Małgorzata Szultka-Młyńska
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Fizykochemiczne metody rozdzielania w medycynie i farmacji. Ćwiczenia laboratoryjne

Magdalena Ligor, Bogusław Buszewski
20,00 zł
Książka
Chemia

Energia odnawialna w województwie warmińsko-mazurskim

Bartłomiej Igliński, Mateusz Skrzatek, Paweł Iwański, Krzysztof Krukowski
od 4,92 zł
Książka
Chemia

Na pograniczu chemii, biologii i fizyki – rozwój nauk. Tom 1

Edward Szłyk
od 4,92 zł
Książka
Chemia

Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce – potencjał techniczny, badania ankietowe, analiza SWOT, analiza PEST

Bartłomiej Igliński
od 4,92 zł
Książka
Chemia

Chemia kosmetyczna. Wybrane zagadnienia

Alina Sionkowska
od 4,92 zł
Książka
Chemia

Energia odnawialna w województwie łódzkim – stan aktualny, potencjał techniczny, analiza SWOT

Bartłomiej Igliński, Mateusz Skrzatek, Grzegorz Koziński, Leszek Pazderski, Roman Buczkowski
od 4,92 zł
Książka
Chemia

Technologie hydroenergetyczne

Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Marcin Cichosz, Paweł Iwański, Paweł Rzymyszkiewicz
od 4,92 zł
Książka
Chemia

Polymer Solutions

Lesław Huppenthal
od 4,92 zł
Książka
Chemia

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część I: Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska

Renata Gadzała-Kopciuch, Bogusław Buszewski
od 4,92 zł
czasopismo Open access
Chemia

Copernican Letters 6/2015

za darmo
Książka
Chemia

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Przemysław Kosobucki, Bogusław Buszewski
od 28,00 zł
czasopismo Open access
Chemia

Copernican Letters 4/2013

za darmo
czasopismo Open access
Chemia

Copernican Letters 5/2014

za darmo
czasopismo Open access
Chemia

Copernican Letters 1/2010

za darmo
Książka
Chemia

Technologie aeroenergetyczne

Roman Buczkowski, Bartłomiej Igliński, Marcin Cichosz
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Membrany. Teoria i praktyka. Wykłady monograficzne i specjalistyczne. Zeszyt IV

Romuald Wódzki
40,00 zł
Książka
Chemia

Wpływ ozonu na właściwości fizykochemiczne polimerów przewodzących z grupy pochodnych politiofenu

Jacek Nowaczyk
od 38,00 zł
Książka
Chemia

Chemia obliczeniowa w laboratorium organicznym

Anna Kaczmarek-Kędziera, Marta Ziegler-Borowska, Dariusz Kędziera
od 48,00 zł
Książka
Chemia

Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności

Edward Szłyk, Marcin Cichosz, Anna Filipiak-Szok, Aneta Jastrzębska, Marzanna Kurzawa
od 24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Pochodzenie anomalii chlorkowych w wodach podziemnych polskiego wybrzeża Bałtyku

Arkadiusz Krawiec
96,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Heterogeniczność strukturalna oraz właściwości adsorpcyjne adsorbentów naturalnych (klinoptynolit, mordenit, diatomit, talk, chryzotyl)

Miroslav Sprynskyy
58,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Skrypt do ćwiczeń z toksykologii i ekotoksykologii dla studentów Ochrony Środowiska

Eugenia Tęgowska, Adrianna Wosińska
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów chemii

Józef Ceynowa, Piotr Adamczak
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Ilościowa analiza chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe

Edward Szłyk, Marzanna Kurzawa, Aleksandra Szydłowska-Czerniak, Aneta Jastrzębska
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Rola reakcji protolitycznych, oddziaływań zewnątrzsferowych oraz kompleksowania w kinetyce i mechanizmie wybranych przemian redoksowych

Anna Katafias
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Analityka wydychanego powietrza z zastosowaniem sprzężonych technik chromatograficznych z przeznaczeniem do badań przesiewowych chorób płuc

Tomasz Ligor
44,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Jonomery. Struktura, właściwości i zastosowanie

Kazimiera Suchocka-Gałaś, Czesław Ślusarczyk
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Technologie bioenergetyczne. Monografia

Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Marcin Cichosz
29,00 zł
Książka
Chemia

Roztwory polimerów

Lesław Huppenthal
od 4,92 zł
Książka
Chemia

Związki koordynacyjne srebra(I) i tytanu(IV) z ligadami karboksylanowymi jako prekursory chemicznego osadzania metalicznego srebra i ditlenku tytanu z fazy gazowej

Piotr Piszczek
od 27,30 zł
Książka
Chemia

Energia alternatywna w województwie kujawsko-pomorskim. Monografia

Bartłomiej Igliński, Roman Buczkowski, Marcin Cichosz
od 23,00 zł
Książka Oprawa miękka
Chemia

Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Część I: Omówienie teoretyczne

Halina Kowalczyk-Dembińska, Jerzy Łukaszewicz
20,00 zł
Książka Oprawa miękka
Chemia

Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna. Ćwiczenia laboratoryjne. Część II: Opisy doświadczeń i sprawozdania studenckie

Halina Kowalczyk-Dembińska, Jerzy Łukaszewicz
14,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i koordynacyjnej. Skrypt dla studentów III roku chemii

Anna Katafias
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Pracownia analizy instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne, cz. 1

Piotr Piszczek, Edward Szłyk
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Elektrochemia. Wybrane zagadnienia

Andrzej Warszawski, Koter Stanisław Koter Stanisław
15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

Roman Buczkowski, Igor Kondzielski, Tomasz Szymański
16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Bogusław Buszewski, Przemysław Kosobucki
16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Badania budowy, właściwości chemicznych i detekcyjnych filmów węglowych stosowanych jako czujniki wilgotności powietrza

P. Łukaszewicz Jerzy
19,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Chemia ogólna i analityczna dla studentów biologii

Lesław Huppenthal, Zbigniew Wojtczak, Alicja Kościelecka
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Wybrane zagadnienia proekologiczne w chemii. Podręcznik laboratoryjny dla studentów chemii i ochrony środowiska

Roman Buczkowski
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Przewodnik metodyczny do analizy wód

Urszula Pokojska
5,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Elektrooptyczne własności warstw selenku cynku otrzymanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych

Wacław Bała
1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna. Ćwiczenia laboratoryjne - część I: omówienie teoretyczne

15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Characterization and properties of zeol.materials

Michał Rozwadowski
3,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Najcenniejsze olejki eteryczne

35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Chemia ogólna i jakościowa analiza chemiczna. Ćwiczenia laboratoryjne, część II

Halina Kowalczyk-Dembińska, Jerzy Łukaszewicz
8,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Mathematica w przykładach dla chemików

Stanisław Warszawski Andrzej Koter
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Wpływ chemicznej struktury powierzchni materiałów węglowych na ich zachowanie się w procesach elektrochemicznych

Stanisław Biniak
10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Transport przez membrany jonowymienne. Model kapilarny

Stanisław Koter
15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Syntezy wybranych diizocyjanianów organicznych oraz właściwości ich pochodnych

Jerzy Wacław Nowakowski
11,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej

Józef Ceynowa, Maria Litowska, Rafał Nowakowski
40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Zadania konkursowe z chemii

Maria Pietruszewska, Krzysztof Nowakowski, Konrad Krajewski, Grzegorz Wrzeszcz
18,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Polish-German Zeolite Colloquium (Toruń, April 23-24, 1992)

Michał Rozwadowski
1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Zarys liniowej termodynamiki nierównowagowej układów ciągłych i membranowych

Józef Ceynowa
6,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z biochemii dla studentów biologii i chemii. Metody ilościowego oznaczania rozdziału i oczyszcza

Jadwiga Gniot-Szulżycka, Antoni Leźnicki, Michał Komoszyński, Anna Jakubowska, Barbara Wojczuk
2,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Badania nad syntezą i reaktywnością

Ewa Kita
1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Teoretyczne i praktyczne aspekty fizykochemicznych właściwości poli (winylopirolidonu)

2,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Ilościowa analiza chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe. Skrypt dla studentów I roku chemii

Edward Szłyk
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Język rosyjski dla studentów chemii

Stanisław Fiedorowicz
1,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Heterometaliczne związki koordynacyjne wybranych metali 3d elektronowych otrzymywane w oparciu o tris(szczawiano)chromian(III),

Grzegorz Wrzeszcz
20,00 zł 14,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Fotochemia polimerów. Teoria i zastosowanie

Jerzy Pączkowski
55,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część I: Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowisk

Bogusław Buszewski, Renata Gadzała-Kopciuch
19,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Chemia

Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii

Halina Kowalczyk-Dembińska
12,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.