• Home
  • Archeologia
  • Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej

Dariusz Poliński

Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1555-9
Publication year:
2003
Pages number:
318
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

39,00 zł

Miękka

Dariusz Poliński

Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej

Kategoria produktu:

Spis treści
Od autora
1. Zagadnienia wstępne: 1.1. Problematyka i zakres pracy * 1.2. Charakterystyka źródeł i ich wartość poznawcza * 1.2.1. Źródła materialne * 1.2.2. Źródła pisane * 1.3. Podstawy datowania osad wiejskich * l .4. Przekształcenia w strukturze administracyjno-terytorialnej państwa zakonu krzyżackiego w ziemi chełmińskiej. * 1.5. Struktura własności
2. Środowisko fizycznogeograficzne ziemi chełmińskiej: 2.1. Położenie i stosunki wysokościowe * 2.2. Rzeźba i powierzchniowa budowa geologiczna * 2.3. Hydrografia * 2.4. Gleby
3. Późnośredniowieczne osady wiejskie na tle środowiska fizycznogeografinego: 3.1. Główne cechy lokalizacji w poszczególnych fazach osadnictwa * 3.2. Rozmieszczenie i dynamika zmian późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego w ziemi chełmińskiej * 3.3. Uwagi podsumowujące
4. Formy osadnicze w strefie wiejskiej ziemi chełmińskiej w późnym średniowieczu: 4.1. Osady nieobronne * 4. l. l. Charakterystyka osad nieobronnych u schyłku wczesnego średniowiecza * 4.1.2. Wiejskie osady nieobronne w późnym średniowieczu * 4.1.2.1. Podstawy źródłowe określeń wielkości osad * 4.1.2.2. Wsie * 4.1.2.3. Folwarki * 4.1.2.4. Wsie z folwarkami * 4.1.2.5. Osady młyńskie * 4.1.2.6. Osady znane wyłącznie z badań archeologicznych * 4.1.2.7. Problematyka tzw. osad zaginionych i niezidentyfikowanych * 4.1.2.8. Osady nieobronne w jednostkach administracyjno-terytorialnych państwa krzyżackiego w ziemi chełmińskiej * 4.1.2.8.1. Liczba osad * 4.1.2.8.2. Rodzaje osad * 4.1.2.8.2.1. Wsie * 4.1.2.8.2.2. Folwarki * 4.1.2.8.2.3. Wsie z folwarkami * 4.1.2.8.2.4. Osady młyńskie * 4. l .2.8.3. Liczba osad nieokreślonych, zaginionych i niezidentyfikowanych * 4.1.2.8.4. Dynamika procesów osadniczych * 4.1.2.9. Uwagi podsumowujące * 4.2. Osady obronne * 4.2.1. Grody * 4.2.1.1. Charakterystyka grodów u schyłku wczesnego średniowiecza * 4.2.1.2. Grody późnośredniowieczne (1230-1466) * 4.2.1.2.1. Typy grodów (grodzisk) * 4.2.1.2.2. Wielkość * 4.2.1.2.2.1. Powierzchnie całkowite * 4.2.1.2.2.2. Powierzchnie mieszkalno-użytkowe * 4.2.1.2.3. Umocnienia obronne * 4.2. l .2.3. l. Obronność grodów * 4.2.1.2.3.2. Wały * 4.2.1.2.3.3. Fosy * 4.2.1.2.3.4. Inne elementy obronne * 4.2.1.2.4. Zabudowa * 4.2.1.2.4.1. Grody typu la motte * 4.2.1.2.4.2. Grody o cechach wczesnośredniowiecznych * 4.2.1.2.4.3. Inne elementy zabudowy * 4.2.1.2.5. Położenie topograficzne w kontekście sztucznych elementów obronnych * 4.2.1.2.5.1. Grody wysoczyznowe * 4.2.1.2.5.2. Grody dolinne * 4.2.1.2.6. Chronologia i rozmieszczenie * 4.2.1.2.6.1. Faza l (1230-1343) * 4.2. l .2.6. l. l. Chronologia szczegółowa * 4.2.1.2.6.1.2. Rozmieszczenie * 4.2.1.2.6.2. Faza 2 (1343-1466) * 4.2. l .2.6.2. l. Rozmieszczenie * 4.2.1.2.7. Zagadnienie własności i funkcji * 4.2.1.2.7.1. Grody krzyżackie * 4.2.1.2.7.2. Grody rycerskie * 4.2.1.2.7.3. Grody na terytorium miast biskupstwa chełmińskiego * 4.2.1.2.8. Uwagi podsumowujące * 4.2.2. Zamki * 4.2.2. l. Krzyżackie założenia grodowe jako początek późniejszych zaników * 4.2.2.2. Położenia topograficzne * 4.2.2.3. Chronologia * 4.2.2.4. Rozplanowanie * 4.2.2.4.1. Najwcześniejsze obiekty * 4.2.2.4.2. Formy przejściowe do zamków konwentualnych * 4.2.2.4.3. Zamki konwentualne * 4.2.2.5. Elementy obronne * 4.2.2.6. Znaczenie i funkcje * 4.2.2.6.1. Funkcje wojskowe i strategiczne * 4.2.2.6.2. Funkcje administracyjne * 4.2.2.6.3. Funkcje gospodarcze * 4.2.2.6.4. Funkcje inne * 4.2.2.7. Uwagi podsumowujące
5. Zaludnienie strefy wiejskiej ziemi chełmińskiej w późnym średniowieczu: 5.1. Liczba ludności * 5.2. Gęstość zaludnienia
6. Charakterystyka późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego w ziemi chełmińskiej - podsumowanie
Literatura
Wykaz późnośredniowiecznych osad wiejskich z ziemi chełmińskiej
Spis map
Spis rycin
Spis tabel
Zusammenfassung

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Dariusz Poliński

    Profesor nadzwyczajny w Instytucie Archeologii UMK. Specjalizuje się w archeologii historycznej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim problematyki związanej z późnym średniowieczem, głównie zasiedlenia strefy pozamiejskiej, działalności osadniczej zakonu krzyżackiego, założeń obronnych oraz wytwórczości garncarskiej. Obszarem szczególnego zainteresowania jest teren dawnego państwa krzyżackiego, w tym historyczna ziemia chełmińska. W latach 2004–2009 kierował badaniami archeologicznymi średniowieczno-nowożytnego kompleksu osadniczego w miejscowości Pień koło Bydgoszczy, podczas których dokonano wielu ważnych odkryć. Jest autorem szeregu publikacji, w tym kilku książek.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum