Janusz Krawczyk (red.)

Conservatio est aeterna creatio

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1101-4
Rok wydania:
1999
Liczba stron:
437
Typ okładki:
Twarda
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

Twarda

Janusz Krawczyk (red.)

Conservatio est aeterna creatio

Kategoria produktu:

Niniejsza księga pamiątkowa jest zbiorem artykułów z dziedziny konserwatorstwa dedykowanych prof. dr. hab. inż. arch. Janowi Tajchma-nowi z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Wraz z tą rocznicą chcemy uczcić jednocześnie Jubileusz czterdziestopięciolecia pracy Profesora na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ten jakże bogaty w osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne okres życia Profesora wpisuje się chlubnie w historię zabytkoznawstwa i konserwatorstwa na naszej Uczelni. Jej początki sięgają roku 1947, kiedy to z inicjatywy prof. Jerzego Remera, utworzono Katedrę Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Jednak dopiero w latach pięćdziesiątych w rezultacie zmian programowych i organizacyjnych na Wydziale Sztuk Pięknych zostały stworzone podstawy dla dalszego rozwoju toruńskiej szkoły konserwatorskiej. Wprowadzenie w roku akademickim 1951/52 nowego programu nauczania, a także kolejne modyf
ikacje procesu dydaktycznego były odzwierciedleniem dążeń do pogłębienia specjalizacji kształcenia. Stopniowo wydzielano z Katedry Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa odrębne jednostki, wśród nich Zakład Konserwatorstwa. To z kolei stworzyło podstawę do wzrostu aktywności dydaktycznej i badawczej w wybranych specjalnościach konserwatorskich.

 

Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych (2000)

* Przedmowa - Romuald Drzewiecki, Józef Flik
* Tabula gratulatoria
* Działalność badawcza, projektowa i dydaktyczna prof. Jana Tajchmana w zakresie architektury i jej konserwacji - Janusz Krawczyk
* Wykaz ważniejszych prac projektowych i opracowań naukowych prof. Jana Tajchmana - oprac. Janusz Krawczyk
* Arche konserwacji zabytków architektury - Bogusław Mansfeld
* Refleksje o rieglowskiej wartości zabytkowej - Bohdan Rymaszewski
* Na granicy percepcji i rewaloryzacji w historycznym krajobrazie kulturowym - Janusz Bogdanowski
* W labiryncie terminologii konserwatorskiej - Lech Krzyżanowski
* Kilka reflekcji na marginesie dotyczących prac i dyskucji nad projektami nowej polskiej ustawy o ochronie dóbr kultury - Marian Arszyński
* Marina el Alameinm, grecko-rzymskie miasto w Egipcie. Badania architektoniczne-urbanistyczne i restauracja reliktów architektury mieszkalnej - Stansław Medeksza
* Wieża obronna obwarowań Wrocławia z XII w. (przyczynki do najnowszej historii zabytku) - Mirosław Przyłęcki
* Późnogotyckie szczyty o półkolistych zwieńczeniach w kamienicach miast dawnych Prus Królewskich - Eugeniusz Gąsiorowski
* Das Ratsel der Turme von Schloss Kammer in Pinzgau - Jochen Georg Guntzel
* Problematyka konserwatorska restauracji szkieletu Kościoła Pokoju pod wezwaniem Św. Trójcy w Świdnicy - teoria i praktyka - Urlich Schaaf
* Barokowy folwark w Słobitach i jego okna iluzjonistyczne - Jan Salm
* Zabudowa klasztoru cysterskiego w Koronowie w XVIII stuleciu - Emanuel Okoń
* Treści i funkcje informujące detalu w achitekturze warszawskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku - Jadwiga Roguska
* Drewniane ganki w dzielnicy Toruń-Mokre, zanikający klimat i piękno - Henryk Ratajczak
* Rola funkcji militarnej w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej w mieście - twierdzy przełomu XIX i XX wieku na przykładzie wybranego bloku w Toruniu - Bożena Zimnowoda-Krajewska
* Zapomniane studium rewaloryzacji Torunia - Teresa Zarębska
* Wileńskie organy bernardyńskie i ich twórcy - Marcin Zgliński
* Zasady projektowania i budowy stalli w traktacie Angre-Jacquesa Roubo z 1770 r. - Janusz Krawczyk
* Charakterystyka konstrukcji komód pochodzących z końca XVIII w. - Irena Swaczyna
* Wilno jako ośrodek produkcji zegarów szafowych-podłogowych od poł. XVIII do poł. XIX w. - Stefan Mieleszkiewicz

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum