Dariusz Kamiński

Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych Ziemi Chełmińskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3229-5
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
244
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

60,00 zł

miękka

Dariusz Kamiński

Szata roślinna grodzisk wczesnośredniowiecznych Ziemi Chełmińskiej

Kategoria produktu:

Książka prezentuje wyniki badań nad współczesną florą i roślinnością 29 wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu ziemi chełmińskiej. Dotyczy zagadnień wpływu dawnej i współczesnej antropopresji na szatę roślinną badanych obiektów. Podczas badań szukano odpowiedzi na pytania: Czy flora grodzisk ziemi chełmińskiej ma swoiste cechy różniące ją od flor siedlisk nieprzekształconych przez człowieka oraz od flory obiektów archeologicznych opisanych z innych części kraju? Czy i w jaki sposób antropogeniczne pochodzenie siedliska i długotrwałe użytkowanie rolnicze grodzisk wpłynęły na wykształcenie się istniejących zbiorowisk roślinnych? Czy sukcesja na grodziskach, po zaprzestaniu działalności człowieka, prowadzi do odtworzenia się zbiorowisk, które występowały na ich terenie przed budową grodu? W celu rozwiązania przedstawionych powyżej problemów wykonano analizę flory badanych grodzisk oraz scharakteryzowano występujące na nich zespoły i zbiorowiska roślinne. Porównano także wybrane fitocenozy z terenu grodzisk z analogicznymi, rosnącymi na siedliskach o charakterze naturalnym.  Ze względu na poruszane tematy praca może być źródłem informacji zarówno dla przyrodników, jak i archeologów zainteresowanych przyrodniczymi aspektami bytowania populacji ludzkich.

1. Wstęp – zarys problematyki i stan badań  / 11

2. Charakterystyka terenu badań  / 13
2.1. Położenie i rzeźba terenu  / 13
2.2. Hydrografia  / 15
2.3. Klimat  / 16
2.4. Gleby ziemi chełmińskiej  / 17
2.5. Gleby grodzisk  / 17
2.6. Ogólna charakterystyka szaty roślinnej ziemi chełmińskiej  / 19
2.7. Ogólna charakterystyka grodzisk wczesnośredniowiecznych ziemi chełmińskiej  / 21

3. Obiekty i metody badań  / 23
3.1. Badania terenowe  / 23
3.2. Prace kameralne  / 26
3.2.1. Systemy klasyfikacji flory  / 26
3.2.2. Opracowywanie zbiorowisk roślinnych  / 29
3.2.3. Syngeneza  / 29
3.2.4. Analizy porównawcze fitocenoz  / 29
3.2.5. Hemerobia  / 30

4. Wyniki  / 31
4.1. Charakterystyka flory  / 31
4.1.1. Skład gatunkowy  / 31
4.1.2. Grupy form życiowych  / 32
4.1.3. Skład geograficzno-historyczny flory  / 33
4.1.5. Formy ochrony i kategorie zagrożenia  / 33
4.1.6. Gatunki o właściwościach leczniczych, użytkowych i spożywczych  / 34
4.1.7. Frekwencja gatunków  / 35
4.1.8. Zależność liczebności flory od wielkości grodziska  / 35
4.1.9. Charakter socjologiczno-ekologiczny flory  / 36
4.2. Przekształcenia flory grodzisk  / 38
4.2.1. Wskaźniki antropogenicznych zmian we florze  / 38
4.2.2. Hemerobia  / 39
4.2.3. Różnorodność gatunkowa  / 41
4.3. Zbiorowiska roślinne  / 44
4.3.1. Systematyczny wykaz i syngeneza wyróżnionych zbiorowisk roślinnych  / 44
4.3.2. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych  / 46
4.3.3. Porównanie wybranych fitocenoz z grodzisk i siedlisk nieprzekształconych antropogenicznie  / 67

5. Podsumowanie wyników i wnioski / 71

Załączniki / 75
Tabele  / 76
Opis szaty roślinnej poszczególnych grodzisk  / 185
Fotografie  / 203
Literatura  / 227
Vegetation cover of the early medieval earthworks of the Chełmno Land.
Summary  / 241

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Dariusz Kamiński

    Absolwent biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Botanik i fitosocjolog, adiunkt w Katedrze Geobotaniki i Planowania Krajobrazu WBiOŚ UMK. Od początku pracy naukowej zajmuje się problematyką związaną z wpływem człowieka na szatę roślinną. Interesuje się kartografią geobotaniczną i wykorzystaniem w niej metod GIS, monitoringiem zmian w zbiorowiskach roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych oraz współczesną szatą roślinną osiedli ludzkich.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum