Joanna Rezmer

Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3459-6
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
378
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Joanna Rezmer

Wolność badań naukowych w świetle prawa międzynarodowego

Kategoria produktu:

Monografia jest rezultatem realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/B/HS5/00900 i zawiera szeroką analizę norm prawa międzynarodowego publicznego (zarówno z dziedziny prawa praw człowieka, jak i innych dziedzin prawa międzynarodowego, np. prawa morza czy prawa kosmicznego), które regulują prowadzenie działalności naukowo-badawczej. Autorka książki podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu oraz w jaki sposób wspomniane normy zapewniają współcześnie wolność badań naukowych i ustalają jej zakres, a w szczególności – kto może z tej swobody korzystać, jakie elementy składają się na jej treść oraz jakie obowiązki spoczywają na podmiotach korzystających z wolności naukowych dociekań. W obszarze międzynarodowego prawa praw człowieka przedstawia także relacje pomiędzy swobodą działalności badawczej i innymi prawami i wolnościami człowieka oraz wolnością akademicką, a ponadto wskazuje możliwości dochodzenia realizacji wolności badań naukowych za pomocą międzynarodowych procedur kontrolnych.

WYKAZ SKRÓTÓW / 9

WSTĘP/ 13

I. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE / 26
1. Podstawowe pojęcia / 26
1.1. Pojęcie nauki / 26
1.2. Pojęcie badań naukowych / 31
1.3. Konkluzje / 39
2. Podział nauk i typologia badań naukowych / 44
3. Metody badawcze / 48
3.1. Eksperyment naukowy a eksperyment leczniczy / 50
4. Interesy związane z prowadzeniem działalności naukowo-badawczej a potrzeba regulacji badań naukowych / 53
5. Mechanizmy regulowania badań naukowych / 55
5.1. Polityka naukowa / 55
5.2. Regulacje etyczne i deontologia / 59
5.3. Normy prawne / 71

II. WOLNOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PRAW CZŁOWIEKA ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH REGULACJI BIOETYCZNYCH / 85
1. Uwagi ogólne / 85
2. Źródła norm prawa międzynarodowego praw człowieka i międzynarodowych regulacji bioetycznych mówiących o wolności badań naukowych / 88
2.1. Wolność badań naukowych w uniwersalnych dokumentach praw człowieka / 88
2.2. Wolność badań naukowych w regionalnych instrumentach praw człowieka / 90
2.3. Wolność badań naukowych w międzynarodowych dokumentach bioetycznych / 93
3. Normatywna treść wolności badań naukowych / 97
3.1. Wolność badań naukowych jako „niedoceniana” wolność człowieka i związane z tym problemy interpretacyjne / 97
3.2. Wolność badań naukowych w ujęciu podmiotowym / 100
3.3. Wolność badań naukowych w ujęciu przedmiotowym / 102
3.4. Obowiązki państw skorelowane z wolnością badań naukowych / 110
4. Wolność badań naukowych w kontekście wolności akademickiej / 112
5. Granice korzystania z wolności badań naukowych / 119
6. Możliwość dochodzenia realizacji wolności badań naukowych przez jednostki w ramach międzynarodowych procedur skargowych / 134
7. Konkluzje / 140

III. BADANIA NAUKOWE W ŚWIETLE PRAWA MORZA / 142
1. Rozwój i znaczenie badań naukowych morza / 142
2. Źródła prawnomiędzynarodowych unormowań dotyczących badań naukowych morza / 152
3. Pojęcie morskich badań naukowych / 161
3.1. Morskie badania naukowe a badania hydrograficzne / 164
3.2. Morskie badania naukowe a eksploracja i prospekcja / 166
4. Prawo do prowadzenia morskich badań naukowych / 172
5. Ogólne zasady prowadzenia morskich badań naukowych / 176
5.1. Prowadzenie badań wyłącznie w celach pokojowych / 177
5.2. Prowadzenie badań za pomocą odpowiednich naukowych metod i środków zgodnych z Konwencją / 179
5.3. Niezakłócanie innych sposobów korzystania z morza / 181
5.4. Przestrzeganie przepisów wydanych zgodnie z Konwencją / 183
5.5. Popieranie morskich badań naukowych i współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie / 187
6. Zasady prowadzenia morskich badań naukowych w poszczególnych kategoriach obszarów morskich / 191
6.1. Status prawny obszarów morskich i ich granice / 191
6.1.1. Obszary morskie wchodzące w skład terytorium państwowego / 191
6.1.2. Obszary morskie podlegające ograniczonej jurysdykcji lub prawom suwerennym państwa nadbrzeżnego / 198
6.1.3. Obszary morskie poza granicami jurysdykcji państwowej / 206
6.2. Badania naukowe w obszarach stanowiących morskie terytorium państwa / 211
6.3. Badania naukowe w wyłącznej strefie ekonomicznej i na szelfie kontynentalnym / 215
6.3.1. Zgoda państwa nadbrzeżnego na prowadzenie morskich badań naukowych oraz tryb postępowania przy ubieganiu się o jej udzielenie / 220
6.3.2. Obowiązki podmiotów prowadzących badania i uprawnienia państwa nadbrzeżnego w trakcie realizacji badań naukowych oraz po ich zakończeniu / 231
6.3.3. Uprawnienia państw śródlądowych i o niekorzystnym położeniu geograficznym / 236
6.4. Badania naukowe na morzu otwartym / 238
6.5. Badania naukowe w obszarze dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej / 242
7. Rozwiązywanie sporów dotyczących prowadzenia morskich badań naukowych / 245
8. Konkluzje / 250

IV. WOLNOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH W ANTARKTYCE / 255
1. Rozwój i znaczenie badań naukowych w Antarktyce / 255
2. Status prawny Antarktyki / 264
3. Źródła prawnomiędzynarodowych unormowań zapewniających wolność badań naukowych w Antarktyce / 276
4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wolności badań naukowych w Antarktyce / 286
5. Zasady prowadzenia badań naukowych w Antarktyce / 294
5.1. Prowadzenie badań wyłącznie w celach pokojowych / 294
5.2. Obowiązek wymiany personelu naukowego i informacji / 297
5.3. Ochrona środowiska naturalnego / 300
6. Wolność badań naukowych w Antarktyce w świetle międzynarodowego prawa morza / 305
7. Konkluzje / 309

V. WOLNOŚĆ BADAŃ NAUKOWYCH W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ / 311
1. Rozwój i znaczenie badań naukowych w przestrzeni kosmicznej / 311
2. Status prawny i granice przestrzeni kosmicznej / 317
3. Źródła prawnomiędzynarodowych unormowań zapewniających wolność badań naukowych w przestrzeni kosmicznej / 323
4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wolności badań naukowych w przestrzeni kosmicznej / 325
5. Zasady prowadzenia badań naukowych w przestrzeni kosmicznej / 330
5.1. Uwagi ogólne / 330
5.2. Prowadzenie badań w celach pokojowych / 331
5.3. Prowadzenie badań dla dobra i w interesie wszystkich państw oraz obowiązek współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie / 335
5.4. Ochrona środowiska naturalnego / 340
6. Konkluzje / 344

PODSUMOWANIE / 346

BIBILIOGRAFIA / 353

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Joanna Rezmer

    Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, od 2002 roku związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Autorka szeregu publikacji z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego oraz stosunków międzynarodowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują w szczególności problematykę organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum