Anna Michałek

Reguła Taylora w polskiej polityce pieniężnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3764-1
Rok wydania:
2016
Liczba stron:
214
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Metody ekonometryczne - teoria i zastosowania
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Anna Michałek

Reguła Taylora w polskiej polityce pieniężnej

Kategoria produktu:

Myślą przewodnią monografii jest rozważanie reguły Taylora w dwóch ujęciach: normatywnym i deskryptywnym (pozytywnym). W ujęciu normatywnym reguła postrzegana jest jako pewna wytyczna przy ustalaniu kierunku i wielkości zmian krótkookresowej stopy procentowej. Autorka w przejrzysty sposób konstruuje różne wersje klasycznej reguły Taylora jako odzwierciedlenie dylematów związanych z zastosowaniem tej reguły dla Polski, takich jak: ustalenie rodzaju nominalnej stopy procentowej, wybór miernika inflacji, pomiar luki popytowej, szacowanie naturalnej stopy procentowej. Natomiast ujęcie deskryptywne sprowadza się do oceniania, na ile prowadzona polityka pieniężna jest odzwierciedleniem reguły Taylora. W tym ujęciu Autorka bazuje nie tylko na regule Taylora, ale i na jej modyfikacjach polegających na uwzględnieniu dodatkowych zmiennych (np. opóźnień stopy procentowej, dodatkowych zmiennych objaśniających). W ramach tego ujęcia zostały pokazane różne podejścia do szacowania reguły stopy procentowej w zależności od uwzględnienia lub nie informacji wynikających z niestacjonarności szeregów czasowych, a także w zależności od przyjętych założeń co do kształtowania się celu inflacyjnego i naturalnej stopy procentowej. Jako narzędzie badawcze Autorka wykorzystała różne dynamiczne modele ekonometryczne. Monografia Anny Michałek nie tylko w sposób kompleksowy ujmuje tematykę reguły Taylora, ale również dostarcza wielu ciekawych wniosków z kontekście polskiej polityki pieniężnej. Stąd publikacja może zainteresować głównie studentów i doktorantów zorientowanych na metody ilościowe w ekonomii, a także praktyków i analityków gospodarczych zajmujących się formułowaniem strategii dotyczących polityki monetarnej.

Przedmowa do czwartego tomu serii / 7
Wstęp / 9
ROZDZIAŁ 1
Reguły polityki pieniężnej / 15
1.1. Pojęcie i ogólna charakterystyka reguł polityki pieniężnej    / 15
1.2. Klasyfikacja reguł polityki pieniężnej / 20
1.3. Instrumenty polityki pieniężnej w ramach reguły instrumentalnej / 26
1.3.1. Wybór instrumentu polityki pieniężnej / 26
1.3.2. Kontrola stopy procentowej / 33
1.4. Polityka dyskrecjonalna kontra reguły polityki monetarnej / 38
ROZDZIAŁ 2
Reguła Taylora w teorii i praktyce / 49
2.1. Reguła Taylora / 49
2.2. Teoretyczne uwarunkowania reguły Taylora / 55
2.3. Przegląd badań empirycznych nad regułą Taylora na świecie i w Polsce / 65
2.3.1. Podział zastosowań reguły Taylora w badaniach empirycznych / 65
2.3.2. Badania empiryczne nawiązujące do reguły Taylora na świecie
i w Polsce / 68
2.4. Reguły typu Taylora / 76
ROZDZIAŁ 3
Reguła Taylora dla Polski – podejście normatywne / 81
3.1. Uwarunkowania polskiej polityki pieniężnej po 1997 roku / 81
3.2. Dylematy związane z zastosowaniem reguły Taylora dla Polski / 98
3.2.1. Wybór zmiennej objaśnianej / 98
3.2.2. Wybór miernika inflacji / 103
3.2.3. Pomiar luki popytowej / 110
3.2.4. Szacunki naturalnej stopy procentowej / 115
3.3. Ocena zgodności prowadzonej polityki pieniężnej w Polsce z zaleceniami wynikającymi z reguły Taylora / 123
3.4. Wnioski / 139
ROZDZIAŁ 4
Reguła Taylora i typu Taylora dla Polski – podejście deskryptywne        145
4.1. Przekształcenia reguły Taylora i typu Taylora / 145
4.2. Koncepcja badania empirycznego / 153
4.3. Estymacja parametrów reguły Taylora i typu Taylora dla Polski z pominięciem badania wewnętrznej struktury procesów / 158
4.4. Estymacja parametrów reguły Taylora i typu Taylora dla Polski z uwzględnieniem badania wewnętrznej struktury procesów / 168
4.4.1. Badanie typu niestacjonarności procesów / 168
4.4.2. Dynamiczny model zgodny dla poziomów procesów / 176
4.4.3. Model korekty błędem dla procesów zintegrowanych / 182
4.5. Wnioski / 190
Zakończenie / 193
Literatura / 199
Spis tabel / 209
Spis wykresów / 211
Spis schematów / 213
Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Anna Michałek

    Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku zarzadzanie i marketing o specjalnościach: metody ilościowe w zarządzaniu oraz marketing. Autorka publikacji naukowych z zakresu bankowości centralnej, polityki pieniężnej.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum