SKIP_TO

Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego

autorzy: Andrzej Sokala, Ewa Gajda redaktorzy: Ewa Gajda
Rok wydania:2001 Nr wydania:1 Liczba stron:640 ISBN:83-231-1364-5
OPIS

SŁOWO WSTĘPNE
Kiedy w roku 1998 my, uczniowie Profesora Władysława Bojarskiego, postanowiliśmy uczcić przypadającą 21 maja 2001 r. siedemdziesiątą rocznicę urodzin naszego Mistrza wydaniem dedykowanej Mu ,,Księgi jubileuszowej", nie sądziliśmy, że bezlitosny los zmusi nas do zmiany planów. Wiadomość o nagłej i niespodziewanej śmierci pełnego życia, aktywnego do ostatnich dni, snującego plany na przyszłość Profesora zaskoczyła wszystkich 27 marca 2000 r. Naturalne w tym stanie rzeczy zaprzestanie prac nad przygotowaniem ,,Księgi jubileuszowej" szybko przerodziło się w inicjatywę wydania ,,Księgi pamiątkowej" poświęconej Profesorowi Władysławowi Bojarskiemu. Liczba autorów deklarujących udział w jej opracowaniu przekroczyła nasze wszelkie oczekiwania. Osób, których prace pomieszczone zostałyby w niniejszej ,,Księdze", byłoby znacznie więcej, gdyby mogli zamieścić w niej swoje rozprawy c
i, którzy - z rozmaitych względów - uczynić tego nie zdołali. W szczególności wypada wymienić w tym miejscu prof. dra hab. Juliusza Bardacha, prof. dra hab. Kazimierza Wajdę, o. prof. dra hab. Bronisława Wenantego Zuberta OFM, p. Helenę Kupiszewską oraz o. Konrada Stanisława Hejmo OP.
Wyrażamy przekonanie, że niniejsza ,,Księga pamiątkowa", zawierająca zarówno prace romanistyczne, kanonistyczne, jak i inne, skupiająca tak koryfeuszy nauki polskiej, jak i osoby stawiające na naukowej niwie pierwsze kroki, jest właściwym świadectwem różnorodności zainteresowań naukowych Profesora Władysława Bojarskiego oraz wielości przyjaciół, kolegów i uczniów, którzy Go otaczali. Będzie hołdem należnym Wspaniałemu Człowiekowi i Uczonemu o niekwestionowanej renomie.
Wojciech Dajczak
Ewa Gajda

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
Ostatnie pożegnanie Profesora Władysława Bojarskiego (Zbigniew Witkowski)
Mowa żałobna ku czci Profesora Władysława Bojarskiego (Uczniowie)
Pożegnanie Władka (Stanisław Dembiński)
,,Nie przyszedłem rozwiązywać Zakon, ale wypełnić..." (Wacław Oszajca SJ)

ARTYKUŁY
Ius Romanum

Ewa Borkowska-Bagieńska - Prawo rzymskie we współczesnej kulturze prawnej Europy
Wojciech Dajczak - Pojęcie bona fides w konstytucjach Dioklecjana dotyczących prawa kontraktów
Marzena Hanna Dyjakowska - Prawo rzymskie w poezji Publiusza Owidiusza Nazona
Ireneusz Jakubowski - Kilka uwag o Janie Wincentym Bandtke - znanym czy może zapoznanym historyku prawa i romaniście
Monika Krawczyk - Pozycja prawna i status społeczny westalki
Jerzy Krzynówek - Filius socius
Marek Kuryłowicz - Działalność edylów rzymskich w okresie republiki w sprawach agrarnych
Franciszek Longchamps de Bérier - Kilka uwag o powodach ograniczania marnotrawców w zarządzaniu własnymi dobrami
Kazimierz Lubiński - Jurysdykcja nieprocesowa w prawie rzymskim a współczesne postępowanie nieprocesowe
Wiesław Mossakowski - Elementy publiczno-prawne rzymskich skarg cywilnych
Piotr Niczyporuk - Powtórne małżeństwo wdowy w okresie tempus lugendi w epoce archaicznej prawa rzymskiego
Tomasz Palmirski - Pozaumowna odpowiedzialność armatorów, oberżystów i właścicieli stajen w przypadku szkód wyrządzonych osobom korzystających z ich usług
Anna Pikulska-Robaszkiewicz - Problem lichwy w republikańskim Rzymie - zarys problematyki
Bronisław Sitek - O prawnych aspektach Listu św. Pawła do Rzymian
Zuzanna Służewska - D. 17,2,82 a zasady odpowiedzialności wobec osób trzecich wspólników konsensualnej rzymskiej societas
Andrzej Sokala - Witold Lis-Olszewski i początki Katedry Prawa Rzymskiego UMK w Toruniu
Janusz Sondel -Il diritto romano quale fonte d'ispirazione
Iwona Szpringer - Zastaw na zabezpieczenie wierzytelności terminowej, warunkowej i przyszłej w świetle prawa rzymskiego
Edward Szymoszek - Prawo podmiotowe w nauczaniu Stanisława Wróblewskiego
Jakub Urbanik - Kilka uwag na temat domniemanych interpolacji justyniańskich
Witold Wołodkiewicz - Cogitatio - voluntas w rzymskim prawie karnym. (Na marginesie D. 48,19,18: cogitationis poenam nemo patitur)
Maria Zabłocka - Ustawa XII tablic źródłem zasad współczesnego prawa
Jan Zabłocki - Zgoda małżeńska w prawie rzymskim
Elżbieta Żak - Actio hypothecaria czyli windykacja zastawu

Ius canonicum et varia

Witold Adamczewski SJ - Małżeństwo konkordatowe po Vaticanum II
Ewa Gajda - Zakres podmiotowy przeszkody mixtae religionis według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku
Wojciech Góralski -Niezależność i autonomia państwa i Kościoła jako podstawowa zasada w stosunkach dwustronnych w świetle konkordatu polskiego z 1993 roku
Edward Kaczyński OP - Prawo - obowiązek ,,słusznej obrony" i jej zastosowania. Aspekty teologiczno-moralne
Wojciech Nowak SJ - Katolik i autorytet nauczycielski Kościoła w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
Bartosz Rakoczy - Zakonnik jako pracodawca
Hanna Appel - Jak nie należy przemawiać (Quintilianus, Inst. or. XI,3,1-149 De pronuntiatione)
Włodzimierz Appel - Carlo Bassoli i jego ,,szkice epigraficzne"
Andrzej Gaca - Prawo procesowe w jutlandzkim Kodeksie Waldemara II z 1241 roku
Janusz Gilas - Klauzula największego uprzywilejowania
Mariusz Jerzy Golecki - Wybrane aspekty odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego
Danuta Janicka - Antyczne i biblijne sceny sądowe w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu
Tomasz Justyński - Odpowiedzialność cywilna lekarza w związku z nieudanym zabiegiem sterylizacji (w świetle prawa niemieckiego)
Urszula i Sławomir Kalembkowie - Memoriał z początku XIX wieku o zadaniach kształcących Akademii i studiach prawniczych (wyciąg ze zbioru rękopisów Uniwersytetu Wileńskiego)
Marian Kallas - Wstępy do polskich konstytucji (1791-1921)
Zbigniew Naworski - Henryk Stroband (1548-1609) i jego koncepcja opieki nad sierotami
Jarosław Reszczyński - Sigismundina Macieja Śliwnickiego. Uwagi o genezie dzieła, technice wprowadzania norm i interesie państwa jako ratio legis
Jarosław Rominkiewicz - Odpowiedzialność spadkobierców opiekuna wobec jego wychowanków w prawie ateńskim
Władysław Rozwadowski - Posiadanie w polskim prawie cywilnym. Przemiany strukturalne potrzeba nowelizacji
Stanisław Salmonowicz - Cycero w murach toruńskiego Gymnasium Academicum (XVII-XVIII w.)
Katarzyna Sójka-Zielińska - Pojęcie ,,prawa nadrzędnego" w kulturze prawnej starożytności
Andrzej Tyc - Wystąpienie w Senacie RP w dniu 25 czerwca 1992 r.
Błażej Wierzbowski - O przydatności użytkowania wieczystego

Bibliografia prac Profesora Władysława Bojarskiego (oprac. Andrzej Sokala)
Recenzje w przewodach doktorskich i habilitacyjnych (oprac. Ewa Gajda)
Aneks. Korzenie cywilizacji zachodniej (wykład inauguracyjny prof W. Bojarskiego wygłoszony na rozpoczęcie roku akadamickiego 1991-1992 na UMK)

 

 

Przydatne linki