SKIP_TO
Kategoria: Nauki przyrodnicze / Biologia

Język rosyjski dla biologów - teksty i ćwiczenia

Rok wydania:1991 Nr wydania:drugie Liczba stron:150 ISBN:83-231-0278-3
OPIS

Skrypt niniejszy przeznaczony jest wyłącznie dla stu­dentów biologii zaawansowanych w nauce języka rosyjskiego. Realizując postulat ugruntowania wiadomości zdobytych w szkole średniej, przy równoczesnym bogaceniu poznanej do­tychczas leksyki, ma on na celu znaczne jej poszerzenie i przez stopniowe wprowadzanie słownictwa specjalistycz­nego przygotowanie przyszłych biologów do samodzielnego korzystania z obcojęzycznej literatury fachowej. W nowym materiale leksykalnym, umieszczonym sukcesywnie z zacho­waniem gradacji trudności, uwzględniono nie tylko jego se­mantyczny aspekt, lecz i stopień przydatności, wychodząc w ten sposób naprzeciw wymaganiom wykładowców oraz potrze­bom studenta. W skrypcie omówiono osiemnaście tematów:wy-brano takie, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie czy­tającego.
Każda jednostka tematyczna składa się z kilku części zróżnicowanych strukturalnie zarówno pod względem treści, jak i formy. Po tekście zasadniczym, w opracowaniu które­go zwracano szczególną uwagę na dobór konwersacyjnie funk­cjonalnych, zdań, umieszczono dwojakiego rodzaju ćwiczenia, służące dwu różnym celom. Jedzie z nich, figurujące bezpo­średnio po tekście, mają pomóc w utrwalaniu nowo wprowa­dzonego słownictwa przez stosowanie go w odmiennych sytua­cjach, drugie zaś dotyczą meritum poruszonej tematyki. Ćwiczenia to oddzielone są od siebie komentarzem grama­tycznym, zawierającym omówienie trudniejszych konstrukcji.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.