SKIP_TO

Linguistica Copernicana 1(1)/2009

autorzy: Maciej Grochowski redaktorzy: Maciej Grochowski
Rok wydania:2009 Liczba stron:260 Format:158 x 228 mm
OPIS

Linguistica Copernicana jest nowym czasopismem językoznawczym, przy­gotowywanym do druku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie wydawane dwa razy w roku. Zastępuje zeszyty językoznawcze należące od ponad pół wieku do kilku serii filologicznych, wy­dawanych w ramach zeszytów uniwersyteckich Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zeszyty literaturoznawcze tych samych serii filologicznych zostały za­stąpione przez nowe czasopismo Litteraria Copernicana.

Odrębność merytoryczna i metodologiczna językoznawstwa i literaturoznawstwa nie ulega wątpliwości. Niezaprzeczalna jest także wspólnota wszelkich ba­dań lingwistycznych, niezależnie od języka naturalnego stanowiącego obiekt analizy. Dorobek naukowy każdej dyscypliny podstawowej, a więc również ję­zykoznawstwa i literaturoznawstwa, jest oceniany odrębnie, przede wszystkim przez jej własne środowisko twórcze. Ma także swój własny krąg odbiorców. Uchwała Rady Wydziału Filologicznego UMK, powołująca do życia dwa nie­zależne czasopisma naukowe - językoznawcze i literaturoznawcze - miała więc racjonalne uzasadnienie. 

Linguistica Copernicana publikuje artykuły dotyczące dowolnego języka naturalnego, ze wszystkich dziedzin językoznawstwa szczegółowego i ogólne­go, współczesnego i historycznego, w języku polskim i w innych językach sło­wiańskich, a także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Linguistica Copernicana (Lin. Cop) jest pismem otwartym dla wszystkich językoznawców, niezależnie od przynależności narodowej, środowiskowej, po­koleniowej, ani etapu drogi twórczej. Podstawowym kryterium przyjmowania artykułów do druku jest ich poziom merytoryczny. Prace są recenzowane jako teksty anonimowe, przez osoby nie pozostające z autorem w zależności służbo­wej. Recenzje są dla autorów również anonimowe.

Przydatne linki