Renata Góralska

Studenci uniwersytetu końca XX wieku

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1605-9
Publication year:
2003
Pages number:
295
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Renata Góralska

Studenci uniwersytetu końca XX wieku

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp * Funkcje uniwersytetu - tradycja i aktualne tendencje: Koncepcja funkcji wyższego wykształcenia * Instytucja uniwersytetu i ewolucja jego funkcji * Uniwersytet wobec zmiany społecznej. Charakterystyka młodzieży studiującej - przegląd literatury:Młodzież - ustalenia terminologiczne * Sytuacja polskiej młodzieży po roku 1989 * Specyficzne cechy młodzieży studenckiej * Z badań empirycznych nad młodzieżą studiującą. Założenia metodologiczne badań empirycznych: Badania nad rozwojem uczelni wyższych - projekt Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Klagenfurcie * Cele i uzasadnienie potrzeby badań * Problematyka badawcza * Identyfikacja oraz operacjonalizacja zmiennych * Metoda, techniki i narzędzia badawcze * Organizacja i przebieg badań. Struktura spoleczno-demograficzna oraz sytuacja materialna młodzieży rozpoczynającej studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika: Płeć, wiek i stan cywilny badanych * Rodzaj ukończonej szkoły średniej, ocena na świadectwie maturalnym * Struktura stratyfikacyjno-przestrzenna badanej zbiorowości * Sytuacja materialna studentów * Podsumowanie. Motywy podejmowania studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika: Czas podejmowania decyzji o studiach * Motywy podejmowania studiów na tle wyników analizy czynnikowej * Motywy interpersonalne (środowiskowe) * Motywy antycypujące wartości przyszłej pracy zawodowej * Motywy zastępcze * Zainteresowanie studiowaną dyscypliną * Motywy o charakterze autotelicznym * Motywy o charakterze ekonomicznym * Atrakcyjność środowiska studenckiego jako motyw podejmowania studiów * Zgodność wyboru kierunku studiów z pierwotnymi zamiarami * Źródła wiedzy o uczelni i studiach wyższych * Podsumowanie. Postawy młodzieży rozpoczynającej naukę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wobec stadiów i uczelni: Zadania uczelni wyższych i akademickiego wykształcenia w opinii studentów * Stosunek studentów rozpoczynających studia do nauki, kierunku studiów i uczelni * Kierunek studiów a zainteresowania * Nadzieja na pomyślne zakończenie studiów * Możliwość przerwania studiów * Chęć zmiany uczelni * Realizacja programu studiów * Możliwości uzyskania informacji o uczelni * Adaptacyjne problemy i niepokoje * Podsumowanie. Perspektywy pracy studentów rozpoczynających studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika: Studia i zawód * Preferowane wartości przyszłej pracy * Perspektywy własnego rozwoju w ocenie studentów * Podsumowanie. Studenci rozpoczynający studia w UMK a realizacja przez szkoły wyższe ukrytych funkcji: Wyniki badań dla zmiennej "absorpcja" * Wyniki badań dla zmiennej "anemia" * Wyniki badań dla zmiennej "segmentacja" * Wyniki badań dla zmiennej "nowa klientela". Zakończenie i wnioski * Bibliografia * Wykaz skrótów * Aneks * University students of the end of 20th century. The report of the research of Nicolaus Copemicus University's youth. Summary * Studenten der Universität am Ende des 20. Jahrhunderts. Forschungsbericht über Jugendliche der Nikolaus-Copemicus-Universität. Zusammenfassung

Ze wstępu
Celem niniejszej pracy jest opis funkcjonowania uniwersytetu w okresie przemian. W ramach tego opisu zostanie położony nacisk na kwestie związane z podejmowaniem kształcenia na poziomie wyższym, a ściślej na zagadnienia: dostępu do studiów, motywów podejmowania studiów, stosunku do uczelni i przyszłej pracy. Niejako dopełnieniem prezentowanych analiz jest próba rozpoznania rzeczywistych funkcji współczesnego uniwersytetu. Inspiracją do podjęcia omawianych w książce badań był międzynarodowy projekt zainicjowany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Klagenfurcie, koncentrujący się na związku transformacji politycznej, społecznej i gospodarczej z warunkami kształcenia w szkołach wyższych. Zastosowanie narzędzia badawczego opracowanego na bazie kwestionariusza ankiety sformułowanej przez zespół z Uniwersytetu w Klagenfurcie zdecydowało o komparatystycznym charakterze przeprowadzonych badań.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum