• Home
  • Filozofia
  • O odkryciu, po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej. I inne rozprawy filozoficzne

Immanuel Kant

O odkryciu, po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej. I inne rozprawy filozoficzne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2370-5
Publication year:
2009
Pages number:
210
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Series:
Klasyka filozofii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

9,80 zł

twarda

Immanuel Kant

O odkryciu, po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej. I inne rozprawy filozoficzne

Kategoria produktu:

Przy wygłaszaniu tezy, że Kant był krytykiem tak zwanej metafizyki klasycznej lub dogmatycznej bardzo często, chcąc przytoczyć konkretny przykład, mówi się, iż chodzi przede wszystkim o metafizykę
szkoły leibniziańsko-wolffiańskiej. Termin taki, jakkolwiek w sensie historycznym dobrze oddaje orientację autora Krytyki czystego rozumu, czasami staje się przyczyną swoistego zamieszania. Wynikałoby z niego, że Leibniz i Wolff głosili mniej więcej to samo. W osiemnastym wieku, gdy poglądy Wolff a uchodziły za ostatnie słowo fi lozofi i w ogóle, tak rzeczywiście w Niemczech myślano, lecz interpretację tę historia bardzo prędko zweryfikowała.

Dziś Leibniz uchodzi za jednego z największych filozofów wszechczasów. Wciąż ukazują się nowoczesne, krytyczne edycje jego dzieł. Istnieją towarzystwa leibniziańskie i poświęcone temu autorowi periodyki. A Wolff ? Docenia się jego wkład w rozwój filozofi i niemieckiej, ale w jakimś sensie jest on myślicielem dawno przebrzmiałym.

Z innym przedstawicielem metafizyki przedkrytycznej, który zainspirował Kanta, Alexandrem Baumgartenem, los obszedł się łaskawiej. Myśliciel ten, będący za życia nieomal urzędowym niemieckim filozofem, przeszedł do historii jako wyznawca poglądów, w opozycji do których powstała Krytyka czystego rozumu. Jak się to mówi anegdotycznie, Kant tak długo musiał wykładać metafizykę z jego podręcznika, aż w końcu zirytował się i zaczął pisać swe głośne dzieło.

Mirosław Żelazny

Mirosław Żelazny
Kant i metafizyka przedkrytyczna
1. Problem podstawy racji dostatecznej /5
2. Samoorientacja rozumu w myśleniu o nadzmysłowej praistocie /22
3. Niemożność teodycei /25
4. Kant i idee Platońskie /30
5. Wieczny pokój w filozofii /34

Immanuel Kant
O odkryciu, po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej i inne rozprawy filozoficzne.
O odkryciu, po którym wszelka nowa krytyka czystego rozumu jest zbędna ze względu na istnienie wcześniejszej /41
Rozdział pierwszy. O obiektywnej realności pojęć, którym nie może być dana żadna korespondująca z nimi zmysłowa naoczność, według pana Eberharda /44
A. Dowód obiektywnej realności pojęcia podstawy dostatecznej według pana Eberharda /48
B. Dowód obiektywnej realności pojęcia tego, co proste w przedmiotach doświadczenia według pana Eberharda /53
C. Metoda przejścia od tego, co zmysłowe do tego, co niezmysłowe według pana Eberharda /62
Rozdział drugi. Rozwiązanie zadania: w jaki sposób możliwe są syntetyczne sądy a priori? - według pana Eberharda /81
Co oznacza: orientować się w myśleniu? /109
Kilka uwag do PRÓBY WYKŁADÓW PORANNYCH Mendelssohna autorstwa Ludwiga Heinricha Jakoba /127
O daremności wszelkich filozoficznych prób w teodycei /133
O niedawno powstałym, wyniosłym tonie w filozofii /153
Zapowiedź bliskiego zawarcia traktatu o wiecznym pokoju w filozofii /173
Rozdział pierwszy. Optymistyczna perspektywa bliskiego wiecznego pokoju /173
Od najniższego stopnia natury ożywionej człowieka do jego najwyższego stopnia - filozofii /173
A. O fizycznych przyczynach filozofii /174
O fizycznym oddziaływaniu filozofii /174
O pozornej niemożności pogodzenia filozofi i z jej trwałym stanem pokoju /176
O rzeczywistej możliwości pogodzenia krytycznej filozofii z trwałym stanem pokoju w filozofii /176
B. Ponadfizyczne podstawy życia człowieka odpowiadające celom filozofii /178
Czym jest filozofia jako nauka, która pośród wszystkich nauk stanowi największą potrzebę człowieka? /178
O nadzmysłowych przedmiotach naszego poznania /179
Wniosek /180
Rozdział drugi. Wątpliwa perspektywa bliskiego wiecznego pokoju w filozofii /180

Aneks
I. Uwagi rzeczowe /187
II. Bibliografi a ważniejszych polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta /199

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum