Agnieszka Bień-Kacała

Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3064-2
Publication year:
2013
Pages number:
450
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

64,00 zł

miękka

Agnieszka Bień-Kacała

Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Kategoria produktu:

Wstęp / 9

Rozdział I
Koncepcje uprawnień prawotwórczych egzekutywy w kontekście systemu źródeł prawa / 19
1.1. Podstawy współczesnych koncepcji prawotwórstwa wewnętrznego / 20
1.2. Zasadnicze systemy uprawnień prawotwórczych organów wykonawczych / 31
1.2.1. Delegacja prawotwórcza w Wielkiej Brytanii / 34
1.2.2. Szeroki zakres uprawnień prawotwórczych władzy wykonawczej we Francji / 7
1.2.3. Sfera zewnętrzna i wewnętrzna działalności prawotwórczej egzekutywy w Niemczech / 61

Rozdział II
Koncepcje uprawnień prawotwórczych w Polsce do 1997 roku / 72
2.1. Demokratyczne tradycje / 74
2.2. Socjalistyczne pojmowanie kompetencji prawotwórczych / 82
2.3. Okres transformacji ustrojowej / 108

Rozdział III
System źródeł prawa w świetle Konstytucji RP z 1997 roku / 122
3.1. Problem normatywności aktów prawnych / 127
3.2. Dychotomia systemu źródeł prawa / 144
3.3. Prawo obowiązujące powszechnie / 151
3.4. Prawo międzynarodowe i ponadnarodowe w systemie źródeł prawa / 158
3.5. Charakter prawny aktów prawa miejscowego / 169

Rozdział IV
Prawo obowiązujące wewnętrznie / 175
4.1. Kompetencja prawotwórcza w zakresie aktów wewnętrznych / 177
4.1.1. Upoważnienie do wydania aktu prawa wewnętrznego / 183
4.1.2. Organ wyposażony w kompetencję prawotwórczą / 189
4.2. Pojęcie „podległości organizacyjnej” / 208
4.3. Pojęcie i znaczenie autonomii organizacyjnej / 219
4.4. Przedmiot regulacji prawa wewnętrznego (tzw. res internae) / 226
4.5. Pojęcie i zakaz „refleksowego” działania na zewnątrz / 231
4.6. Formy źródeł prawa wewnętrznego / 234
4.7. Zagadnienie ogłaszania aktów prawa wewnętrznego / 241

Rozdział V
Akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy władzy ustawodawczej / 247
5.1. Akty wewnętrzne Sejmu i jego organów / 248
5.2. Akty wewnętrzne Senatu i jego organów / 262
5.3. Kwestia regulaminu parlamentarnego / 264
5.4. Uchwały Zgromadzenia Narodowego / 271

Rozdział VI
Akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy władzy wykonawczej / 274
6.1. Akty wewnętrzne prezydenta RP / 274
6.2. Akty wewnętrzne w ramach Rady Ministrów / 282

Rozdział VII
Akty prawa wewnętrznego stanowione przez organy władzy sądowniczej 296
7.1. Akty wewnętrzne w ramach trybunałów / 299
7.2. Akty wewnętrzne w ramach sądowego segmentu judykatywy / 303
Rozdział VIII
Akty prawa wewnętrznego stanowione przez pozostałe podmioty / 323
8.1. Najwyższa Izba Kontroli / 323
8.2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji / 326
8.3. Narodowy Bank Polski / 328
8.4. Rzecznik Praw Obywatelskich / 333
8.5. Samorządy zawodów zaufania publicznego / 334
8.6. Szkoły wyższe / 345
8.7. Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego / 357

Rozdział IX
Zbiór czy system źródeł prawa wewnętrznego / 361
9.1. Cechy systemowe prawa wewnętrznego / 367
9.2. Relacje z prawem powszechnie obowiązującym / 376
9.3. Granica systemu prawa wewnętrznego – ogólny akt stosowania prawa / 380
9.4. Konsekwencje nielegalności aktów prawa wewnętrznego / 388

Zakończenie / 395
Bibliografia / 405

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum