Korneliusz Piotr Tiele

Zarys religioznawstwa i inne pisma

Wysyłamy w ciągu 10 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3024-6
Publication year:
2013
Pages number:
134
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Religia - dawniej i współcześnie
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,00 zł

miękka

Korneliusz Piotr Tiele

Zarys religioznawstwa i inne pisma

Kategoria produktu:

Przekład, wstęp i opracowanie Tomasz Kupś

„RELIGIOZNAWSTWO – KLASYKA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”

Celem serii jest prezentacja przekładów nieobecnych w Polsce lub mało znanych klasycznych tekstów religioznawczych. Zamierzamy prezentować w szczególności rozprawy o przełomowym znaczeniu dla ugruntowania się badań nad religiami, wybory tekstów ukazujące specyfikę metodologiczną powstających w XIX wieku nauk o religii, kształtowanie się ich terminologii, różnorodność metod i podejmowanych problemów badawczych. Przede wszystkim publikowane będą opracowania, które zadecydowały o powstaniu i charakterze religioznawstwa, a w dalszej kolejności – teksty pokazujące zmiany tendencji badawczych i nowe obszary zainteresowań. W przygotowaniu między innymi wybory tekstów Friedricha Maxa Müllera, Natana Söderbloma, Gustava Menschinga, Rudolfa Otto. 

"W sposób najogólniejszy religią nazywa się związek między człowiekiem oraz ponadludzką mocą, w którą człowiek ten wierzy i od której czuje się zależny. Związek ten wyraża się w specyficznych uczuciach (zaufanie i strach), wyobrażeniach (wierzenia) i praktykach (modlitwy, kult, w tym w szczególności ofiara, ale także wypełnianie moralnych nakazów). Przez religię rozumie się sposoby oddawania boskiej czci, właściwe dla rozmaitych plemion, narodów bądź innych wspólnot. Historia religii zajmuje się nie tyle opisem i charakterystyką wszelkich znanych nam religii w określonym porządku (hierografia wąskim sensie, albo ogólna historia religii), ile stawia sobie za zadanie wykazać, w jaki sposób religia w ciągu stuleci objawiała się i rozwijała u różnych ludów i w różnych rodzinach ludów, a za ich pośrednictwem w całej ludzkości."

C. P. Tiele, Kompendium der Religionsgeschichte

Wstęp / 9

ZARYS RELIGIOZNAWSTWA
Krótkie wprowadzenie do studium religii oraz jej historii

Przedmowa autora / 25
Przedmowa wydawcy / 27

Rozdział pierwszy
WPROWADZENIE METODOLOGICZNE / 29
Filozofia religii jako nauka / 29
Metoda badań / 30
Przedmiot badań / 31
Filozofia religii (religioznawstwo) i dogmatyka / 31
Przebieg badań / 32

Rozdział drugi
BADANIE MORFOLOGICZNE / 34
Pojęcie rozwoju religii / 34
Nieodzowność oraz przebieg niniejszych badań / 35
Etapy rozwoju religii / 36
Religie naturalne / 37
Najniższe religie naturalne / 38
Niższe religie naturalne (kontynuacja). Spirytyzm i fetyszyzm / 38
Wyższe religie naturalne. Przejście do politeizmu / 40
Bardziej rozwinięte religie naturalne (kontynuacja). Religie antropo-teriomorficzno-magiczne / 41
Najwyższe religie naturalne. Religie antropiczne albo półetyczne / 42
Religie etyczne / 43
Klasyfikacja religii etycznych / 44
Kierunki albo nurty rozwoju w obrębie rodzin religii / 46
Religie teokratyczne i teoantropiczne / 47
Różne prądy w ramach rodzin religii / 48
Udział poszczególnych religii w rozwoju religii [jako takiej] / 49
Rola indywiduum w rozwoju religii / 50
O ogólnych prawach rozwoju [historycznego] / 52
Prawo jedności ducha / 53
Prawo rozwoju w drodze duchowej styczności i asymilacji / 54
Ciągłość rozwoju religijnego (koncentracja i ekspansja) / 55
Prawo równowagi albo syntezy / 56
Na czym właściwie polega rozwój religii? / 57
Na czym właściwie polega rozwój religii? / 58

Rozdział trzeci
BADANIE ONTOLOGICZNE / 60
Wprowadzenie / 60
I. Badanie analityczno-fenomenologiczne / 61
Składniki oraz sposoby przejawiania się religii / 61
1. Wyobrażenia religijne / 62
Powstanie i znaczenie wyobrażeń religijnych / 62
Objawienie religii w wyznaniu wiary / 62
Doktryna wiary i filozofia / 63
Treść doktryny wiary / 64
A. Teoria Boga (teologia w wąskim sensie) / 65
Nie ma religii bez Boga / 65
Politeizm i monoteizm / 65
Wyjaśnienie pochodzenia zła w obu systemach / 66
Świat bogów jako inny i lepszy świat od świata ludzkiego /68
Świat zjawisk i jego zależność od świata boskiego /68
B. Antropologia religijna / 69
Stosunek człowieka do swojego Boga /69
Objawienie /70
Człowiek spokrewniony z Bogiem /71
Etyka religijna /72
Etyka religijna i etyka filozoficzna / 73
Wiara w nieśmiertelność / 74
C. Teoria zbawienia (soteriologia) / 75
Doświadczenie rzeczywistości / 75
Zbawienie i pojednanie / 76
Wiara w pośrednika / 77
Szacunek wobec zasad wiary oraz ich przecenianie / 78
2. Praktyki religijne / 79
Poszczególne praktyki religijne jako składniki kultu / 79
Składniki kultu / 80
Charakter i cel kultu / 81
Szacunek dla kultu oraz przecenianie jego wartości / 82
3. Społeczność religijna / 82
Religia jako zjawisko społeczne / 82
Kościół / 83
Szacunek wobec życia w strukturach Kościoła
oraz jego przecenianie / 84
II. Badanie psychologiczno-syntetyczne / 85
Religijne usposobienie albo pobożność / 85
Komponenty pobożności / 86
Istota religii / 87
Istota religii (kontynuacja) / 88
Błędy pobożności / 88
Pytanie o źródło religii / 89
Narodziny religii / 90
Miejsce religii w życiu duchowym / 91
Literatura / 93

HISTORIA RELIGII W STAROŻYTNOŚCI (WPROWADZENIE)

Pojęcie historii religii / 99
Metoda historii religii / 102
Hipoteza rozwoju [religii] / 103
Animistyczne pozostałości zachowane w religiach historycznych / 105
Zakres i plan niniejszej historii [religii] /109

KOMPENDIUM HISTORII RELIGII (WPROWADZENIE)

Pojęcie historii religii / 117
Źródła historii religii / 118
Rozwój / 120
Pytanie o prareligię / 121
Powszechność religii / 123
Instytucje i osoby / 124
Przeżycie i rytuał / 125
Główne kierunki rozwoju / 128
Podział historii religii / 132

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum