Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka (red.)

Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3286-8
Publication year:
2014
Pages number:
490
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka (red.)

Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy

Zaletą tej książki jest jej wielopłaszczyznowy charakter oraz to, że prezentuje zagadnienia rzadko poruszane w polskiej literaturze. Stanowi istotny wkład w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, a jej wartością dodaną jest to, że Autorzy zamieszczonych w niej tekstów reprezentują środowiska naukowe z różnych regionów Polski, Ukrainy i Białorusi. na podkreślenie zasługuje fakt, że znaczna cześć artykułów dotyczy współczesnych, szczególnie istotnych problemów gospodarczych jak innowacyjności, przedsiębiorczość i kapitał społeczny.

Prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz

Książka dotyczy ogólnej i niezwykle ciekawej badawczo problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie osłabionej koniunktury. Do jej zalet należy zaliczyć przede wszystkim szerokie, wieloaspektowe ujęcie tematu. Jest ona pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej, przez co prezentuje różne punkty widzenia i przybliża dylematy modernizacji gospodarek krajowych i regionalnych EŚW, widziane oczami badaczy z kraju i zagranicy. Zawiera wyniki badań, analizy, przemyślenia, koncepcje i poglądy dotyczące nie tylko gospodarki polskiej, ale również gospodarek stosunkowo słabo opisanych w polskojęzycznej literaturze ekonomicznej, tj. białoruskiej i ukraińskiej. Z pełnym przekonaniem można ją rekomendować nie tylko środowisku naukowemu specjalizującemu się w problematyce rozwoju regionalnego, ale także praktykom zajmującym się na co dzień zarządzaniem regionem.

Dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull 

Wstęp / 11

Część I / Part I
Aktualne problemy polityki gospodarczej państw i regionów  Europy Środkowo-Wschodniej / Current Problems of Economic Policy  of the Countries and Regions of Central-Eastern Europe

Wojciech Kosiedowski
Rozwój regionalny Europy Środkowo-Wschodniej  w warunkach globalnego kryzysu finansowego / 19
Regional Development of Central-Eastern Europe in Global Financial Crisis Conditions / 19

Henryk Borko
Koncepcje i instrumenty zarządzania strategicznego bezpieczeństwem energetycznym – przykład Ukrainy / 53
Energy Security Strategic Management Concepts and Instruments – the Case of Ukraine / 53

Janusz Golinowski
Polskie wyzwania wobec kryzysu praktyk modernizacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej / 83
Polish Challenges Facing the Crisis of Modernization Practices in Central and Eastern Europe / 83

Halina Sobocka-Szczapa
Strategia przeciwdziałania bezrobociu a koncepcja Long Life Learning / 101
Strategy of the Counteraction for Unemployment and Long Life Learning Concept / 101

Alina Walenia
Czynnik ludzki w sektorze publicznym w procesie wdrażania polityki spójności UE w regionach Polski Wschodniej / 121
Human Factor in the Public Sector in the Implementation Process of the EU Cohesion Policy in the Regions of Eastern Poland / 121

Część II / Part II
Rola innowacyjności i kapitału społecznego w rozwoju regionalnym / Role of Innovativeness and Social Capital in Regional Development

Tatiana Bogolib
Polityka innowacyjnego rozwoju regionalnego Ukrainy / 141
Innovative Regional Development Policy of Ukraine / 141

Rafał Klóska
Potencjał innowacyjny a rozwój regionalny w Polsce / 163
Innovation Potential and Regional Development in Poland / 163

Mariusz Czupich
Wybrane aspekty działalności władz terenowych Białorusi na przykładzie obwodu witebskiego / 177
Selected Aspects of Local Authorities Activities in Belarus on the Example of the Vitebsk Region / 177

Karolina Sadowska
Wybrane wyniki badania przedsiębiorczości i innowacyjności regionów Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą metod ilościowych / 195
Selected Results of Entrepreneurship and Innovativeness Research of Regions of Central and Eastern Europe Achieved with Quantitive Methods / 195

Aleksandra Grabowska
Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu kapitału społecznego / 221
Role of Self-Government in the Social Capital Creation / 221

Monika Krakowiak-Drzewiecka
Badanie kapitału społecznego polskich wspólnot lokalnych / 237
Research of Social Capital in Polish Local Communities / 237

Agata Jakubowska
Kapitał społeczny w instytucjach finansowych / 259
Social Capital in Financial Institutions / 259

Henryk Sasinowski
Społeczeństwo obywatelskie w aktywizacji zasobów lokalnych (rekomendacje dla wschodniego pogranicza Polski) / 277
Civil Society in Mobilization of Local Resources (Recommendations for Eastern Borderland of Poland) / 277

Część III / part III
Uwarunkowania i instrumenty rozwoju regionalnego i lokalnego /Conditions and Instruments of Regional and Local Development

Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra
Polityka miejska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na przykładzie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego / 299
Urban Policy in the New European Union Financial Perspective on the Example of the Bialystok Functional Area / 299

Bartosz Jóźwik, Henryk Ponikowski
Konwergencja a dynamika PKB regionów Europy Środkowo-Wschodniej / 313
Convergence and GDP Dynamics of the Regions of Central and Eastern Europe / 313

Sławomir Jankiewicz
Energetyka rozproszona jako czynnik rozwoju regionu / 341
Power Industry Dissipated as a Factor of Regional Development / 341

Przemysław Kobus, Janusz Zrobek
Orientacja marketingowa w strategiach rozwojowych słabo rozwiniętych jednostek samorządu terytorialnego / 353
Marketing Orientation in Development Strategies of the Poorly Developed Local Government Units / 353

Krzysztof Kud, Marian Woźniak
Zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa jako element planowania i zarządzania rozwojem województwa podkarpackiego / 377
Sustainable Development of Rural Areas and Agriculture as a Part of the Planning and Management of the Development of Podkarpackie Voivodeship / 377

Aranka Ignasiak-Szulc, Michał Majcherek
Voucher badawczy w województwie kujawsko-pomorskim jako przykład instrumentu wspierania innowacyjności w regionie / 399
Research Voucher in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship as an Instrument of Innovativeness Support in Region / 399

Valery A. Silvanovich
Regionalny wymiar rozwoju rolnictwa na Białorusi / 417
Regional Dimension of the Development of Agriculture in Belarus / 417

Jan Adamiak
Rola funduszy poręczeń kredytowych we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego / 445
Role of the Credit Guarantee Funds in Local and Regional Development Support / 445

Barbara Jurkowska
Zróżnicowanie i dynamika rozwoju regionów przygranicznych Polski Wschodniej i Zachodniej (w świetle badań ankietowych) / 463
Differences and Dynamics of Development of the Eastern and Western Poland Border Regions (Based on Questionnaire Research) / 463

Informacje o Autorach / 489

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum