Tomasz Tułodziecki

Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza

Wysyłamy w ciągu 3 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3363-6
Publication year:
2014
Pages number:
342
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Tomasz Tułodziecki

Tożsamość nowego Izraela w Księdze Zachariasza

Kategoria produktu:

„Nie bądźcie jak wasi przodkowie, których napominali dawniejsi prorocy” (Za 1,4) – za pomocą tych słów, wyjętych z prologu do Księgi Zachariasza, autor przypomina o swojej przynależności do wyjątkowej społeczności proroków ST. W świecie naznaczonym upadkiem starego porządku, który wyznaczał kres neobabilońskiego imperium Bóg Jahwe ustanowił prorokiem niezwykłą osobowość, której zadaniem było odpowiedzieć Izraelitom, gdzie jest ich miejsce i kto jest ich Panem w nowym świecie, jaki odradzał się po tragedii babilońskiego wygnania. Zachariasz był świadomy, że duszę narodu wybranego toczą różne choroby: formalizm religijny, niesprawiedliwość społeczna oraz wewnętrzne rozbicie na grupy, partie i frakcje. Świadomość tych zagrożeń była pierwszym powodem, dla którego Zachariasz podjął się trudnego zadania budzenia ufności pośród swego narodu. W ośmiu wizjach roztacza przed oczami słuchaczy Boży plan, które ma poprowadzić nowy lud Izraela od wyzwolenia z niewoli, przez odbudowę świątyni i stolicy, do gruntownego odrodzenia we wszystkich dziedzinach życia społecznego i religijnego. Chociaż nie wysuwa na pierwszy plan kwestii odbudowy przybytku, jest sprawą oczywistą, że właśnie fakt powrotu Jahwe do Jego świętego mieszkania stanowi conditio sine qua non urzeczywistnienia się Bożego projektu i odnalezienia prawdziwej tożsamości. Novum w jej ukazywaniu przez Zachariasza nowemu Izraelowi polegana tym, że jej przyjęcie nie jest zarezerwowane wyłącznie dla Żydów, ale zgodnie ze słowami Za 8, 20-23 powinna stawać się ona programem życia w perspektywie uniwersalnej. 

WPROWADZENIE / 11

Rozdział I
PROBLEM TOŻSAMOŚCI IZRAELA W OKRESIE PRZEDWYGNANIOWYM I W CZASIE NIEWOLI BABILOŃSKIEJ / 23
1.1. Patriarchowie źródłem tożsamości Izraela / 24
1.1.1. Abraham i Lot / 26
1.1.2. Jakub i Ezaw / 30
1.1.3. Jozef i bracia / 35
1.2. Exodus czasem umacniania tożsamości narodu wybranego / 40
1.2.1. Rola Mojżesza w kształtowaniu tożsamości Izraela / 42
1.2.2. Kodeks Przymierza jako podstawa prawna tożsamości Izraela (Wj 19,1–24,18) / 46
1.3. Kryzys tożsamości Izraela w epoce monarchii (Pwt 12–26) / 56
1.4. Walka o tożsamość Izraela u proroków przedwygnaniowych 65
1.4.1. Monarchia judzka / 67
1.4.2. Monarchia izraelska / 72
1.5. Rewizja tożsamości Izraela u proroków wygnania / 77
1.5.1. Jeremiasz / 78
1.5.2. Ezechiel / 84
1.5.3. Deutero-Izajasz / 89
1.6. Podsumowanie / 94

Rozdział II
PROBLEMY LITERACKIE ZA 1–8 / 97
2.1. Kontekst historyczny wystąpienia Zachariasza / 98
2.2. Zasadność podziału Księgi Zachariasza na Protoi Deutero-Zachariasza / 101
2.3. Relacje formalne i treściowe między Księgą Aggeusza i Proto-Zachariasza / 104
2.3.1. Chronologia / 106
2.3.2. Motyw przewrotu kosmicznego / 109
2.3.3. Symbolika srebra i złota / 111
2.4. Rola nocnych wizji w Za 1–8 / 115
2.4.1. Pozycja inkluzyjna Za 1,1–6 i 7,1–14 / 117
2.4.2. Konkluzyjny charakter Za 8,1–23 / 125
2.4.3. Kompozycja cyklu wizji Proto-Zachariasza / 134
2.4.3.1. Jedność czasowa wizji / 136
2.4.3.2. Miejsce wizji rehabilitującej arcykapłana Jozuego w strukturze cyklu (Za 3,1–10) / 146
2.4.3.3. Dynamika wizji w relacji do głównych protagonistów / 158
Anioł (hamal’1k) / 159
Jahwe / 163
Prorok (n1bi’) / 165
2.4.3.4. Retoryka koncentrycznego układu nocnych wizji / 168
2.5. Podsumowanie / 172

Rozdział III
PODSTAWY TOŻSAMOŚCI NOWEGO IZRAELA W CYKLU NOCNYCH WIZJI PROTO-ZACHARIASZA (1,7–6,14) / 175
3.1. Przygotowanie Bożej przestrzeni w wizji pierwszej (1,7–17) i siódmej (6,1–8) / 179
3.1.1. Wizja pierwsza (1,7–17) / 179
3.1.1.1. Opis widzenia koni i jeźdźców (1,7–8) / 179
3.1.1.2. Pytanie proroka o znaczenie obrazu (1,9–11) / 191
3.1.1.3. Odpowiedź Anioła Interpretatora (1,12–17) / 195
3.1.2. Wizja siódma (6,1–8) / 205
3.1.2.1. Opis widzenia rydwanów i jeźdźców (6,1–3) / 205
3.1.2.2. Pytanie proroka o znaczenie obrazu (6,4) / 217
3.1.2.3. Odpowiedź Anioła Interpretatora (6,5–8) / 217
3.2. Oczyszczenie Bożej przestrzeni w wizji drugiej (2,1–4) i szóstej (5,5–11) / 226
3.2.1. Wizja druga (2,1–4) / 226
3.2.1.1. Opis widzenia czterech rogów (2,1) / 226
3.2.1.2. Pytanie proroka o znaczenie obrazu (2,2) / 228
3.2.1.3. Odpowiedź Anioła Interpretatora (2,2) / 228
3.2.1.4. Opis widzenia rzemieślników (2,3) / 230
3.2.1.5. Pytanie proroka o znaczenie obrazu (2,4) / 232
3.2.1.6. Odpowiedź Anioła Interpretatora (2,4) / 232
3.2.2. Wizja szósta (5,5–11) / 236
3.2.2.1. Opis widzenia kobiety zamkniętej w efie (5,5) / 237
3.2.2.2. Pytanie proroka o znaczenie widzenia (5,6) / 241
3.2.2.3. Odpowiedź Anioła Interpretatora (5,6–8) / 242
3.2.2.4. Opis widzenia kobiet o skrzydłach bociana (5,9) / 251
3.2.2.5. Pytanie proroka o znaczenie widzenia (5,10) / 256
3.2.2.6. Odpowiedź Anioła Interpretatora (5,11) / 256
3.3. Umocnienie przestrzeni Bożego działania w wizji trzeciej (2,5–9) i piątej (5,1–4) / 261
3.3.1. Wizja trzecia (2,5–9) / 261
3.3.1.1. Opis widzenia człowieka ze sznurem (2,5) / 262
3.3.1.2. Pytanie proroka o znaczenie obrazu (2,6a) / 265
3.3.1.3. Odpowiedź męża ze sznurem mierniczym (2,6b-9) / 267
3.3.2. Wizja piąta (5,1–4) / 275
3.3.2.1. Opis widzenia latającego zwoju (5,1) / 276
3.3.2.2. Pytanie proroka o znaczenie obrazu (5,2) / 279
3.3.2.3. Odpowiedź Anioła Interpretatora (5,3–4) / 281
3.4. Bóg przestrzenią życia nowego Izraela w wizji czwartej (4,1–14) / 286
3.4.1. Wprowadzenie do wizji (4,1) / 292
3.4.2. Przedmiot wizji (4,2–3) / 293
3.4.2.1. Złoty świecznik (4,2) / 293
3.4.2.2. Dwie oliwki (4,3) / 299
3.4.3. Interpretacja przedmiotu wizji (4,4–6a.10.b.11–14) / 302
3.4.3.1. Znaczenie świecznika (4,4–6a.10.b) / 302
3.4.3.2. Znaczenie dwóch oliwek (4,11–14) / 305
3.5. Podsumowanie / 311

ZAKOŃCZENIE / 315
WYKAZ SKRÓTÓW / 323
BIBLIOGRAFIA / 327

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum