Michał Moszyński

Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3685-9
Publication year:
2016
Pages number:
344
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Michał Moszyński

Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej - perspektywa rynku pracy

Kategoria produktu:

Podstawowe problemy gospodarowania stojące przed człowiekiem są, w ujęciu historycznym, zasadniczo te same. Ich rozwiązywanie warunkują ramy instytucjonalne, które wpływają na zachowania jednostek i przebieg procesów gospodarowania. Z tego powodu kształt ładu instytucjonalnego ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki jako całości. Przed ładem gospodarczym ordoliberalizm stawia jasne zadanie, by był on funkcjonalny i godny człowieka. Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej (SGR) stanowi propozycję ustrojową opartą na mocnych podstawach etycznych, a jednocześnie sprawną od strony ekonomicznej. W niniejszej książce przenalizowano intelektualne korzenie tej odmiany kapitalizmu i pokazano jej ewolucję w pryzmacie rynku pracy – „motoru” sfery realnej gospodarki. Główny nacisk części empirycznej położono na dwa okresy. Pierwszy obejmuje zjednoczenie Niemiec w latach 90. XX w. i transfer instytucjonalny do byłej NRD. W drugim analizie poddano późniejsze reformy rynku pracy, które podjęto dla zachowania modelu SGR. Zmiany te w dużym stopniu tłumaczą postępującą poprawę na niemieckim rynku pracy po 2008 r. i płynne przejście przez światowy kryzys finansowy i gospodarczy 2008-2009.

Wstęp / 11

Rozdział 1. Rynek pracy w ordoliberalizmie i koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej
1.1. Rynek pracy w ordoliberalnej koncepcji ładu gospodarczego / 23
1.1.1. Rynek pracy w ramach ładu gospodarczego / 23
1.1.2. Rynek pracy a kwestia społeczna / 34
1.1.3. Organizacja i funkcjonowanie rynku pracy / 38
1.1.4. Polityka państwa na rynku pracy / 45
1.1.5. Podsumowanie / 54
1.2. Rynek pracy w koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej (SGR) / 57
1.2.1. Warstwa ideowa SGR / 57
1.2.2. Rynek pracy w SGR – propozycje porządku i postulaty dla polityki w myśli Alfreda Müllera-Armacka i Ludwiga Erharda / 66
1.2.3. Wnioski – zasady porządku rynku pracy SGR / 76

Rozdział 2. Ordoliberalna teoria ładu gospodarczego a ekonomia instytucjonalna
2.1. Postulaty rozwoju ordoliberalnej teorii ładu gospodarczego / 80
2.2. Ordoliberalna teoria ładu gospodarczego a ekonomia instytucjonalna – podobieństwo zakresów badawczych / 85
2.3. Ordoliberalna teoria ładu gospodarczego a ekonomia instytucjonalna – podobieństwo aparatury analitycznej / 95
2.4. Model analityczny dla badań porządku rynku pracy SGR / 102
2.5. Wnioski – pola i możliwości syntezy / 109

Rozdział 3. Realizacja modelu SGR w Niemczech zachodnich na rynku pracy – obudowa instytucjonalna i polityka rynku pracy w latach 1948–1989
3.1. Instytucjonalna obudowa rynku pracy SGR / 113
3.2. Rynek pracy a polityka gospodarcza / 124
3.3. Procesy na rynku pracy / 136
3.4. Rynek pracy w niemieckiej SGR – Niemcy na tle innych modeli kapitalizmu / 140
3.5. Wnioski w świetle modelu analitycznego / 148

Rozdział 4. Formowanie porządku rynku pracy Społecznej Gospodarki Rynkowej w byłej NRD w latach 1990–1998
4.1. Transformacja systemowa byłej NRD – wyzwania i strategie dla rynku pracy / 151
Wprowadzenie / 151
4.1.1. Transformacja systemowa jako przekształcanie ładu gospodarczego / 153
4.1.2. Strategie transformacji systemowej dla rynku pracy / 162
4.2. Poziom ładu gospodarczego: kształtowanie instytucjonalnej obudowy rynku pracy / 167
4.3. Poziom procesu gospodarczego / 172
4.3.1. Polityka płacowa / 172
4.3.2. Funkcjonowanie rynku pracy w byłej NRD w początkowym okresie transformacji / 181
4.3.3. Polityka zatrudnienia i rynku pracy / 186
4.3.4. Wyrównanie socjalne / 195
4.4. Socjologiczno-antropologiczny fundament rynku / 200
4.4.1. Aksjologiczna podbudowa ładu instytucjonalnego SGR w byłej NRD w świetle badań / 204
4.5. Wnioski w świetle modelu analitycznego / 212

Rozdział 5. Przebudowa porządku rynku pracy SGR w zjednoczonych Niemczech po 1998 r.
5.1. Problemy niemieckiej gospodarki pod koniec lat 90. XX w. w perspektywie rynku pracy / 218
5.2. Gradualizm reform lat 90. i przygotowania do gruntownych zmian porządku rynku pracy / 222
5.3. Poziom ładu gospodarczego: reformy rynku pracy w latach 2002–2007 / 229
5.4. Efekty reform na poziomie procesu gospodarczego i socjologiczno-antropologicznego fundamentu rynku / 235
5.4.1. Poziom procesu gospodarczego: efekty ogólne reform / 236
5.4.2. Poziom procesu gospodarczego: efekty szczegółowe reform / 238
5.4.2.1. Poprawa efektywności pośrednictwa i procesu dopasowań na rynku pracy / 238
5.4.2.2. Redukcja pozapłacowych kosztów pracy / 245
5.4.2.3. Zwiększenie zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym / 246
5.4.2.4. Spadek bezrobocia długookresowego / 248
5.4.3. Efekty na poziomie socjologiczno-antropologicznego fundamentu rynku / 249
5.4.3.1. Rozwój przedsiębiorczości / 249
5.4.3.2. Obniżenie oczekiwań płacowych / 252
5.4.3.3. Większa odpowiedzialność partnerów taryfowych / 255
5.5. „Efekty uboczne” reform – sektor niskich płac i erozja normalnego stosunku pracy / 257
5.6. Funkcjonowanie rynku pracy po reformach – test w kryzysie 2008–2009 / 262
5.7. Reregulacja – trendy w polityce ładu gospodarczego na rynku pracy po reformach Hartza / 268
5.8. Realizacja materialnego zadania gospodarki – „dobrobytu dla wszystkich” – w optyce rynku pracy / 271
5.9. Wnioski w świetle modelu analitycznego / 275

Zakończenie / 285
Bibliografia / 299
Spis schematów, tabel, wykresów i uzupełnień / 323
Summary / 327
Zusammenfassung / 335

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum