• Home
  • Geografia
  • Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia

Justyna Chodkowska-Miszczuk

Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4168-6
Publication year:
2019
Pages number:
232
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Justyna Chodkowska-Miszczuk

Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju lokalnym w świetle koncepcji zakorzenienia

Kategoria produktu:

Powstawanie nowych przedsiębiorstw energetycznych na obszarach wiejskich z jednej strony stanowi wyzwanie, z drugiej zaś stwarza szansę rozwoju. Przejście od scentralizowanej energetyki konwencjonalnej w kierunku zdecentralizowanej energetyki odnawialnej wykorzystującej zasoby lokalne to proces wielopłaszczyznowy, dotyczący nie tylko zmian technologicznych, ale wymagający przede wszystkim przeobrażeń społecznych i przestrzennych. Przekształcenia w sektorze energetycznym kreślą też perspektywę indukowania nowych bodźców rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru i mobilizacji potencjału lokalnego. Działając w lokalnych układach, budując sieć powiązań, zakorzeniając się, przedsiębiorstwa energetyczne stwarzają możliwość uruchomienia sił napędowych lokalnych gospodarek. Tworzone relacje i pogłębiana współpraca to także doskonała płaszczyzna popularyzowania działań edukacyjnych w zakresie postaw i zachowań charakterystycznych dla społeczeństwa niskoemisyjnego. Formułowanie założeń skutecznych polityk lokalnych, szczególnie w zakresie upowszechnienia się gospodarki niskoemisyjnej, musi uwzględniać zidentyfikowane procesy odnoszące się do rangi powiązań między nowymi podmiotami energetycznymi a lokalnym otoczeniem.

Od autora / 7

1. Wstęp / 11
1.1. Schemat koncepcyjny pracy / 11
1.2. Metody badań i materiały źródłowe / 23

2. Teoretyczno-metodologiczny kontekst badań / 40
2.1. Koncepcja zakorzenienia / 41
2.2. Transformacja energetyki w świetle nowego paradygmatu energetycznego / 54
2.3. Paradygmat rozwoju lokalnego w kontekście zakorzenienia i transformacji energetycznej / 68

3. Przedsiębiorstwa biogazowe w rozwoju energetyki odnawialnej / 79
3.1. Funkcjonowanie biogazowni – główne problemy badawcze / 81
3.2. Biogaz rolniczy w produkcji energii z OZE w Europie / 86

4. Biogazownie rolnicze w Polsce / 96
4.1. Uwarunkowania sektora biogazu / 96
4.2. Rozwój biogazowni rolniczych / 113

5. Zakorzenienie biogazowni rolniczych w lokalnym otoczeniu / 125
5.1. Charakterystyka obiektów badań / 125
5.2. Zakorzenienie biogazowni rolniczych – perspektywa przedsiębiorstw / 133
5.3. Zakorzenienie biogazowni rolniczych – perspektywa lokalnych społeczności / 146
5.4. Zakorzenienie przedsiębiorstw biogazowych a rozwój lokalny / 163

6. Podsumowanie / 172
Literatura / 184
Spis rycin / 223
Spis tabel / 225
Spis fotografii / 227
Aneks 1 / 228
Aneks 2 / 231

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Justyna Chodkowska-Miszczuk

    Pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego. Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii od 2012 roku. Specjalizuje się w badaniach związanych z niezwykle aktualną obecnie problematyką – transformacją energetyczną, będącą przejawem wdrażania rozwoju zrównoważonego – rozważaną w świetle generowania szans rozwojowych. Szczególne zainteresowanie naukowe kieruje w stronę obszarów wymagających wyjątkowego wsparcia – obszarów wiejskich oraz podmiotów energetycznych najbardziej perspektywicznych z punktu widzenia kreślenia szans dynamizowania rozwoju opartego na zasobach endogennych. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się również zagadnienia dotyczące wpływu nowych przedsiębiorstw energetycznych na kształtowanie się krajobrazu kulturowego, jego percepcji oraz ich roli w kreowaniu narracji sprzyjającej przeobrażeniom w sektorze energetycznym. Jako członek krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych prowadzi badania w Polsce i za granicą, których rezultaty są referowane na międzynarodowych konferencjach naukowych, np. w USA w trakcie American Association of Geographers Annual Meeting 2018. Wyniki analiz opublikowała w kilkudziesięciu opracowaniach na łamach krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, w tym indeksowanych w bazie Journal Citation Reports.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum