• Home
  • Konstytucje państw nowożytnych. Przegląd prawno-historyczny

Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Marcin Dorochowicz (red.)

Konstytucje państw nowożytnych. Przegląd prawno-historyczny

Wysyłamy w ciągu 3 dni
ISBN:
978-83-231-4228-7
Publication year:
2019
Pages number:
270
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

27,20 zł

miękka

Maciej Serowaniec, Jakub Zemła, Marcin Dorochowicz (red.)

Konstytucje państw nowożytnych. Przegląd prawno-historyczny

Niniejsza publikacja jest próbą wskazania głównych kierunków zmian, jakie zachodzą we współczesnych państwach w zakresie funkcjonowania podstawowych instytucji, na tle powszechnie akceptowanych standardów wynikających z zasady demokratycznego państwa prawa. Przekazujemy ją szanownym Czytelnikom z nadzieją, że być może wywoła ona szerszą dyskusję nad kierunkami reform ustrojowych zainicjowanych w państwach na przestrzeni ostatniej dekady.

Słowo od Redakcji / 7

Weronika Adamska
Konstytucjonalizować stan wyjątkowy? Wnioski z debat w V Republice Francuskiej / 9

Agata Bidas
Ewolucja kontynentalnego modelu sądownictwa konstytucyjnego wobec wyzwań współczesności / 21

Natalia Daśko
Prawnokarna ochrona znaków towarowych w prawie unijnym / 37

Marcin Dorochowicz
Pozakodeksowe wzruszenie orzeczenia sądu karnego w postępowaniu kasacyjnym jako przykład bezpośredniego stosowania art. 183 ust. 1 Konstytucji / 55

Magdalena Jankowska
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w świetle Konstytucji RP i Konstytucji Federacji Rosyjskiej – analiza prawnoporównawcza / 69

Kamil Kapica
Elastyczność procedury zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza prawnoporównawcza / 91

Tomasz Kucharski
Funkcja kontrolna sejmu walnego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1572–1764) w świetle jego własnych uchwał / 103

Przemysław Lewicki
Starożytna konstytucja pomiędzy królem a królestwem – XVII-wieczne spory wokół angielskiej ancient constitution / 131

Jan Majewski
Oazy wśród feudalnej puszcz. Włoskie średniowieczne komuny miejskie – długie trwanie instytucji obywatelskich a współczesna praktyka ustrojowa Włoch / 151

Maciej Serowaniec
Najwyższa Izba Kontroli w świetle międzynarodowych standardów organizacji i działania organów kontroli państwowej / 167

Jacek Wantoch-Rekowski, Martyna Wilmanowicz
O problematyce budżetowej w konstytucjach państw Grupy Wyszehradzkiej / 185

Cezary Węgliński
Mediator czy Obrońca? Ewolucja instytucji ombudsmana w systemie prawno-ustrojowym V Republiki Francuskiej / 203

Wojciech Włoch
Kantowska zasada autonomii jako fundament moralny demokratycznej konstytucji / 221

Jakub Zemła
Odmowa powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego w świetle zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów / 253

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Maciej Serowaniec

    Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. Współpracy z Zagranicą. Sekretarz naukowy redakcji Toruńskich Studiów Polsko-Włoskich/Studi polacco-italiani di Toruń. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017). Autor ponad 70 publikacji z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień z zakresu relacji między krajowym prawem konstytucyjnym a unijnym porządkiem prawnym oraz prawa parlamentarnego polskiego i obcego.

  • Jakub Zemła

    Asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2016–2018 prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego oraz sekretarz naukowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność”. W latach 2015–2016 wiceprezes ds. działalności naukowej, a w latach 2016–2017 skarbnik toruńskiej grupy lokalnej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Prelegent podczas licznych studencko-doktoranckich, ogólnopolskich konferencji i seminariów naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego. Obecnie jest sekretarzem zespołu redakcyjnego Studenckich Zeszytów Naukowych WPiA UMK.

  • Marcin Dorochowicz

    Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego, sekretarz naukowy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modern Constitutions: History and the Present”, członek Rady Wydziału, były Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. Prelegent podczas licznych konferencji naukowych. Autor publikacji przede wszystkim z zakresu poprawnej legislacji, pozakarnej działalności prokuratury, gwarancji konstytucyjnych w procesie karnym i prawa wyborczego.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum