Agnieszka Kuś

Działalność innowacyjna małych przedsiębiorstw w Polsce

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4487-8
Publication year:
2020
Pages number:
194
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

34,00 zł

miękka

Agnieszka Kuś

Działalność innowacyjna małych przedsiębiorstw w Polsce

Kategoria produktu:

Rywalizacja gospodarcza w skali globalnej wymusza na krajach, regionach i przedsiębiorcach poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że oprócz zróżnicowanych działań podejmowanych przez władze międzynarodowe, krajowe czy same przedsiębiorstwa czynnikiem niezbędnym do wyjścia z trudności jest zwiększenie poziomu innowacyjności. Dynamizm zmian zachodzących we współczesnych organizacjach, zarówno w ich otoczeniu, jak i wewnętrznych strukturach, implikuje konieczność poszukiwania przez przedstawicieli nauk o zarządzaniu oraz praktyków biznesu nowych rozwiązań teoretycznych wyjaśniających efektywność organizacyjną. Skutkiem owych poszukiwań są próby konstruowania nowych paradygmatów zarządzania oraz odpowiednich do zmieniających się uwarunkowań modeli przedsiębiorstwa XXI wieku.

Przygotowana publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej dokonano oceny istniejącego stanu wiedzy z zakresu problematyki działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Poza tym w pracy zidentyfikowano uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne towarzyszące prowadzeniu działalności innowacyjnej przez małe przedsiębiorstwa, które umożliwiły przeprowadzenie pogłębionych dociekań w części empirycznej monografii. Ostatecznie zaproponowano model wyjaśniający podejmowanie przez polskie małe przedsiębiorstwa działań innowacyjnych.

Wstęp / 7

Rozdział 1. Małe przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce
1.1. Wprowadzenie / 15
1.2. Przedsiębiorstwo jako podstawowa jednostka systemu gospodarczego / 16
1.3. Kryteria wyodrębniania małych podmiotów gospodarczych / 27

Rozdział 2. Zarządzanie działalnością innowacyjną przedsiębiorstw
2.1. Wprowadzenie / 41
2.2. Innowacje w przedsiębiorstwie – ramy teoretyczne / 42
2.2.1. Pojęcie i typologia innowacji / 42
2.2.2. Miejsce innowacji w wybranych koncepcjach teoretycznych / 57
2.3. Proces zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie / 65
2.4. Elementy kształtujące działalność innowacyjną przedsiębiorstw / 88
2.4.1. Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania działalności innowacyjnej / 88
2.4.2. Źródła informacji dla działalności innowacyjnej / 100
2.4.3. Bariery działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw / 103

Rozdział 3. Badania nad działalnością innowacyjną polskich małych przedsiębiorstw
3.1. Wprowadzenie / 111
3.2. Metodyka badawcza / 112
3.3. Charakterystyka próby badawczej / 115
3.4. Ocena działalności innowacyjnej polskich małych przedsiębiorstw / 122

Rozdział 4. Model działalności innowacyjnej małego przedsiębiorstwa
4.1. Wprowadzenie / 151
4.2. Model koncepcyjny – założenia teoretyczne / 151
4.3. Model ogólny – zmienne / 155
4.4. Model ogólny – wyniki estymacji / 156

Podsumowanie / 169
Bibliografia / 173

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Agnieszka Kuś

    Pracuje w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej aktywności zawodowej analizuje problematykę i zjawiska związane z działalnością innowacyjną współczesnych podmiotów gospodarczych. Szczególne miejsce zajmują analizy uwarunkowań rozwojowych i finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest autorką i współautorką ponad 30 publikacji naukowych oraz redaktorką kilku monografii. Jest także inicjatorką cyklu konferencji dla młodych badaczy – Kopernikańskiego Sympozjum Młodych Naukowców – które rokrocznie gromadzi w Toruniu przedstawicieli świata nauki i biznesu zainteresowanych tematyką wyzwań towarzyszących naukom o zarządzaniu i jakości.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum