Renata Góralska

Studenci uniwersytetu końca XX wieku

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1605-9
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
295
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Renata Góralska

Studenci uniwersytetu końca XX wieku

Kategoria produktu:

Spis treści
Wstęp * Funkcje uniwersytetu - tradycja i aktualne tendencje: Koncepcja funkcji wyższego wykształcenia * Instytucja uniwersytetu i ewolucja jego funkcji * Uniwersytet wobec zmiany społecznej. Charakterystyka młodzieży studiującej - przegląd literatury:Młodzież - ustalenia terminologiczne * Sytuacja polskiej młodzieży po roku 1989 * Specyficzne cechy młodzieży studenckiej * Z badań empirycznych nad młodzieżą studiującą. Założenia metodologiczne badań empirycznych: Badania nad rozwojem uczelni wyższych - projekt Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Klagenfurcie * Cele i uzasadnienie potrzeby badań * Problematyka badawcza * Identyfikacja oraz operacjonalizacja zmiennych * Metoda, techniki i narzędzia badawcze * Organizacja i przebieg badań. Struktura spoleczno-demograficzna oraz sytuacja materialna młodzieży rozpoczynającej studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika: Płeć, wiek i stan cywilny badanych * Rodzaj ukończonej szkoły średniej, ocena na świadectwie maturalnym * Struktura stratyfikacyjno-przestrzenna badanej zbiorowości * Sytuacja materialna studentów * Podsumowanie. Motywy podejmowania studiów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika: Czas podejmowania decyzji o studiach * Motywy podejmowania studiów na tle wyników analizy czynnikowej * Motywy interpersonalne (środowiskowe) * Motywy antycypujące wartości przyszłej pracy zawodowej * Motywy zastępcze * Zainteresowanie studiowaną dyscypliną * Motywy o charakterze autotelicznym * Motywy o charakterze ekonomicznym * Atrakcyjność środowiska studenckiego jako motyw podejmowania studiów * Zgodność wyboru kierunku studiów z pierwotnymi zamiarami * Źródła wiedzy o uczelni i studiach wyższych * Podsumowanie. Postawy młodzieży rozpoczynającej naukę w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wobec stadiów i uczelni: Zadania uczelni wyższych i akademickiego wykształcenia w opinii studentów * Stosunek studentów rozpoczynających studia do nauki, kierunku studiów i uczelni * Kierunek studiów a zainteresowania * Nadzieja na pomyślne zakończenie studiów * Możliwość przerwania studiów * Chęć zmiany uczelni * Realizacja programu studiów * Możliwości uzyskania informacji o uczelni * Adaptacyjne problemy i niepokoje * Podsumowanie. Perspektywy pracy studentów rozpoczynających studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika: Studia i zawód * Preferowane wartości przyszłej pracy * Perspektywy własnego rozwoju w ocenie studentów * Podsumowanie. Studenci rozpoczynający studia w UMK a realizacja przez szkoły wyższe ukrytych funkcji: Wyniki badań dla zmiennej "absorpcja" * Wyniki badań dla zmiennej "anemia" * Wyniki badań dla zmiennej "segmentacja" * Wyniki badań dla zmiennej "nowa klientela". Zakończenie i wnioski * Bibliografia * Wykaz skrótów * Aneks * University students of the end of 20th century. The report of the research of Nicolaus Copemicus University's youth. Summary * Studenten der Universität am Ende des 20. Jahrhunderts. Forschungsbericht über Jugendliche der Nikolaus-Copemicus-Universität. Zusammenfassung

Ze wstępu
Celem niniejszej pracy jest opis funkcjonowania uniwersytetu w okresie przemian. W ramach tego opisu zostanie położony nacisk na kwestie związane z podejmowaniem kształcenia na poziomie wyższym, a ściślej na zagadnienia: dostępu do studiów, motywów podejmowania studiów, stosunku do uczelni i przyszłej pracy. Niejako dopełnieniem prezentowanych analiz jest próba rozpoznania rzeczywistych funkcji współczesnego uniwersytetu. Inspiracją do podjęcia omawianych w książce badań był międzynarodowy projekt zainicjowany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Klagenfurcie, koncentrujący się na związku transformacji politycznej, społecznej i gospodarczej z warunkami kształcenia w szkołach wyższych. Zastosowanie narzędzia badawczego opracowanego na bazie kwestionariusza ankiety sformułowanej przez zespół z Uniwersytetu w Klagenfurcie zdecydowało o komparatystycznym charakterze przeprowadzonych badań.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum