• Strona główna
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union. Między Europą i Rosją. Problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej

Wojciech Kosiedowski, Aranka Ignasiak-Szulc (red.)

Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union. Między Europą i Rosją. Problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2348-4
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
285
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Wojciech Kosiedowski, Aranka Ignasiak-Szulc (red.)

Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union. Między Europą i Rosją. Problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej

Kategoria produktu:

Celem publikacji jest wskazanie przesłanek dla rozwoju współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej, zebranych na podstawie zobiektywizowanej, pogłębionej analizy oraz oceny stanu obecnego i możliwości rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych w tym regionie.

Introduction / 11

Part I. Strategic Conditions of Regional Co-operation Development in Central and Eastern Europe
Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski: Problems of Economic Cohesion of Central and Eastern Europe According to Countries and Regions / 21
Wojciech Kosiedowski: Macroeconomic Conditions of the Development of Countries of North-Eastern Borderland of the European Union / 41
Antanas Makštutis: Problems of National Security in the Conditions of International Co-operation in Europe / 55
Leonas Žitkus: Geopolitical Location as a Factor of Competitive Advantage (on the Example of Lithuania) / 66
Vera Boronenko, Anastasya Vilcinya: Methodological Premises of the Analysis of Competitiveness of Regions / 80

Part II. Co-operation in the Baltic Sea Region
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński: Polish Northern Regions as Trading Partners of the Countries of the Baltic Sea Region / 93
Borisas Melnikas: Selected Issues of Social and Economic Transformation in the Baltic Countries: Urbanization and Property Relations Creation Processes / 110
Anatoly Yemelyanov, Yanis Ievinsh: Technogene Risks in Development of the Baltic Sea Region / 122
Alexandr Pankrukhin, Sergej Ignatjevs: Image of a Country and Its Role in Transformation Process (Views from Baltic Countries) / 133
Jolanta Kubicka: Principles of Co-operation of Baltic States in the Council of the Baltic Sea States / 147

Part III. Conditions and Forms of Interregional and Transborder Co-operation
Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorya Stasytyte, Elena Borisova: Development of Regional Business Risk Management Systems in the Conditions of Knowledge Economy / 157
Mariusz Czupich: Universities, Business Incubators and Technology Parks: Co-operation for Regional Economy Development / 170
Vladimir Cudeckis, Nataliya Cudecka: Waste Management in Latvia in Scope of Reform of Territorial-Administrative Division / 181
Ilona Kunicka: Unemployment in the Regions of Latvia in the Process of European Integration / 189
Kęstutis Skerys, Julius Christauskas, Olegas Slepakovas, Modernization of Railway Corridors in Lithuania with the Use of EU Funds / 200
Algirdas Junevičius: Conditions of Company Establishment in the European Community Law / 209
Iveta Mietule: Selected Issues of the Meaning of Human Capital in Economic Development (on the Example of Latvia) / 219
Eve Tomson: Competition of Bus Transport Companies in Regions of Estonia / 227
Vida Pipirene, Luda Maciukeviciene: Principles of Interpersonal Communication between Participants of International Co-operation / 239

Part IV. Belarusian and Ukrainian Experiences
Anton Slonimskiy, Marina Slonimskaya, Olga Linchevskaya, Anna Pobol: Transborder Co-operation of Inhabitants and Entrepreneurs in Western Regions of Belarus / 249
Aleksandr Zhemoyda: Regional Development During Transition Period in Ukraine / 263

Afterword / 275
Information about Authors / 284

 

Między Europą i Rosją. Problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej

Wstęp / 13

Część I. Strategiczne uwarunkowania rozwoju współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej
Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski: Problemy spójności gospodarczej Europy Środkowej i Wschodniej według krajów i regionów / 21
Wojciech Kosiedowski: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju państw północno-wschodniego pogranicza Wspólnoty Europejskiej / 41
Antanas Makštutis: Problemy bezpieczeństwa narodowego w warunkach współpracy międzynarodowej w Europie / 55
Leonas Žitkus: Położenie geopolityczne jako czynnik przewagi konkurencyjnej (na przykładzie Litwy) / 66
Vera Boronenko, Anastasya Vilcinya: Metodologiczne przesłanki analizy konkurencyjności regionów / 80

Część II. Współpraca w Regionie Morza Bałtyckiego
Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński: Regiony Polski Północnej jako partnerzy handlowi państw Regionu Morza Bałtyckiego / 93
Borisas Melnikas: Wybrane aspekty społeczno-ekonomicznej transformacji w krajach bałtyckich: procesy urbanizacji i tworzenia stosunków własności / 110
Anatoly Yemelyanov, Yanis Ievinsh: Ryzyko technogeniczne w rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego / 122
Alexandr Pankrukhin, Sergej Ignatjevs: Wizerunek państwa i jego rola w procesie transformacji (spojrzenie z państw bałtyckich) / 133
Jolanta Kubicka: Podstawy współpracy krajów bałtyckich w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego /147

Część III. Czynniki i formy współpracy międzyregionalnej i transgranicznej
Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Viktorya Stasytyte, Elena Borisova: Rozwój regionalnych systemów zarządzania ryzykiem biznesowym w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / 157
Mariusz Czupich: Uniwersytety, inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne: współpraca na rzecz rozwoju gospodarki regionalnej / 170
Vladimir Cudeckis, Nataliya Cudecka: Gospodarowanie odpadami na Łotwie w powiązaniu z reformą podziału terytorialno-administracyjnego / 181
Ilona Kunicka, Bezrobocie w regionach łotewskich wobec procesu integracji europejskiej / 189
Kęstutis Skerys, Julius Christauskas, Olegas Slepakovas: Modernizacja korytarzy kolejowych na Litwie przy wykorzystaniu funduszy UE / 200
Algirdas Junevičius: Wymogi dotyczące zakładania przedsiębiorstw w prawie Wspólnoty Europejskiej / 209
Iveta Mietule: Wybrane aspekty roli kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarczym (na przykładzie Łotwy) / 219
Eve Tomson: Konkurencja między przedsiębiorstwami transportu autobusowego w regionach Estonii / 227
Vida Pipirene, Luda Maciukeviciene: Zasady komunikacji interpersonalnej pomiędzy uczestnikami współpracy międzynarodowej / 239

Część IV. Doświadczenia białoruskie i ukraińskie
Anton Słonimskij, Marina Słonimskaja, Olga Linchevskaja, Anna Pobol: Współpraca transgraniczna mieszkańców i przedsiębiorców w zachodnich regionach Białorusi / 249
Aleksandr Zhemoyda: Rozwój regionalny w okresie transformacji na Ukrainie / 263

Zakończenie / 278
Informacje o autorach / 284

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum