Włodzimierz Tyburski

Dyscypliny humanistyczne i ekologia

Nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
392
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Seria:
Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-3025-3
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-2884-7

74,00 zł

twarda

Włodzimierz Tyburski

Dyscypliny humanistyczne i ekologia

Kategoria produktu:

W działaniach mających na celu powstrzymanie niszczenia i destrukcji środowiska przyrodniczego ważna rola przypada naukom humanistycznym. Z jednej strony dyscypliny te dają szerszą i pogłębioną analizę kulturowych, światopoglądowych, cywilizacyjnych uwarunkowań i przyczyn kryzysu ekologicznego, z drugiej jak żadne inne dysponują dużymi możliwościami w zakresie kształtowania świadomości, pobudzania motywacji, kreowania określonych postaw i zachowań proekologicznych, a także dostarczają tak potrzebnych uzasadnień dla działań przyjaznych środowisku. Korzystając z wyników własnych dociekań oraz z rozeznania stanu środowiska dostarczanego przez nauki przyrodnicze, zmierzają do wypracowania nowego modelu rozwoju i nowego modelu relacji pomiędzy człowiekiem, kulturą a przyrodą. Rezultatem wyraźnego ukierunkowania refleksji humanistycznej na szeroko rozumianą problematykę ekologiczną jest powstanie humanistycznego kierunku ochrony środowiska, określanego także mianem humanizmu ekologicznego. Jego integralnym składnikiem jest myśl filozoficzno-etyczna (ekofilozofia, etyka środowiskowa) wraz z innymi dyscyplinami humanistycznymi zaangażowanymi na rzecz ochrony środowiska: ekopedagogiką, ekoestetyką, psychologią ekologiczną czy ekoteologią. Uzupełniają one nauki przyrodnicze, techniczne i prawne ukierunkowane na rzecz ochrony środowiska o szereg nowych i doniosłych składników, m.in. o wymiar filozoficzny, aksjologiczny (etyczny i estetyczny), psychologiczny oraz edukacyjno-wychowawczy.

Niniejsze opracowanie jest pierwszą w literaturze przedmiotu próbą przedstawienia w miarę pełnego zestawu dyscyplin humanistycznych zaangażowanych na rzecz ekologii.

Wprowadzenie / 7

Rozdział I. Filozofia ekologiczna (ekofilozofia) / 17
Powstanie i rozwój ekofilozofii / 19
Ekofilozofia i etyka środowiskowa w Polsce / 30
Człowiek–przyroda w perspektywie dziejów filozofii / 40
Ekofilozofia jako badanie i określanie stosunku człowieka do przyrody / 62
Ekofilozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju / 80
Zjawisko wykluczenia ekologicznego / 91

Rozdział II. Etyka środowiskowa / 101
Geneza i podstawowe zadania / 103
Przedmiot etyki środowiskowej / 107
Koncepcje etyki środowiskowej / 109
Wartości etyki środowiskowej / 130
Deontologiczny wymiar etyki środowiskowej / 164
Etyczny wymiar edukacji ekologicznej / 167

Rozdział III. Ekoestetyka / 171
Piękno i natura w polskiej myśli estetycznej / 173
Ekologiczne inspiracje w estetyce / 190
Ekologiczna estetyka przyrody / 196
Sztuka ekologiczna / 199
Estetyka krajobrazu / 203
Estetyka przestrzeni zurbanizowanej. Ekologia miasta / 211
Edukacja estetyczna jako część składowa edukacji ekologicznej / 216

Rozdział IV. Psychologia ekologiczna / 221
Definicje, przedmiot badań, stanowiska / 223
Zdrowie psychiczne człowieka w warunkach destrukcji środowiska przyrodniczego / 228
Psychologia krajobrazu / 239
Próba typologii postaw proekologicznych według kryterium psychologicznego / 244

Rozdział V. Ekoteologia / 247
W kierunku ekoteologii – pierwsze inicjatywy / 249
Stosunek do przeszłości / 254
Myśl protestancka / 263
Idee ekologiczne w myśli prawosławnej / 271
Człowiek i środowisko w nauce społecznej Kościoła katolickiego / 275
Grzech ekologiczny, sumienie ekologiczne, dekalog ekologiczny / 288
Przyroda w religii i filozofii Wschodu / 298

Rozdział VI. Ekopedagogika (edukacja ekologiczna) / 311
Założenia i zadania edukacji ekologicznej / 313
Świadomość ekologiczna / 324
Edukacja do dialogu z przyrodą / 331
Sumienie ekologiczne / 334
Postawa proekologiczna / 337
Edukacja na rzecz zmiany modelu konsumpcyjnego i stylów życia / 342
Kultura ekologiczna / 345

Zakończenie / 351
Bibliografia / 361
The humanities and ecology. Summary / 381
Indeks osobowy / 383
  • Marcin Pełka

    Najnowsza książka toruńskiego profesora Włodzimierza Tyburskiego jest pierwszą, długo oczekiwaną przez znawców tematu, całościową prezentacją dyscyplin humanistycznych zaangażowanych na rzecz ekologii, przejętych procesem postępującej degradacji świata natury. Wykład prezentuje się jako zwarty i kompetentny, sam zaś jego język potrafi zainteresować i odznacza się klarownością. Jest to kolejna z wielu publikacji Tyburskiego poświęcona temu tematowi, jednak pierwsza tak syntetyczna i szeroka.[...] O długiej aktualności tej publikacji każe przesądzać to, jak przejrzystym i kompetentnym jest dziełem, jak dogłębnie i sprawnie ukazuje charakter omawianych nauk, wyniki ich rozważań i ich konkretne postulaty. Książkę niniejszą polecić należy przede wszystkim znawcom tematu, bo okaże się dla nich kompendium wiedzy i doskonałą wykładnią własnych poglądów. Będzie też przydatna wszystkim ekologom, zwłaszcza jako podręcznik i źródło wiedzy, propagatorom idei zrównoważonego rozwoju, bo przesłanie każdego rozdziału dotyczy jej wdrażania, a także humanistom (zwłaszcza jeżeli humanizm ekologiczny pozostawał dotąd poza ich zainteresowaniem), czyli zwłaszcza etykom, estetykom, przedstawicielom innych dyscyplin filozoficznych, również psychologom, teologom oraz pedagogom.
    Fragment recenzji opublikowanej w miesięczniku "Głos uczelni" (11/2013)
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum