Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka (red.)

Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-3112-0
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
574
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Leszek Stępka (red.)

Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna

Kategoria produktu:

Recenzowana monografia, tak jak sami redaktorzy zaznaczyli we wstępie, „jest nietypowa, gdyż stanowi naukowe rozwinięcie słownikowego, wieloaspektowego zagadnienia definiowania broni”. Na ogół bowiem poszczególnym rodzajom broni są poświęcane odrębne publikacje. Jednakże takie ujęcie zapobiegło często monotonnej prezentacji danego zagadnienia, uwzględniło natomiast kwestie istotne i aktualne. Także dobór poszczególnych artykułów jest trafny. Zostały one odpowiednio pogrupowane w następujących częściach pracy: broń biała, broń palna i pneumatyczna, broń niekonwencjonalna, broń i nowoczesne technologie, broń a przestępczość, najniebezpieczniejsza broń.

Z recenzji prof. dr. hab. Mariusza Kulickiego

Wstęp  / 9

Część 1. Broń biała
Damian Wąsik, Miecz katowski – broń czy narzędzie?  / 15
Magda Skraga, Pałka teleskopowa w świetle prawa. Ocena legalności nabywania, posiadania, używania  / 27

Część 2. Broń palna i pneumatyczna
Leszek Stępka, Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Istota broni palnej  / 37
Józef Wójcikiewicz, Weapon focus  / 53
Jerzy Kasprzak, Niebezpieczne zabawki czy broń palna?  / 61
Karol Pachnik, Zasady oceny dowodów w sprawach dotyczących wydawania i cofania pozwoleń na posiadanie broni w postępowaniach przed organem i sądem administracyjnym  / 77
Daniel Mańkowski, „Nie przekracza 17 dżuli”. Następstwa użycia urządzeń pneumatycznych – perspektywa kryminalistyczna  / 89
Piotr Zwarycz, Fakty i mity strzelectwa pneumatycznego  / 109
Michał Gazda, Ekspertyza broni palnej  / 123
Mateusz Kończal, „Inny podobnie niebezpieczny przedmiot” w rozumieniu przepisów części szczególnej kodeksu karnego  / 137
Karol Kłosowski, Dopuszczalność użycia broni palnej w świetle przepisów Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej  / 149
Mateusz Wiśniewski, Aspekty prawne użycia strzelca wyborowego w Polsce z uwzględnieniem problematyki strzału ratunkowego  / 159
Paweł Wiśniewski, Druga Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych (Second Amendment) – fundamentalne prawo konstytucyjne czy niebezpieczny anachronizm? Wykładnia postanowień konstytucyjnych  / 169
Łukasz Pawełoszek, Archeolog na miejscu zdarzenia – badanie miejsc zdarzeń ze śladami użycia broni palnej  / 183
Józef Gurgul, Verba docent, exempla trahunt  / 203

Część 3. Broń niekonwencjonalna
Wojciech Andrzej Kasprzak, Zwierzęta jako broń  / 217
Justyna Wierzchucka, Nauka w służbie zła, czyli współczesna broń biologiczna  / 235
Kamil Wielewicki, Broń masowego rażenia jako źródło zagrożeń terrorystycznych  / 257
Agata Kleczkowska, Broń masowej zagłady w prawie polskim  / 275

Część 4. Broń i nowoczesne technologie
Kamil Bojarski, Stuxnet jako broń cybernetyczna oraz objaw trendów w rozwoju współczesnego pola walki  / 293
Joanna Ewa Grabarczyk, Implanty bioniczne – rewolucja w prowadzeniu wojny  / 309
Julia Grzywna, Wydrukujmy sobie broń!  / 321
Konrad Mazur, Bezzałogowe statki latające w świetle polskiego prawa  / 327

Część 5. Broń a przestępczość
Anita Marta Wiśniewska, Zabójstwo przy użyciu broni palnej  / 339
Piotr Leszczyński, Urządzenia wybuchowe – ulubione narzędzie w rękach przestępców i terrorystów  / 349
Wioleta Chwedoruk, „Żywe bomby”, czyli metody stosowane przez ugrupowania terrorystyczne  / 365
Marcin Rosiak, Ewolucja współpracy policyjnej w zakresie zwalczania nielegalnego handlu bronią i terroryzmu w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia  / 375
Maciej Tykwiński, Użycie broni palnej przez policję. Postulaty de lege lata i de lege ferenda  / 393
Ewa Stępka, Cena za ochronę życia – psychologiczne konsekwencje użycia broni palnej przez policjantów  / 407
Michał Warchoł, Użycie broni i niebezpiecznych narzędzi w celu samoobrony w świetle teorii i orzecznictwa  / 423
Rafał Kamiński, Problem nielegalnego posiadania broni i amunicji na obszarze województwa podlaskiego  / 439
Małgorzata Odachowska, Wpływ historii i kultury na liczbę przestępstw z użyciem broni palnej na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii  / 453
Wojciech Sosnowski, Broń palna a przestępczość  / 463
Dariusz Pożaroszczyk, Nielegalne posiadanie broni palnej jako informacja operacyjna i okoliczność istotna w kontekście taktyki procesowej  / 483
Marta Łosińska, Broń operacyjna, czyli wykorzystanie wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  / 501
Martyna Judzińska, Prowokacja policyjna jako broń w walce z pedofilią w Internecie  / 523
Rafał Połeć, Paweł Durka, Wybrane aspekty wywiadu jako metody czynności operacyjno-rozpoznawczych wykorzystującej techniki manipulacyjne  / 537
Anna Szczepaniak, Paweł Kępka, Broń w portfelu każdego, czyli słów kilka o przestępczości związanej z kartami płatniczymi / 553

Część 6. Najniebezpieczniejsza broń
Katarzyna Darul, Cięty język – między erystyką a retoryką  / 563

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz

    dr hab., jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMK; w 2000 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. W 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Od października 2012 r. jest kierownikiem Katedry Kryminalistyki UMK. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są osobowe źródła dowodowe oraz prawno-kryminalistyczna problematyka czynności procesowych.

  • Leszek Stępka

    jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Kryminalistyki UMK od 2007 r. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy Dostępność broni palnej bojowej (krótkiej) do ochrony osobistej. Specjalizuje się w kryminalistycznych badaniach broni strzeleckiej oraz wariografii kryminalistycznej. Bada także wpływ dostępu do broni palnej na przestępczość i inne patologie społeczne. Jest stałym biegłym sądowym z zakresu wariografii kryminalistycznej.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum