Marlena Ciechan-Kujawa

Wielowymiarowy audyt biznesowy - wartość dodana dla organizacji i interesariuszy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3171-7
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
468
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

78,00 zł

miękka

Marlena Ciechan-Kujawa

Wielowymiarowy audyt biznesowy - wartość dodana dla organizacji i interesariuszy

Kategoria produktu:

Praca stanowi interesujące i bardzo wartościowe opracowanie na temat audytu, w szczególności audytu zewnętrznego (…) Zawiera udaną próbę autorskiej konstrukcji modelu audytu biznesowego, poprzez wielowymiarową ocenę organizacji do zdolności kontynuowania działalności w warunkach zrównoważonego rozwoju (…) Do walorów niniejszej pracy należy zaliczyć autorskie, nowatorskie podejście do wielu kwestii, a przede wszystkim krytyczny stosunek do poruszanych aspektów. Świadczy to o Jej rzetelności naukowej w tak skomplikowanej i wielowątkowej materii. Z pewnością istotnym atutem książki jest również szeroki, a przy tym syntetyczny przegląd wyników badań obcych oraz przeprowadzone szerokie badania własne na kilku próbach badawczych.

Z recenzji prof. dr hab. Danuty Dziawgo

Wstęp / 9

ROZDZIAŁ 1. Nowe tendencje i uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w XXI wieku
1. Wyzwania i mechanizmy modelowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw / 21
1.1. Uwarunkowania wyboru modeli biznesowych / 21
1.2. Efektywność i innowacje jako determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / 30
2. Interesariusze i ich wpływ na tworzenie spirali wartości / 37
2.1. Rozwój i znaczenie teorii interesariuszy / 37
2.2. Istota zarządzania relacjami z interesariuszami / 45
3. Przejrzystość organizacji a zaufanie interesariuszy / 63

ROZDZIAŁ 2. Audyt jako narzędzie oceny zrównoważonego rozwoju organizacji
1. Istota audytu i uwarunkowania jego rozwoju / 71
1.1. Pojęcie audytu i jego geneza / 71
1.2. Determinanty rozwoju audytu / 77
2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres audytu / 80
2.1. Audyt w kontekście relacji pomiędzy stronami audytu / 80
2.2. Audyt z perspektywy zakresu przeprowadzanej oceny / 92
3. Cele współczesnego audytu i jego znaczenie dla organizacji oraz jej interesariuszy / 98

ROZDZIAŁ 3. Standardy i praktyka rewizji finansowej
1. Istota rewizji finansowej i jej cele na tle uwarunkowań historycznych,
prawnych i ekonomicznych / 107
1.1. Pojęcie rewizji finansowej i jej miejsce w systemie audytu / 107
1.2. Ekonomiczno-prawne determinanty ewolucji rewizji finansowej / 112
1.3. Standaryzacja i harmonizacja rewizji finansowej w Polsce / 122
1.4. Perspektywy i kierunki rozwoju usług audytorskich / 126
2. Podstawy prawne i zakres świadczonych usług audytorskich / 129
2.1. Aktualne rozwiązania systemowe / 129
2.2. Podmioty podlegające badaniu sprawozdań finansowych / 136
3. Rewizja finansowa na tle systemu rachunkowości, kontroli i nadzoru organizacji / 140
3.1. Systemowy obszar rewizji finansowej / 140
3.2. Sprawozdanie jako przedmiot badania / 144
3.3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej / 154
3.4. Ocena kontynuacji działalności / 156
4. Forma i zakres komunikacji wyników audytu – opinia i raport biegłego / 162
5. Przydatność audytu finansowego w ocenie interesariuszy w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym / 167

ROZDZIAŁ 4. Audyt systemów zarządzania na podstawie międzynarodowych standardów
1. Zmiany w systemach zarządzania i ich wpływ na rozwój standaryzacji / 177
2. Wytyczne norm ISO w definiowaniu zakresu audytu zewnętrznego / 188
2.1. Standardy w zakresie zarządzania jakością ISO 9000 / 188
2.2. Inne standardy zarządzania / 195
2.3. Integracja systemów zarządzania z perspektywy dojrzałości organizacji / 206
3. Audyt systemu zarządzania organizacją dla potrzeb certyfikacji / 211
3.1. Cele, atrybuty i komponenty procesu audytu / 211
3.2. Zakres i metodyka oceny systemów zarządzania
w świetle wytycznych norm serii ISO / 217
3.3. Raportowanie wyników audytu – wytyczne i ich stosowanie / 221
4. Efekty certyfikacji systemów zarządzania dla interesariuszy / 224

ROZDZIAŁ 5. Współczesny kontekst audytu – wyzwania i perspektywy w świetle wyników badań
1. Uzasadnienie problemu badawczego / 231
2. Metodyka badań empirycznych / 234
3. Szczegółowa analiza prób badawczych / 247
3.1. Struktura badanych organizacji / 247
3.2. Struktura grupy audytorów systemów zarządzania / 251
3.3. Struktura grupy biegłych rewidentów / 254
4. Prezentacja wyników badań / 257
4.1. Oczekiwania w zakresie roli współczesnego audytu / 257
4.2. Ocena praktyki funkcjonowania audytu / 290
4.3. Determinanty i perspektywy rozwoju audytu / 319

ROZDZIAŁ 6. Wielowymiarowy zewnętrzny audyt biznesowy – model oceny organizacji i komunikowania wyników
1. Cele audytu wielowymiarowego i jego potencjalne korzyści / 331
2. Model wielowymiarowej oceny organizacji / 335
2.1. Metodyka budowy modelu / 335
2.2. Elementy oceny organizacji w ramach audytu wielowymiarowego / 346
3. Wielowymiarowa macierz oceny organizacji / 363
4. Analiza luk w ocenie zgodności i efektywności działalności organizacji w ramach obecnych audytów zewnętrznych / 375
5. Komunikowanie wyników wielowymiarowego audytu biznesowego / 396
5.1. Preferencje w zakresie raportowania i komunikowania wyników audytów / 396
5. 2. Koncepcja modelu raportowania wyników interesariuszom na tle preferencji stron audytu / 404

Zakończenie
Syntetyczne zestawienie osiągnięć naukowych / 418
Podsumowanie uzyskanych wyników badań empirycznych / 419
Omówienie zaproponowanego modelu / 424
Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań / 426
Literatura / 429
Spis tabel / 457
Spis wykresów / 461
Spis schematów / 467

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum