Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka (red.)

Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3286-8
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
490
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka (red.)

Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy

Zaletą tej książki jest jej wielopłaszczyznowy charakter oraz to, że prezentuje zagadnienia rzadko poruszane w polskiej literaturze. Stanowi istotny wkład w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, a jej wartością dodaną jest to, że Autorzy zamieszczonych w niej tekstów reprezentują środowiska naukowe z różnych regionów Polski, Ukrainy i Białorusi. na podkreślenie zasługuje fakt, że znaczna cześć artykułów dotyczy współczesnych, szczególnie istotnych problemów gospodarczych jak innowacyjności, przedsiębiorczość i kapitał społeczny.

Prof. zw. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz

Książka dotyczy ogólnej i niezwykle ciekawej badawczo problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie osłabionej koniunktury. Do jej zalet należy zaliczyć przede wszystkim szerokie, wieloaspektowe ujęcie tematu. Jest ona pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej, przez co prezentuje różne punkty widzenia i przybliża dylematy modernizacji gospodarek krajowych i regionalnych EŚW, widziane oczami badaczy z kraju i zagranicy. Zawiera wyniki badań, analizy, przemyślenia, koncepcje i poglądy dotyczące nie tylko gospodarki polskiej, ale również gospodarek stosunkowo słabo opisanych w polskojęzycznej literaturze ekonomicznej, tj. białoruskiej i ukraińskiej. Z pełnym przekonaniem można ją rekomendować nie tylko środowisku naukowemu specjalizującemu się w problematyce rozwoju regionalnego, ale także praktykom zajmującym się na co dzień zarządzaniem regionem.

Dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull 

Wstęp / 11

Część I / Part I
Aktualne problemy polityki gospodarczej państw i regionów  Europy Środkowo-Wschodniej / Current Problems of Economic Policy  of the Countries and Regions of Central-Eastern Europe

Wojciech Kosiedowski
Rozwój regionalny Europy Środkowo-Wschodniej  w warunkach globalnego kryzysu finansowego / 19
Regional Development of Central-Eastern Europe in Global Financial Crisis Conditions / 19

Henryk Borko
Koncepcje i instrumenty zarządzania strategicznego bezpieczeństwem energetycznym – przykład Ukrainy / 53
Energy Security Strategic Management Concepts and Instruments – the Case of Ukraine / 53

Janusz Golinowski
Polskie wyzwania wobec kryzysu praktyk modernizacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej / 83
Polish Challenges Facing the Crisis of Modernization Practices in Central and Eastern Europe / 83

Halina Sobocka-Szczapa
Strategia przeciwdziałania bezrobociu a koncepcja Long Life Learning / 101
Strategy of the Counteraction for Unemployment and Long Life Learning Concept / 101

Alina Walenia
Czynnik ludzki w sektorze publicznym w procesie wdrażania polityki spójności UE w regionach Polski Wschodniej / 121
Human Factor in the Public Sector in the Implementation Process of the EU Cohesion Policy in the Regions of Eastern Poland / 121

Część II / Part II
Rola innowacyjności i kapitału społecznego w rozwoju regionalnym / Role of Innovativeness and Social Capital in Regional Development

Tatiana Bogolib
Polityka innowacyjnego rozwoju regionalnego Ukrainy / 141
Innovative Regional Development Policy of Ukraine / 141

Rafał Klóska
Potencjał innowacyjny a rozwój regionalny w Polsce / 163
Innovation Potential and Regional Development in Poland / 163

Mariusz Czupich
Wybrane aspekty działalności władz terenowych Białorusi na przykładzie obwodu witebskiego / 177
Selected Aspects of Local Authorities Activities in Belarus on the Example of the Vitebsk Region / 177

Karolina Sadowska
Wybrane wyniki badania przedsiębiorczości i innowacyjności regionów Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą metod ilościowych / 195
Selected Results of Entrepreneurship and Innovativeness Research of Regions of Central and Eastern Europe Achieved with Quantitive Methods / 195

Aleksandra Grabowska
Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu kapitału społecznego / 221
Role of Self-Government in the Social Capital Creation / 221

Monika Krakowiak-Drzewiecka
Badanie kapitału społecznego polskich wspólnot lokalnych / 237
Research of Social Capital in Polish Local Communities / 237

Agata Jakubowska
Kapitał społeczny w instytucjach finansowych / 259
Social Capital in Financial Institutions / 259

Henryk Sasinowski
Społeczeństwo obywatelskie w aktywizacji zasobów lokalnych (rekomendacje dla wschodniego pogranicza Polski) / 277
Civil Society in Mobilization of Local Resources (Recommendations for Eastern Borderland of Poland) / 277

Część III / part III
Uwarunkowania i instrumenty rozwoju regionalnego i lokalnego /Conditions and Instruments of Regional and Local Development

Tadeusz Truskolaski, Kamil Waligóra
Polityka miejska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na przykładzie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego / 299
Urban Policy in the New European Union Financial Perspective on the Example of the Bialystok Functional Area / 299

Bartosz Jóźwik, Henryk Ponikowski
Konwergencja a dynamika PKB regionów Europy Środkowo-Wschodniej / 313
Convergence and GDP Dynamics of the Regions of Central and Eastern Europe / 313

Sławomir Jankiewicz
Energetyka rozproszona jako czynnik rozwoju regionu / 341
Power Industry Dissipated as a Factor of Regional Development / 341

Przemysław Kobus, Janusz Zrobek
Orientacja marketingowa w strategiach rozwojowych słabo rozwiniętych jednostek samorządu terytorialnego / 353
Marketing Orientation in Development Strategies of the Poorly Developed Local Government Units / 353

Krzysztof Kud, Marian Woźniak
Zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa jako element planowania i zarządzania rozwojem województwa podkarpackiego / 377
Sustainable Development of Rural Areas and Agriculture as a Part of the Planning and Management of the Development of Podkarpackie Voivodeship / 377

Aranka Ignasiak-Szulc, Michał Majcherek
Voucher badawczy w województwie kujawsko-pomorskim jako przykład instrumentu wspierania innowacyjności w regionie / 399
Research Voucher in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship as an Instrument of Innovativeness Support in Region / 399

Valery A. Silvanovich
Regionalny wymiar rozwoju rolnictwa na Białorusi / 417
Regional Dimension of the Development of Agriculture in Belarus / 417

Jan Adamiak
Rola funduszy poręczeń kredytowych we wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego / 445
Role of the Credit Guarantee Funds in Local and Regional Development Support / 445

Barbara Jurkowska
Zróżnicowanie i dynamika rozwoju regionów przygranicznych Polski Wschodniej i Zachodniej (w świetle badań ankietowych) / 463
Differences and Dynamics of Development of the Eastern and Western Poland Border Regions (Based on Questionnaire Research) / 463

Informacje o Autorach / 489

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum