• Strona główna
  • Filozofia
  • Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom II: Między semantyką a epistemologią

Rafał Palczewski

Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom II: Między semantyką a epistemologią

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3193-9
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
506
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Rafał Palczewski

Wiedza w kontekstach. W obronie kontekstualizmu epistemicznego. Tom II: Między semantyką a epistemologią

Kategoria produktu:

Książka Rafała Palczewskiego „Wiedza w kontekstach” jest bardzo cenną pracą, niewątpliwie wzbogacającą literaturę polską, a także literaturę światową. Autor zreferował obszerną literaturę dotyczącą kontekstualizmu, najważniejsze stanowiska dokładnie przeanalizował i przedyskutował oraz jasno wyraził własne zdanie. Jest to bardzo obszerna, gruntowna i rzetelna obrona kontektualizmu epistemicznego, obrona, która nie przemilcza trudności tego stanowiska. Wokół rozważań nad kontekstualizmem osnuta jest cala najnowsza światowa wiedza z zakresu logiki epistemicznej, epistemologii i filozofii języka. Książka prezentuje najnowszy stan badań w tych dyscyplinach i stanowi kompendium wiedzy na temat predykatów epistemicznych. Na bazie tej książki może odbyć się w Polsce poważna debata nad kontekstualizmem. 

Cześć I Semantyczna ekspansja kontekstualizmu / 7

1. Wiedza erotetyczna w kontekstach / 9
1.1. Wstępne ustalenia lingwistyczne / 10
1.1.1. Czasowniki poznawcze: ich dopełnienia i faktywność / 11
1.1.2. Jednoznaczność wiedzy-Q i wiedzy-że / 17
1.1.3. Podział pytań a podrzędne zdania pytajne / 21
1.1.4. ,,Wiedzieć, że” a ,,wiedzieć, czy” / 27
1.2. Zarys semantyki pytań / 30
1.2.1. Postulaty metodologiczne propozycjonalizmu / 32
1.2.2. Pytanie jako zbiór sądów / 34
1.2.3. Pytanie jako podział przestrzeni logicznej / 41
1.3. Propozycjonalizm: zagadnienia logiczno-filozoficzne / 49
1.3.1. Postacie redukcji propozycjonalnej / 50
1.3.2. Rewizjonizm propozycjonalny Schaffera / 53
1.4. Kontekstualizm dotyczący wiedzy erotetycznej / 56
1.4.1. Kontekstualizm a informacyjność odpowiedzi / 57
1.4.2. Przykład zmiany kontekstu dla wiedzy-Q / 61

2. Wiedza praktyczna w kontekstach / 63
2.1. Intelektualizm, praktykalizm i neoryleanizm / 63
2.2. Wiedza praktyczna jako wiedza erotetyczna / 66
2.2.1. PRO, $-interpretacja i parafrazy modalne / 69
2.2.2. Atrybucje wiedzy praktycznej w różnych językach / 73
2.3. Intelektualizm lingwistyczny / 79
2.3.1. Wiedza praktyczna według Stanleya i Williamsona / 81
2.3.2. Wiedza praktyczna według Bengsona i Moffetta / 84
2.4. Obrona intelektualizmu / 87
2.4.1. Odparcie argumentów Ryle’a / 87
2.4.2. Opis propozycjonalny wiedzy praktycznej / 93
2.4.3. Wiedza-jak a sytuacje gettierowskie / 95
2.5. Przeciwko neoryleanizmowi / 98
2.5.1. Wiedza-jak a umiejętność: przykłady dywergencji / 99
2.5.2. Czy wiedza praktyczna jest dwuznaczna? / 102
2.6. Przeciwko praktykalizmowi / 103
2.6.1. Praktykalizm Hetheringtona / 104
2.6.2. Stopniowalność wiedzy praktycznej i propozycjonalnej / 106
2.7. Kontekstualizm dotyczący wiedzy praktycznej / 109

3. Wiedza nominalna w kontekstach / 113
3.1. Wstępne ustalenia lingwistyczne / 114
3.1.1. Wiedza nominalna bezpośrednia i pośrednia / 114
3.1.2. Kwantyfikacja i perspektywa (zależność kontekstowa) / 119
3.1.3. Semantyczne interpretacje CQ-dopełnień / 122
3.2. Interpretacja predykatywna fraz erotetycznych i nominalnych / 125
3.2.1. Zdania pseudo-akcentujące i wolne zdania względne / 125
3.2.2. Interpretacja predykatywna: sformułowanie / 128
3.2.3.Dyskusja nad podejściem predykatywnym / 131
3.3. Kontekstualizm dotyczący wiedzy nominalnej / 136
3.4. Wiedza, umiejętność, znajomość / 138

4. Wiedza grupowa w kontekstach / 141
4.1. Podstawowe rodzaje wiedzy grupowej / 142
4.1.1. Implicytna wiedza grupowa / 144
4.1.2. Eksplicytna wiedza grupowa / 148
4.2.Wiedza grup kolektywnych / 153
4.3. Wiedza grupowa a wiedza indywidualna / 156
4.3.1. Związki semantyczne / 159
4.3.2. Związki pragmatyczne / 163
4.4. Erotetyczna, praktyczna i nominalna wiedza grupowa / 171
4.5. Kontekstualizm dotyczący wiedzy grupowej / 175
4.5.1. Grupa a kontekst / 178
4.5.2. Wiedza eksternalna i internalna w kontekstach / 180
4.5.3. Wiedza dystrybutywna w kontekstach / 182
4.5.4. Wiedza powszechna w kontekstach / 184

Część II Epistemologiczna implementacja kontekstualizmu / 187

5. Kontekstualizm a problem sceptycyzmu / 189
5.1. Wprowadzenie: hipotezy i tezy sceptyka / 189
5.1.1. Sceptycyzm w rozumieniu potocznym i filozoficznym / 190
5.1.2. Sceptycyzm lokalny i globalny / 191
5.2. Argumentacja sceptyka i dogmatyka / 194
5.3. Strategia podważająca epistemiczną zasadę domknięcia / 198
5.3.1. Substancjalna teoria relewantnych alternatyw / 200
5.3.2. Teoria wrażliwych przekonań / 207
5.4. Współczesny sceptycyzm i dogmatyzm / 209
5.4.1. Sceptycyzm terminów absolutnych / 210
5.4.2. Dogmatyzm bezpiecznych przekonań / 212
5.4.3. Fallibilizm: między dogmatyzmem a sceptycyzmem / 215
5.5. Dogmatyzm i sceptycyzm w kontekstach / 217
5.6. Problemy strategii kontekstualnej / 221
5.6.1. Kontekst niezgody i kontekst kontekstualisty / 221
5.6.2. Epistemiczna inflacja i deflacja / 225
5.6.3. Najwyższe i najniższe standardy epistemiczne / 227
5.6.4. Redundantność i nietrafność strategii kontekstualnej / 230
5.6.5. Wiedza o niezachodzeniu hipotezy sceptyka / 233

6. Kontekstualizm a inne zagadnienia epistemologiczne / 237
6.1. Kontekstualizm a problem Gettiera / 238
6.1.1. Sytuacje gettierowskie / 239
6.1.2. Problem problemu Gettiera / 246
6.1.3. Gettier w kontekstach / 254
6.1.4. Kontekst podmiotu a kontekst atrybutora / 258
6.2. Kontekstualizm a problem loterii i łatwej wiedzy / 261
6.2.1. Sceptyczne konsekwencje problemu loterii / 261
6.2.2. Dogmatyczne konsekwencje problemu łatwej wiedzy / 265
6.3. Kontekstualizm a aletyczność wiedzy / 270
6.3.1. Współczesna dyskusja wokół aletyczności wiedzy / 272
6.3.2. Aletyczność wiedzy a kontekst kontekstualisty / 282
6.4. Kontekstualizm a doksastyczność wiedzy / 285
6.4.1. Kontekstualizm doksastyczny / 287
6.4.2. Wiedza jako prawdziwe przekonanie / 289

7. Kontekstualne teorie wiedzy / 295
7.1. Kontekstualne teorie relewantnych alternatyw / 296
7.1.1. Podstawy sporu kontekstualizmu z inwariantyzmem / 296
7.1.2. Kontekstualna teoria wiedzy Gail Stine / 299
7.1.3. Kontekstualna teoria wiedzy Stewarda Cohena / 301
7.2. Kontekstualna teoria wrażliwych przekonań Marka Hellera / 305
7.3. Kontekstualna teoria bezpiecznych przekonań Keitha DeRose’a / 312
7.3.1. Niewiedza jako niewrażliwe przekonanie / 313
7.3.2. Kontekst a siła pozycji epistemicznej / 318
7.4. Kontekstualna teoria relewantnych alternatyw Davida Lewisa / 322
7.4.1. Punkt wyjścia: reguły akomodacji / 322
7.4.2. Infallibilizm i reguły relewancji / 324
7.5. Inne wersje kontekstualizmu / 333
7.5.1. Kontrastywne wyjaśnienie: Steven Rieber / 334
7.5.2. Konkluzywne świadectwa: Ram Neta / 337
7.5.3. Cnoty intelektualne: John Greco / 341
7.6. Podsumowanie / 346
7.6.1. Główne stanowiska w sporze o sceptycyzm / 346
7.6.2. Kryteria adekwatnej kontekstualnej teorii wiedzy / 348

Część III Kontekstualizm w zwarciu / 353

8. Kontrastywizm epistemiczny / 355
8.1. Wiedza jako relacja ternarna / 355
8.2.Argumenty za ternarnością relacji epistemicznej / 360
8.2.1. Argumenty pragmatyczno-lingwistyczne / 360
8.2.2. Argument z kontekstowo relewantnych pytań / 364
8.3. Sceptycyzm i dedukcyjna domkniętość wiedzy ternarnej / 368
8.4. Kontrastywizm a filozofia eksperymentalna / 372
8.5. Problemy kontrastywizmu / 374
8.5.1. Problematyczne atrybucje wiedzy i pytania / 375
8.5.2. Czy wiedza ternarna jest dedukcyjnie domknięta? / 377
8.5.3. Rekonstrukcje binarne wyjaśniające ternarność / 378
8.5.4. Inne problemy kontrastywizmu / 383

9. Inwariantyzm impurystyczny / 387
9.1. Inwariantyzm impurystyczny vs kontekstualizm purystyczny / 388
9.1.1. Okoliczności praktyczne a wiedza / 389
9.1.2. Przykłady potocznych atrybucji epistemicznych / 391
9.1.3. Filozofia eksperymentalna a rola stawki / 393
9.2. Epistemiczna teoria działania, ETD / 398
9.2.1. ETD: ekspozycja i zarys dyskusji / 398
9.2.2. Od ETD do inwariantyzmu impurystycznego / 401
9.2.3. ETD a kontekstualizm / 405
9.3. Inwariantyzm impurystyczny: problemy i perspektywy / 408
9.3.1. Problemy inwariantyzmu impurystycznego / 408
9.3.2. Perspektywy inwariantyzmu impurystycznego / 410

10. Relatywizm i inne oblicza wariantyzmu epistemicznego / 415
10.1. Relatywizm epistemiczny / 415
10.1.1. Główne idee współczesnego relatywizmu / 416
10.1.2. Relatywistyczna postsemantyka MacFarlane’a / 419
10.1.3. Relatywizm a kontekstualizm i inwariantyzm / 422
10.1.4. Kontekst niezgody: kontekstualizm vs relatywizm / 425
10.2. Pozostałe oblicza wariantyzmu epistemicznego / 429
10.2.1. Kontekstualizm deskryptywny / 429
10.2.2. Kontekstualizm kognitywny / 431
10.2.3. Kontekstualizm projektów epistemicznych / 434
10.3. Taksonomia stanowisk / 436

Zakończenie / 441
Adekwatność / 442
Konstytucja / 445
Perspektywy / 451
Bibliografia / 457
Skorowidz rzeczowy / 489

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum