Ewa Bokiniec

Szynych. Gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. T. 1: Katalog: stanowisko 12

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3318-6
Rok wydania:
2015
Liczba stron:
336
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Pozostałości osadnictwa z okresów przedrzymskiego i rzymskiego w strefie przebiegu autostrady A-1 w województwie kujawsko-pomorskim
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

72,00 zł

miękka

Ewa Bokiniec

Szynych. Gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. T. 1: Katalog: stanowisko 12

Kategoria produktu:

Niniejsza publikacja stanowi pierwszy z planowanych dziewięciu tomów obejmujących materiały z okresów przedrzymskiego i rzymskiego, odkryte w trakcie ratowniczych badań poprzedzających budowę autostrady A - 1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzonych przez Zespół do Badań Autostrady A - 1, powołany przy Instytucie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opracowanie to jest pierwszym z trzech tomów poświęconych reliktom przestrzeni osadniczej kultur oksywskiej i wielbarskiej oraz z czasów bezpośrednio poprzedzających moment ukształtowania się pierwszej z wymienionych kultur, które odkryto na stanowiskach 11, 12 i 13 w Szynychu, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. Tom pierwszy i drugi obejmują prezentację materiału w postaci katalogów: pierwszy ze stanowiska 12, drugi ze stanowisk 11 i 13, a tom trzeci zawiera amalizę wspomnianych materiałów wraz z aneksami obejmującymi specjalistyczne opracowania wybranych źródeł. Każdy z woluminów składa się z dwóch części: drukowanej i w postaci zapisu na płycie CD. W tomach 1 i 2, pierwsza z wymienionych części obejmuje katalog obeiktów nieruchomych i krótką charakterystykę wydobytych materiałów wraz z tablicami zawierającymi rysunki obiektów nieruchomych i ruchomych. W drugiej części znajdują się: planigrafie i fotografie obiektów nieruchomych oraz wykresy. W niniejszej pracy nie zamieszczono charakterystyki materiałów masowych ze względu na ograniczenia objętości publikacji.

Wstęp / 7

Wykaz skrótów i oznaczeń / 10
katalog: stanowisko 12, odcinek a
1.A. Klasyfikacja materiałów źródłowych / 17
1.1.A. Obiekty nieruchome / 17
1.1.1.A. Charakterystyka obiektów / 17
1.1.2.A. Planigrafia obiektów / 20
1.2.A. Warstwy kulturowe / 20
1.3.A. Ruchome materiały źródłowe / 21
1.3.1.A. Masowe materiały źródłowe / 21
1.3.2.A. Wydzielone materiały źródłowe / 31
Tabela A1. Szynych, gm. Grudziądz, stanowisko 12, odcinek A.
Zestawienie obiektów z OPR i OR(?) oraz nieokreślonych chronologicznie / 32
Ryciny A20 – A46, A65 – A77 / 52

katalog: stanowisko 12, odcinek b
1.B. Klasyfikacja materiałów źródłowych / 95
1.1.B. Obiekty nieruchome / 95
1.1.1.B. Charakterystyka obiektów / 95
1.1.2.B. Planigrafia obiektów / 97
1.2.B. Warstwy kulturowe / 98
1.3.B. Ruchome materiały źródłowe / 99
1.3.1.B. Masowe materiały źródłowe / 99
1.3.2.B. Wydzielone materiały źródłowe / 103
Tabela B1. Szynych, gm. Grudziądz, stanowisko 12, odcinek B.
Zestawienie obiektów z OPR i OR(?) oraz nieokreślonych chronologicznie / 105
Ryciny B14 – B40, B62 – B86 / 158

katalog: stanowisko 12, odcinek c 
1.C. Klasyfikacja materiałów źródłowych / 213
1.1.C. Obiekty nieruchome / 213
1.1.1.C. Charakterystyka obiektów / 213
1.1.2.C. Planigrafia obiektów / 216
1.2.C. Warstwy kulturowe / 217
1.3.C. Ruchome materiały źródłowe / 217
1.3.1.C. Masowe materiały źródłowe / 217
1.3.2.C. Wydzielone materiały źródłowe / 224
Tabela C1. Szynych, gm. Grudziądz, stanowisko 12, odcinek C.
Zestawienie obiektów z OPR i OR(?) oraz nieokreślonych chronologicznie / 226
Ryciny C13 – C60, C82 – C110 / 255

Literatura / 332
Streszczenie / 334

Zawartość płyty

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Ewa Bokiniec

    EWA BOKINIEC ukończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku archeologia. Po studiach podjęła pracę w Muzeum Okręgowym w Toruniu, gdzie, dzięki życzliwemu wsparciu kierownika Działu Archeologii, Pani Bogusławie Wawrzykowskiej, rozwijała zainteresowania z zakresu młodszego okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego. Skupiła się na przemianach kultury oksywskiej na ziemi chełmińskiej pod merytoryczną opieką prof. dr hab. Teresy Dąbrowskiej, co zaowocowało dwiema głównymi publikacjami: Podwiesk Fundstelle 2. Ein Gräberfeld der Oksywie-Kultur im Kulmer Land Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych. W latach 1999–2006 była członkiem Komisji koordynującej prace Zespołu do Badań Autostrady A1 przy Instytucie Archeologii UMK. Efektem badań nad materiałami z okresu przedrzymskiego i okresu rzymskiego, uzyskanymi w trakcie tych prac, jest m.in. niniejsza publikacja, stanowiąca pierwszy, z planowanych dziewięciu tomów, poświęconych wspomnianym materiałom. W roku 2009 uzyskała stopień doktora na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu i podjęła pracę w Instytucie Archeologii UMK. Kontynuuje tu prace badawcze na temat kultur oksywskiej i wielbarskiej na ziemi chełmińskiej, co jest możliwe również dzięki bogatym zbiorom Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu, gdzie nadal opiekuje się zabytkami z okresów młodszego przedrzymskiego i rzymskiego.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum